Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych 2017/18

poniedziałek 20.08.2018

Zaliczanie studenckich praktyk zawodowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych Wydziału Nauk o Żywności (§ 12 Regulaminu). Tryb postępowania przy zaliczaniu praktyk określa Instrukcja organizacji i zaliczania studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności (punkty 10-13).

Dokumenty będące podstawą do zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej oraz sprawozdania z praktyk przyjmowane będą przez wskazanych nauczycieli akademickich we wrześniu (od 04 do 20 września), we wtorki, środy i czwartki, w godzinach 10-12. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w tym terminie należy skontaktować się z odpowiednim nauczycielem akademickim drogą e-mailową (konstrukcja adresu: imię_nazwisko@sggw.pl) celem ustalenia indywidualnego terminu przekazania dokumentów będących podstawą zaliczenia praktyki. Studenci studiów niestacjonarnych mogą zostawiać komplet dokumentów i sprawozdania w dziekanacie (w dniach /godzinach pracy dziekanatu) z prośbą o przekazanie odpowiedniemu nauczycielowi akademickiemu.

Wszyscy studenci proszeni są o wpisanie na pierwszej stronie Dziennika praktyk swojego kontaktowego adresu e-mailowego!

Do dokumentów będących podstawą zaliczenia praktyk należy dołączyć wypełnioną ankietę dotyczącą przebiegu praktyk (informacje podawane w ankiecie nie mają wpływu na zaliczenie praktyki).

Uwaga! Ostateczny termin uzyskania zaliczenia praktyk upływa 20.09.2018,

dlatego proszę o odpowiednio wcześniejsze składanie dokumentów, tak aby dać czas nauczycielom akademickim na sprawdzenie dokumentów i sprawozdań, i ewentualne skontaktowanie się ze studentem – w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów i/lub poprawienia sprawozdania.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Umowa o prowadzenie studenckiej praktyki zawodowej:

dla studentów studiów stacjonarnych kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

dla studentów studiów stacjonarnych kierunku bezpieczeństwo żywności

dla studentów studiów stacjonarnych kierunku towaroznawstwo

dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

Umowa o prowadzenie ponadprogramowej, dobrowolnej, nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej

Ramowy program studenckich praktyk zawodowych:

dla studentów odbywających praktykę w zakładach przetwórczych przemysłu spożywczego

dla studentów odbywających praktykę w zakładach gastronomicznych

dla studentów odbywających praktykę w laboratoriach naukowo-badawczych lub przyzakładowych zajmujących się badaniem żywności oraz jednostkach urzędowej kontroli żywności

dla studentów odbywających praktykę w przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz agrobiznesu

Skierowanie na praktykę

Instrukcja organizacji i zaliczania studenckich praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Żywności

Podanie o wyrażenie zgody na zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie dokumentów poświadczających pracę / staż w zakładzie pracy o profilu zgodnym z kierunkiem studiów

Skierowanie na badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Wykaz nauczycieli akademickich upoważnionych do zaliczenia studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2017/18

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

dr inż. Tomasz Florowski


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -