Opracowanie dokumentacji projektowej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Opracowania dokumentacji projektowej dla projektu:   „Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce – Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektu – Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

-doradztwo projektowe

-przygotowanie studium wykonalności Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia

– analiza popytu wraz z badaniami rynku na ofertę B+R dla części komercyjnej projektu, jako determinant dla oszacowania przyszłych przychodów z działalności komercyjnej

-przygotowanie wniosku na konkurs Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektu – Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych Województwa Mazowieckiego

CPV: 71241000-9

Termin składania ofert: 01.02.2017 godz. 15.