Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rozstrzygnięcie konkursu o przyznanie środków finansowych na realizację zadań badawczych dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

środa 26.09.2018

Wykaz tematów badawczych, złożonych w ramach wewnętrznego  trybu konkursowego dla młodego  pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich, które otrzymały dotację na realizację:

 1. Możliwość wykorzystania gryki w projektowaniu nowych produktów.
 2. Wpływ wybranych dodatków potencjalnie strukturotwórczych na jakość organożeli – Ocena wpływu dodatku wybranych żelifikatorów na strukturę sieciową oleożeli rzepakowych na podstawie analizy ich właściwości fizycznych i obserwacji mikroskopowych.
 3.  Wykorzystanie właściwości katalitycznych wybranych mikroorganizmów w produkcji dodatków do żywności, degradacji opakowań i zagospodarowaniu odpadów przemysłu spożywczego – Biomasa drożdży z gatunku Yarrowia Lipolytica jako biokatalizator w syntezie estrów o właściwościach przeciwutleniających  i przeciwdrobnoustrojowych.
 4. Możliwości wykorzystania innowacyjnych surowców w procesach wymiany ciepła i masy – Wpływ metody suszenia oraz parametrów procesowych na wybrane wskaźniki jakości młodej trawy jęczmiennej.
 5. Wykorzystanie bakterii propionowych do utylizacji wytłoków jabłkowych i ziemniaczanej wody sokowej w środowisku bioreaktora – Zastosowanie ziemniaczanej wody sokowej jako źródła azotu oraz wytłoków jabłkowych i glicerolu jako źródeł węgla w hodowli szczepu bakterii Propionibacterium Freudenreichii T82.
 6. Zastosowanie niekonwencjonalnych technik do wspomagania procesów jednostkowych oraz utrwalania żywności – Analiza możliwości wykorzystania etanolu oraz ultradźwięków do wspomagania suszenia i modyfikacji właściwości tkanki marchwi.
 7. Ocena wpływu metody otrzymywania soków owocowych i warzywnych na zawartość wybranych związków bioaktywnych oraz ich stabilność.
 8. Optymalizacja procesu przetwarzania owoców jagody kamczackiej z szczególnym uwzględnieniem zachowania składników bioaktywnych.
 9. Analiza proteomiczna białek selenowych wyizolowanych ze szczepów drożdży.
 10. Zastosowanie składników wzbogacających do wytwarzania suszy z surowców roślinnych – Ocena jakości suszy jabłkowych poddanych wstępnej obróbce osmotycznej w roztworach alkoholi cukrowych oraz sonikacji.
 11.  Badanie właściwości bakterii kwasu mlekowego i ich wykorzystanie do fermentacji matrycy roślinnej.
 12. Możliwości zastosowania niekonwencjonalnych metod do wspomagania procesów wymiany masy i ciepła oraz utrwalania żywności  – Możliwości wykorzystania pulsacyjnego pola elektrycznego oraz ultradźwięków do ekstrakcji związków bioaktywnych z wytłoków jabłkowych.
 13. Produkcja dihydroksyactonu z gliceryny odpadowej – Mikrobiologiczna utylizacja gliceryny odpadowej do dihydroksyactonu i celulozy bakteryjnej z zastosowaniem wybranych szczepów bakterii octowych.

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -