Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Technologii Zbóż

wtorek 8.10.2013

Kierownik: prof. dr hab. Alicja Ceglińska

Tel. (0 22) 59 37 540

Fax. (0 22) 59 37 539

e-mail: alicja_ceglinska@sggw.pl

Pracownicy

Dydaktyka

W Zakładzie Technologii Zbóż realizowane są następujące zajęcia dydaktyczne:

Ogólna technologia żywności, Propedeutyka przemysłu spożywczego, Technologia zbóż, Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego, Towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego, Podstawy technologii gastronomicznej, Technologia i higiena żywności pochodzenia roślinnego, Kultury starterowe w przemyśle spożywczym Technologia specjalizacyjna – technologia produkcji i ocena żywności pochodzenia roślinnego, Towaroznawstwo produktów zbożowych i cukierniczych, Współczesne technologie, Surowce pochodzenia roślinnego, Przetwórstwo surowców roślinnych, Ocena jakości produktów i logistyka, Projektowanie produktu, Inżynieria przemysłu rolno-spożywczego, Towaroznawstwo żywności – przedmiot specjalizacyjny, Współczesne trendy badawcze w technologii żywności, Ekologia w produkcji żywności, Wykorzystanie roślin alternatywnych w przemyśle spożywczym.

Oferta dla praktyki

 • Konsultacje dotyczące technologii przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego oraz metod badania jakości surowców i produktów zbożowych.
 • Opracowanie receptur nowych produktów zbożowych.
 • Analizy fizyko-chemiczne surowców zbożowych i ich przetworów:
 • oznaczanie cech fizycznych ziarna zbóż (masa 1000 ziaren, gęstość w stanie usypowym, celność, wyrównanie, szklistość, twardość, barwa),
 • oznaczanie składu chemicznego surowców i produktów zbożowych (zawartość białka ogółem, zawartość skrobi, zawartość tłuszczu, zawartość popiołu),
 • ocena ilości i jakości glutenu w systemie Indeks Glutenu,
 • ocena aktywności enzymów amylolitycznych metodą Hagberga Pertena,
 • przemiały laboratoryjne (młyn Bühler, Quadrumat Senior, Junior)
 • ocena cech reologicznych ciasta z wykorzystaniem farinografu firmy Brabender, ekstensografu firmy Brabender, alweografu firmy Chopin,
 • ocena właściwości fermentacyjnych ciasta przy użyciu fermentografu SJA,
 • próbne wypieki laboratoryjne i ocena jakości uzyskanego pieczywa (analizator tekstury TA.XTi).

Badania

 • Ocena wartości technologicznej różnych gatunków zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto).
 • Wpływ różnych zabiegów agrotechnicznych na wartość technologiczną zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto).
 • Wykorzystanie zbóż niechlebowych w piekarstwie i ciastkarstwie.
 • Wykorzystanie ziarna zbóż z upraw ekologicznych do produkcji pieczywa i makaronów.
 • Wpływ dodatków naturalnych na jakość pieczywa i wyrobów ciastkarskich.
 • Wpływ dodatków naturalnych na spowolnienie procesu czerstwienia pieczywa pszennego.
 • Zastosowanie metody odroczonego wypieku do modyfikacji technologii produkcji pieczywa.
 • Wpływ opakowań na trwałość i jakość pieczywa.

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -