Sylabusy przedmiotów – studia stacjonarne I stopnia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Ekonomia

Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia Stacjonarne

Semestr: 1

Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Liczba godzin (łącznie):

30

Liczba godzin wykładów: 15

Liczba godzin ćwiczeń:

15

Liczba punktów ECTS: 3,0

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr Agnieszka Borowska

Nazwiska innych osób
prowadzących przedmiotPrzedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi: –

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy: o funkcjonowaniu różnych segmentów rynku, o decyzjach podejmowanych przez podmioty gospodarcze, tj. przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowe. Student po zapoznaniu się i opanowaniu treści przedmiotu będzie mógł posługiwać się narzędziami analizy ekonomicznej a także lepiej zrozumieć prawidłowości rządzące zachowaniem podmiotów gospodarczych. Przedmiot ten dostarcza umiejętności służących do oceny decyzji ekonomicznych podejmowanych przez konsumenta czy producenta w różnych warunkach i otoczeniu. Ponadto tematyka dotycząca zagadnień makroekonomicznych pozwala na przekazanie informacji o zasadach funkcjonowania gospodarki narodowej, jak i jej powiązaniach – wewnętrznych i zewnętrznych. Przedmiot ma ułatwić słuchaczom zrozumienie celów i instrumentów polityki makroekonomicznej. Opanowując treści przedmiotu studenci będą samodzielnie oceniać: skutki polityki fiskalnej i pieniężnej, wpływ handlu zagranicznego i kursu walutowego na gospodarkę, określać czynniki kształtujące poziom rozwoju gospodarczego oraz wahania w koniunkturze gospodarczej itd.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Przedmiot badań ekonomii. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. Podmioty i przedmioty działalności gospodarczej Systemy gospodarcze. Podstawowe pojęcia i zależności w gospodarce rynkowej. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw. System bankowy. Bank centralny i polityka monetarna. Pieniądz.  Inflacja- przyczyny, rodzaje, skutki, mierzenie. Metody i narzędzia polityki antyinflacyjnej. Funkcjonowanie rynku pracy – aspekty teoretyczne i empiryczne w UE i wybranych krajach. Podział dochodu narodowego. Model zagregowanej podaży i zagregowanego popytu (model Keynes’a). Mierniki, czynniki i bariery wzrostu gospodarczego. Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego.. Budżet państwa -pojęcie, funkcje i zakres. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Podatki ich rodzaje i funkcje. Krzywa Laffera. Handel międzynarodowy. Gospodarka globalna-wady i zalety. Handel jego funkcje i przyczyny. Ochrona rynku krajowego przed konkurencją zagraniczną. Bilans handlowy. Bilans płatniczy oraz problem zadłużenia zagranicznego gospodarki. Problemy współczesnej gospodarki globalnej. Cele, przyczyny, formy i zakres współczesnej integracji gospodarczej. Integracja europejska – Unia Europejska.

Tematyka ćwiczeń: Narzędzia i metody analizy ekonomicznej. Kształtowanie równowagi rynkowej (funkcja popytu, podaży). Elastyczność cenowa popytu i podaży. Elastyczność dochodowa popytu. Mieszana elastyczność popytu. Konsument jego ekonomiczne znaczenie. Prawa i podstawowe zasady teorii konsumenta. Podstawowe zależności produkcyjno-ekonomiczne w przedsiębiorstwie. Podaż pieniądza w gospodarce: mechanizm kreacji pieniądza bezgotówkowego. Zadania na mnożnik (pieniężny) depozytowy, rezerwy gotówkowe, rezerwy obowiązkowe, procent składany i prosty. Mierzenie inflacji: wskaźniki wzrostu cen, indeksy, delator PKB, stopa inflacji. Wyznaczanie popytu na pracę zgłaszanego przez pracodawcę, obliczanie liczby ludności aktywnej zawodowo, stopy bezrobocia, bierni zawodowo. Produkt narodowy: obliczanie podstawowych kategorii produktu i dochodu narodowego – zadania. Wysokość stopy podatkowej a wpływy do budżetu. Zadłużenie wewnętrzne i zewnętrzne państwa i jego dopuszczalne granice. Oddziaływanie państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego. Równowaga makroekonomiczna. Handel międzynarodowy. Teoria kosztów komparatywnych i absolutnych. Wskaźniki „terms of trade” i ich wpływ na strukturę handlu zagranicznego. Efektywność handlu zagranicznego i jej mierniki. Kursy walutowe. Gospodarka globalna-przyczyny, skutki oraz rola.

Metody dydaktyczne: Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą w formie m in.: dyskusji, studiów przypadku, burzy mózgów i in.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń student/ka może przystąpić do pisemnego egzaminu

Literatura podstawowa: Nasiłowski M. (2000): System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa z wyd. następnymi; Milewski R. (2002): Podstawy ekonomii, Wyd. PWE, Warszawa z wyd. następnymi.

Literatura uzupełniająca: Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007): Mikroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa z wyd. następnymi. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007): Makroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa z wyd. następnymi

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

realizacja przedmiotu pozwala studentom zapoznać się z mechanizmami gospodarczymi w obszarze makro- i mikroekonomii; umożliwia rozpoznawanie zasad funkcjonowania podmiotów rynkowych; oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Matematyka

Kod przedmiotu:

Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienia człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr pierwszy

Jednostka prowadząca przedmiot

Katedra Zastosowań Matematyki wydz. ZIiM

Liczba godzin (łącznie)

60

Liczba godzin wykładów 30

Liczba godzin ćwiczeń

30

Rodzaj ćwiczeń audytoryjne

Liczba punktów ECTS

6

Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr Maria Wesołowska

Inne osoby prowadzące przedmiot

Mgr K. Małachowska , dr K. Jaworski


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

matematyka w zakresie szkoły średniej.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami algebry liniowej i analizy matematycznej.

Wyćwiczenie podstawowych technik rozwiązywania układów równań liniowych z wykorzystaniem rachunku macierzowego i wyznaczników oraz umiejętności posługiwania się rachunkiem różniczkowym i całkowym w analizie funkcji rzeczywistych, rozwiązywaniu równań różniczkowych i analizie harmonicznej.

Nauka logicznego myślenia przy formułowaniu problemów i ich rozwiązywaniu.

Wskazanie roli matematyki w tzw. zastosowaniach praktycznych.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

1. Macierze i rachunek macierzowy. Operacje elementarne na macierzach. Macierz odwrotna. Wyznacznik macierzy. Rząd macierzy.

2. Układy równań liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capelli. Układy nieoznaczone. Układy oznaczone. Wzory Cramera

3. Ciągi liczbowe nieskończone. Granica ciągu liczbowego. Twierdzenia o granicach ciągów zbieżnych.

4.Szeregi liczbowe. Warunek konieczny zbieżności szeregów. Kryteria zbieżności szeregów.

5. Funkcje rzeczywiste. Granica i ciągłość funkcji. Przegląd funkcji elementarnych. Funkcje odwrotne. Pochodna funkcji. Styczna do krzywej wyznaczana przy pomocy pochodnej. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Pochodne wyższych rzędów.

6. Szeregi funkcyjne.  Szeregi Taylora i MacLaurina.

7. Całka nieoznaczona. Całka oznaczona. Całka niewłaściwa. Konstrukcja całki Riemanna.

8. Funkcja górnej granicy całkowania.

9. Równania różniczkowe zwyczajne o zmiennych rozdzielonych. Równania różniczkowe liniowe. Metoda uzmienniania stałej i metoda przewidywań.

10. Szereg trygonometryczny Fouriera.

11. Funkcje wielu zmiennych. Pochodne kierunkowe i cząstkowe. Gradient funkcji i jego interpretacja.

12 Ekstrema funkcji dwu zmiennych. Ekstrema warunkowe. Metoda mnożników Lagrange’a

13. Całka podwójna i wielokrotna.

14. Liczby zespolone.

15.Równania kwadratowe ze zmienną zespoloną.

Tematyka ćwiczeń:

1. Rachunek macierzowy. Operacje elementarne na macierzach. Wyznaczanie Macierzy odwrotnych. Metody obliczania wyznacznika macierzy. Obliczanie rzędu macierzy.

2. Rozwiązywanie układów równań liniowych.

3 Badanie zbieżności szeregów liczbowych. Warunek konieczny zbieżności szeregów. Kryteria zbieżności szeregów.

4. Wyznaczanie dziedziny i przeciw-dziedziny funkcji. Obliczanie granic funkcji i badanie ciągłości funkcji. Wyznaczanie asymptot funkcji.

5. Przegląd funkcji elementarnych. Funkcje odwrotne. Pochodna funkcji. Styczna do krzywej wyznaczana przy pomocy pochodnej. Badanie przebiegu zmienności funkcji.

6. Pochodne wyższych rzędów.

7. Całka nieoznaczona. Podstawowe wzory i metody wyznaczania.

8. Całka oznaczona. Obliczanie pól obszarów przy użyciu całki oznaczonej. Całka niewłaściwa.

9. Równania różniczkowe zwyczajne o zmiennych rozdzielonych. Równania liniowe i metoda uzmienniania stałej.

10. Rozwijanie funkcji w szereg trygonometryczny Fouriera. Szereg sinusów i szereg kosinusów.

11. Funkcje dwu zmiennych. Pochodne cząstkowe.

12. Wyznaczanie ekstremów funkcji dwu zmiennych. Wartości największe i najmniejsze funkcji na zadanych obszarach.

13. Całka podwójna. Zmiana kolejności całkowania w całce podwójnej. Zamiana zmiennych w całce podwójnej.

14. Liczby zespolone

15.Rozwiązywanie równania kwadratowego ze zmienną zespoloną..

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia prowadzone w grupach 32 osobowych, zadania i problemy samodzielnie rozwiązywane przez studentów „w domu”, colloquia, sprawdziany i klasówki.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie ćwiczeń poprzez colloquia, sprawdziany, klasówki, Egzamin pisemny i ustny.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

W.Krysicki, M. Włodarski „Analiza matematyczna w zadaniach”.

M.Skwarczyński „Istota struktury formalnej”.

A.Ostoja –Ostaszewski „Matematyka w ekonomii”.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Nauka logicznego myślenia przy formułowaniu problemów, umiejętność prowadzenia odwodów twierdzeń matematycznych, umiejętność wyciągania wniosków i formułowania odpowiedzi na zadania. Umiejętność ich rozwiązywania.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Chemia ogólna  i nieorganiczna

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr  1

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii


Liczba godzin (łącznie) 68


Liczba godzin wykładów 30

Liczba godzin ćwiczeń 38

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Ćwiczenia audytoryjne  8

Liczba punktów ECTS 6

Obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Witold Bekas

Inne osoby prowadzące przedmiot

prof. dr hab. Bolesław Kowalski, dr Izabela Stolarzewicz, mgr Alicja Jóźwiak-Kot

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Student powinien dysponować elementarną wiedzą z zakresu podstaw chemii z zakresu gimnazjum i liceum oraz umieć wykonywać podstawowe obliczenia matematyczne.

Założenia i cele przedmiotu to: a/ krótkie przypomnienie i uporządkowanie podstaw wiedzy z zakresu chemii ogólnej oraz nieorganicznej z zakresu szkoły średniej oraz wskazanie umiejętności wykorzystania posiadanej przez studenta wiedzy do rozwiązywania bardziej złożonych zagadnień, b/ zbudowanie podstaw wiedzy z chemii ogólnej i nieorganicznej na poziomie akademickim ze szczególnym uwzględnieniem tych zagadnień, które będą fundamentem do dobrego zrozumienia dalszych przedmiotów na studiach, c/ nauczenie studentów wykonywania obliczeń chemicznych, szczególnie z uwzględnieniem podstaw analizy ilościowej, d/ nauczenie studentów podstaw samodzielnej pracy laboratoryjnej.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Reakcje i nazewnictwo związków nieorganicznych. Reakcje w roztworach wodnych: dysocjacja, reakcje strącania, hydroliza, reakcje utlenienia i redukcji. Zadania z zakresu stężeń i stechiometrii. Współczesne poglądy na budowę atomów. Podstawowe pojęcia chemiczne. Pozajądrowa budowa atomu. Wiązania chemiczne. Elementy kinetyki. Roztwory. Układy koloidalne. Osmoza. Teorie kwasów i zasad. Elektrolity. Stopnie i stałe dysocjacji i hydrolizy. pH. Bufory. Zadania z teorii elektrolitów. Elementy elektrochemii. Podstawy szczegółowej chemii nieorganicznej.

Tematyka ćwiczeń: Reakcje i obliczenia chemiczne z zakresu chemii nieorganicznej. Zasady pracy w laboratorium chemicznym. Wymogi bhp. Reakcje w roztworach elektrolitów. Procesy redoks – reakcje jonowe i cząsteczkowe.  Elementy analizy jakościowej kationów, anionów i soli. Wstęp do analizy ilościowej. Nauka posługiwania się szkłem miarowym oraz wagami analitycznymi. Sporządzanie notatek w laboratorium. Obliczenia analityczne. Manganometria. Alkacymetria.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia: indywidualnie wykonywane i opisywane przez studenta eksperymenty w laboratorium chemicznym, oraz rozwiązywanie problemów (równania reakcji, obliczenia) na ćwiczeniach audytoryjnych, wykład: wykład z wykorzystaniem multimediów, materiały z wykładu oraz materiały dodatkowe umieszczane na stronie internetowej www.bekas.pl

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskanie 51 % punktów  z pięciu przeprowadzanych na ćwiczeniach kolokwiach, wykłady: egzamin pisemny

Literatura podstawowa:

Drapała T.: Chemia ogólna nieorganiczna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2000 i późniejsze, Ćwiczenia z chemii nieorganicznej (Bekas W. i inni), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2002 i późniejsze, Zadania z chemii (Bekas W. 
i inni), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca:

Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej, t.1-3, PWN, W-wa, 2006, Cox P.A. Chemia nieorganiczna, krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2006, Jones L., Atkins P.: Chemia ogólna: cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa, 2006, Sienko M.,  Plane R.: Chemia – podstawy i zastosowania, WNT,  Warszawa, 1999 i późniejsze.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student wie i rozumie jak jest zbudowana materia, zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, rozumie jaki jest wpływ wiązań chemicznych na właściwości substancji chemicznych , potrafi przewidzieć jakie produkty powstają w typowych reakcjach nieorganicznych i potrafi to zapisać, student zna teorie kwasów i zasad i potrafi  je zastosować w teorii elektrolitów, student potrafi wykonywać obliczenia chemiczne z zakresu stężeń roztworów, stechiometrii oraz podstaw analizy ilościowej, student potrafi samodzielnie pracować w laboratorium chemicznym i wykonywać proste analizy ilościowe.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Technologia informacyjna

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki: 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr: 1

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

Liczba godzin (łącznie)

45

Liczba godzin wykładów: 15

Liczba godzin ćwiczeń

30

Rodzaj ćwiczeń: ćwiczenia laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

4,00

Status przedmiotu: obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Leszek Sieczko

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr Małgorzata Dutkiewicz, dr inż. Dariusz Gozdowski, dr Bogda Kowalska, dr Aleksandra Nowicka, dr Anna Rajfura

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami teorii budowy, oprogramowania i wykorzystania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem sieci. Organizacją pracy przy komputerze wraz z obsługą podstawowych programów komputerowych, a w szczególności kształtowanie umiejętności posługiwania się edytorem tekstów. Zapoznanie studentów z podstawami teorii baz danych tabelarycznych, przedstawienie możliwości wykonywania analiz przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie raportów, tabelarycznych i graficznych (wykresy), oraz pokazanie możliwości rozszerzonego wykorzystania arkuszy z użyciem funkcji wbudowanych do innych zastosowań.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: System komputerowy. Budowa komputera. Organizacja pracy i korzystania z komputera, systemy plików, pamięci dyskowe. Sieci komputerowe, budowa i wykorzystanie. Systemy Operacyjne. Użytkowanie komputera, możliwości i zasady użytkowania programów komputerowych, typy oprogramowania. Charakterystyka systemów informacyjnych. Bezpieczeństwo i zdrowie środowiska pracy. Elementy programowania komputerowego.

Tematyka ćwiczeń: Podstawy pracy w Windows. Organizacja pracy w tych systemach. Wykorzystywanie możliwości sieciowych komputera. Edytor tekstu MS Word: formatowanie tekstu, wstawianie i formatowanie symboli, tabulatorów, tabel, wstawianie obiektów graficznych, dokumenty wielostronicowe, korespondencja seryjna z wykorzystaniem baz danych, edycja wzorów. Arkusz kalkulacyjny: wprowadzanie, wypełnianie ciągami wartości, adresacja, funkcje. Tworzenie i modyfikacja wykresów. Tabele (bazy) danych, tworzenie raportu tabel przestawnych i wykresu przestawnego. Kreator funkcji arkusza, zaawansowane formuły. Wykorzystanie arkusza w analizach statystycznych danych liczbowych.

Metody dydaktyczne: Wykład: projektor multimedialny podłączony do komputera i kamery. Laboratorium (ćwiczenia): pracownia komputerowa (każdy student pracuje samodzielnie) wyposażona w 16 komputerów dla studentów i 1 dla prowadzącego, projektor multimedialny, tablica.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie wykładów – test wielokrotnego wyboru realizowany w systemie informatycznym. Zaliczenie laboratorium (ćwiczeń) – zaliczenie tematyki, przez praktyczne rozwiązanie zadań z w/w zagadnień i programów.

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Szeliga M.. 2002 — Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion.

Kowalczyk G., 2007, Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion.

Grela G. 2001 — Wyszukiwanie informacji w Internecie. Wydawnictwo Mikom,

Carlberg C., 2009, Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion.

Etheridge D., 2009, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik. Helion.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Student części wykładowej posiada podstawową wiedzę przydatną do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. Student po zrealizowanej części ćwiczeniowej potrafi: obsługiwać system operacyjny, zarządzać plikami, wyszukiwać informacji w sieci Internet, tworzyć i formatować dokumenty w edytorze tekstu, formatować dokumenty wielostronicowe (raporty, publikacje), korzystać z narzędzia korespondencja seryjna, wstawiać tabele, rysunki. Student potrafi tworzyć zestawienia w arkuszach kalkulacyjnych, raporty i wykresy, wyszukiwać informację z baz danych. Rozwiązywać zadana i problemy finansowe, statystyczne, bazodanowe, przy pomocy funkcji arkusza. Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach będą podstawą do dalszej nauki przedmiotów informatycznych na poziomie rozszerzonym (studia drugiego stopnia).


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

 

Nazwa przedmiotu

Historia filozofii

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 1

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Edukacji i Kultury

Liczba godzin (łącznie)

60

Liczba godzin wykładów

30

Liczba godzin ćwiczeń

30

Rodzaj ćwiczeń audytoryjne

Liczba punktów ECTS

5,00

Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak

Inne osoby prowadzące przedmiot


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu: Efektem uczestniczenia w zajęciach ma być poznanie głównych teorii i nurtów filozoficznych,  znajomość pojęć i umiejętność rozumienia zagadnień i problematyki z zakresu  filozofii  a w konsekwencji możliwość rozumienia historii i specyfiki filozofii oraz przemian kulturowych i cywilizacyjnych  /także tych, w których uczestniczymy aktualnie/.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Pojęcie i praktyka filozofii, Początek filozofii. Szkoła milezyjska, jońska i pitagorejczycy,
Szkoła eleatów, szkoła atomistów i sofiści ,  Sokrates i Platon, Arystoteles,  Szkoły etyczne w okresie hellenistycznym,
Filozofia chrześcijańska: patrystyka  i scholastyka,  Początki filozofii nowożytnej: wiek XV – XVI,  Filozofia nowożytna: wiek XVII – początek XIX,  Filozofia XX wieku,  Postmodernizm, Filozofia ekologiczna Wartości uniwersalne a pułapka doraźności

Tematyka ćwiczeń: Pojęcia i teorie prawdy,  Dialog jako narzędzie usprawniające odkrywanie prawd, Człowiek twórca., Paradygmat nauki, Różnorodność i uniwersalizm, Dobro, prawda i piękno jako wartości uniwersalne, Współkonstytuowanie się pojęć: wolność, twórczość i odpowiedzialność, Współczesne kontrowersje wokół etyki,  Dyskurs porządkowany przez metaforę ekosystemu, Etyka środowiskowa., Estetyka i ekoestetyka

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, dialogowanie, rozwiązywanie problemu

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Praca zaliczeniowa + rozmowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

Wendland  Z. : Zarys historii Filozofii, Wydawnictwo SGGW, 1999

Kowalczyk S.: Idee filozoficzne postmodernizmu, PWE „POLWEN”,  2004

Miś A.: Filozofia współczesna. Główne nurty, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 1995

Literatura uzupełniająca:

Skarga B. : Kwintet metafizyczny, UNIWERSITAS, 2005

Najder-Stefaniak K.: Wartość dialogowania w filozofii[w:] Język i filozofia, red. Z. Wendland, Wydawnictwo SGGW, 2007

Najder-Stefaniak K. Kultura ekologiczna zamiast kultury doraźności, [w:] „Studia Ecologiae et Bioethicae” t. 3/2005

Najder-Stefaniak K. : Architecture as art. Of forming environmentand art. Of forming human’s spance, „Dialogue and Universalism” 2007

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): znajomość podstawowych pojęć, teorii i nurtów w filozofii, umiejętność refleksyjnego myślenia i myślenia ze zrozumieniem
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Nazwa przedmiotu

Socjologia

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne;

Semestr   1

Jednostka prowadząca przedmiot

Katedra Socjologii Wydział Nauk Humanistycznych SGGW

Liczba godzin (łącznie)

60

Liczba godzin wykładów 30

Liczba godzin ćwiczeń

30

Rodzaj ćwiczeń  audytoryjne

Liczba punktów ECTS

5,00

Status przedmiotu  obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr Ewa Szczecińska – Musielak

Inne osoby prowadzące przedmiot


Dr Barbara Post – ćwiczenia

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Brak

Założenia i cele przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i kategoriami socjologicznymi, takimi jak kultura, naród czy struktura społeczna, zarówno w ich aspekcie teoretycznym jak i praktycznym (empirycznym). Kategorie służą opisowi rzeczywistości społecznej, ale także diagnozowaniu zachodzących współcześnie zjawisk o charakterze makrospołecznym.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

 1. Zajęcia organizacyjne
 2. Kultura i socjalizacja
 3. Interakcje społeczne. Role społeczne. Kontrola społeczna.
 4. Instytucje i normy społeczne.
 5. Grupy społeczne. Rodzina. Naród.
 6. Grupy etniczne i stosunki etniczne. Dyskryminacja. Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce.
 7. Struktura społeczna. Stratyfikacja społeczna.
 8. Społeczeństwa otwarte i zamknięte. Ruchliwość i migracja. Demograficzny obraz polskiego społeczeństwa.
 9. Nierówności społeczne. Marginalizacja. Problemy biedy i ubóstwa.
 10. Władza i legitymizacja władzy. Demokracja.
 11. Społeczne aspekty religii.
 12. Zmiana społeczna. Nowoczesność i ponowoczesność.
 13. Kultura masowa. Konsumpcjonizm. Globalizacja.

Tematyka ćwiczeń: Adekwatna do tematyki wykładów

Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja, analiza tekstów,

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie/egzamin

Literatura podstawowa:

Jonahtan Tuner „Socjologia”

Piotr Sztompka „Socjologia”

Anthony Giddens „Socjologia”

Literatura uzupełniająca:

Piotr Sztompka, Marek Kucia „Socjologia. Lektury”

Peter Berger, Thomas Luckmann „Społeczne tworzenie rzeczywistości”

Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii”

Peter Berger „Zaproszenie do socjologii”

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Student po ukończeniu kursu z socjologii zna i potrafi zastosować kategorie socjologiczne do adekwatnych zdarzeń lub procesów społecznych; potrafi odróżnić grupę społeczną od kategorii statystycznej; zna zasady i mechanizmy funkcjonowania grup społecznych; potrafi zdefiniować i wymienić grupy etniczne i narodowe funkcjonujące w Polsce; zna pojęcia służące do opisu struktury i hierarchii społecznej (klasa, warstwa, status społeczny); potrafi scharakteryzować polskie społeczeństwo w w.w. kategoriach; potrafi scharakteryzować system demokratyczny oraz opisać polską demokrację 

Nazwa przedmiotu

Chemia organiczna

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr   2

Jednostka prowadząca przedmiot

Katedra Chemii, Zakład Chemii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

53

Liczba godzin wykładów

15

Liczba godzin ćwiczeń

30 + 8 audyt.

Rodzaj ćwiczeń  ćwiczenia laboratoryjne

Liczba punktów ECTS 6


Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr. hab. Zygmunt Kazimierczuk

Inne osoby prowadzące przedmiot

Dr Mariola Kozłowska, dr Agata Górska, dr Iza Stolarzewicz, dr Grażyna Orzeszko, dr hab. prof. Andrzej Orzeszko


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu: Podstawowe wiadomości z chemii organicznej konieczne dla zrozumienia chemii żywności i biochemii


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Istota chemii organicznej. Węglowodory alifatyczne zawierające pojedyncz, i wielokrotne wiązania. Węglowodory aromatyczne. Alkohole i etery. Fenole. Analogi siarkowe alkoholi i eterów. Izomeria optyczna. Aldehydy i ketony. Kwasy Karboksylowe i ich pochodne. Aminy.


Tematyka ćwiczeń: Krystalizacja. Destylacja prosta i frakcjonowana. Ekstrakcja prosta i aktywna. Chromatografia cienkowarstwowa. Preparat I (aspiryna). Preparat II (mydło). Obliczanie kosztu preparatu na podstawie katalogów. Analiza związków organicznych-test rozpuszczalności i próba Lassaigne’a. Analiza grup funkcyjnych.


Metody dydaktyczne: wykład i ćwiczenia laboratoryjne


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin i zaliczenie ćwiczeń


Literatura podstawowa i uzupełniająca 1.Białecka-Florianczyk E., Włostowska J., Podstawy chemii organicznej, wyd. SGGW, 1999 i późniejsze. 2. Praca zbiorowa (red. E. Białecka-Florianczyk i J. Włostowska). Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej, wyd. SGGW, 2002 i późniejsze.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): 1. Zrozumienie istoty chemii organicznej. 2. Znajomość grup funkcyjnych. 3.Umiejętność pisania podstawowych reakcji organicznych. 4. Zapoznanie się z procesami jednostkowymi w chemii organicznej, 5. Zaznajomienie z chromatografią cienkowarstwową, 6. Umiejętność wykonania prostych preparatów organicznych. 7. Wykonanie prostej analizy związku organicznego.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Chemia fizyczna

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr

Jednostka prowadząca przedmiot

Katedra Chemii , Wydział Nauk o Żywności

Liczba godzin (łącznie)  30


Liczba godzin wykładów  15

Liczba godzin ćwiczeń 15


Rodzaj ćwiczeń

Laboratoryjne

Liczba punktów ECTS  3,5


Status przedmiotu    Obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Bolesław Kowalski – Wykład

Dr Ewa Więckowska Bryłka – Ćwiczenia

Inne osoby prowadzące przedmiot 9

Dr Bożena Parczewska, Dr Piotr Koczoń, Dr Sylwester Stepniak


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

Chemia ogólna nieorganiczna, chemia organiczna, fizyka, matematyka  w zakresie Programów Studiów na WNoŻ

Założenia i cele przedmiotu: Podstawowe prawa chemii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem termodynamiki, równowagi chem. , przemian fazowych i kinetyki. Opis matematyczno-fizyczny zjawisk i reakcji.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Stan gazowy. Termodynamika procesów fizycznych i chemicznych. Elementy termochemii, odwracalność i nieodwracalność przemian. Entropia przemian. Równowaga chemiczna układów. Stan ciekły. Roztwory – właściwości koligatywne. Równowagi fazowe i przemiany fazowe. Destylacja i rektyfikacja, mieszaniny azeotropowe. Ekstrakcja. Adsorpcja. Koloidy. Kinetyka reakcji chemicznych, reakcje rodnikowe, autooksydacja, przeciwutleniacze. Elektrochemia (potencjometria, elektroliza, konduktometria, wyznaczanie stałych równowagi reakcji chem).

Tematyka ćwiczeń:

1. Ciepło rozpuszczania, 2. Wyznaczanie gęstości pary i masy molowej, 3. Pomiar lepkości cieczy, 4. Refraktometria, 5. Ekstrakcja i współczynnik podziału,  6. Adsorpcja na węglu aktywowanym, 7. Nefelometryczne oznaczanie stężenia zolu, 8. Wyznaczanie stałej szybkości reakcji metodą polarymetryczną, 9. Miareczkowanie konduktometryczne, 10. Wyznaczanie stałej dysocjacji z pomiarów przewodnictwa, 11. Miareczkowanie potencjometryczne redoks i kwasu zasadą , 12. Miareczkowanie potencjometryczne, 13.  Elektroliza 14.  Kolorymetria.

Metody dydaktyczne: Wykład w audytorium z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych. Ćwiczenia laboratoryjne.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Kolokwium pisemne z materiału wykładowego.  Kolokwia pisemne z materiału ćwiczeniowego przed każdym ćwiczeniem. Ocena sprawozdań z wykonywanych ćwiczeń. Zaliczenie przedmiotu Chemia Fizyczna na podstawie ilości uzyskanych punktów łącznie z kol. wykładowego i ćwiczeń.

Literatura podstawowa i uzupełniająca Bryłka J., Więckowska-Bryłka E., Stępniak S., Bortnowska-Bareła B., „Eksperymentalna chemia fizyczna”, (red. E. Więckowska-Bryłka), Wyd. SGGW, Warszawa 2007, wyd. III zmienione

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Student zna podstawowe definicje i prawa rządzące procesami fizycznymi i reakcjami chemicznymi ( energetyka, kinetyka) Potrafi ilościowo opisać te przemiany i reakcje. Wykorzystuje poznane zjawiska i równania do opisu, oceny  i interpretacji właściwości układów biologicznych (żywność).
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Fizyka

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 2

Jednostka prowadząca przedmiot

Katedra Fizyki WTD

Liczba godzin (łącznie)

45

Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń

30

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS  6,0


Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr hab. Bogdan Nowakowski

Inne osoby prowadzące przedmiot

Dr Magda Muchorowska, dr Piotr Bednarczyk, dr Tadeusz Lechowicz, dr Mirosław Dolata, dr Ewa Nurowska, dr Beata Kauch, dr Dorota Kardaś, dr Katarzyna Choma


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: znajomość fizyki w zakresie programu szkoły średniej


Założenia i cele przedmiotu  Nauka fizyki w zakresie niezbędnym dla zrozumienia podstawowych zjawisk przyrodniczych oraz koniecznym dla dalszego kształcenia inżyniera specjalisty od żywności w ramach przedmiotów przyrodniczych i technicznych.


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Dynamika punktu i bryły sztywnej. Zasada zachowania pędu i momentu pędu. Praca, moc, energia, zasada zachowania energii. Drgania i fale. Elementy mechaniki cieczy i gazόw. Ciepło, praca, energia wewnętrzna, zasady termodynamiki. Pole elektryczne, prąd elektryczny. Elektromagnetyzm: pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna, prąd zmienny, fale elektromagnetyczne. Optyka geometryczna i falowa. Fizyka atomowa: budowa atomów, powłoki elektronowe. Podstawowe własności jąder, promieniotwórczość.


Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki, termodynamiki, elektryczności i optyki.


Metody dydaktyczne: Wykład z doświadczeniami pokazowymi


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie/egzamin


Literatura podstawowa  1. Bobrowski Cz., 1998: Fizyka – krόtki kurs. WNT.

2. Hewitt P.G., 2000: Fizyka wokόł nas. PWN

uzupełniająca 1. Praca zb. pod red. T. Lechowicza, 1995: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Wyd. SGGW.

2. E. Nowakowska, E. Gierlik, 2001: Fizyka w zadaniach. Wyd. SGGW.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): 1. student zna ogólne prawa fizyki, które stanowią podstawę dla zrozumienia zjawisk nauczanych w ramach innych przedmiotów przyrodniczych i technicznych.

2. student zna jednostki podstawowych wielkości fizycznych

3. student rozumie zapis wielokrotności jednostek fizycznych określanych przez przedrostki

4. student potrafi rozwiązywać najprostsze zadania fizyczne, konieczne dla ilościowego określenia efektów zjawisk i procesów

5. student potrafi posługiwać się prostymi przyrządami mechanicznymi: suwmiarką, wagą, stoperem

6. student potrafi posługiwać się prostymi przyrządami elektrycznymi: woltomierzem, amperomierzem

7. student potrafi opracowywać wyniki pomiarów i oszacować ich niedokładnośćSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Statystyka

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 2

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki; Katedra Ekonometrii i Statystyki

Liczba godzin (łącznie)

30

Liczba godzin wykładów

15

Liczba godzin ćwiczeń:

15

Rodzaj ćwiczeń

laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

3,5

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Laudański

Inne osoby prowadzące przedmiot

Dr Paweł Jankowski, dr Joanna Ukalska, dr Krzysztof Ukalski


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: podstawy matematyki i informatyki

Założenia i cele przedmiotu:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami analizy danych statystycznych pochodzących z obserwacji oraz badań empirycznych. Natomiast celem zajęć laboratoryjnych będzie wykształcenie samodzielnego i swobodnego wykorzystania programów komputerowych w podstawowym zakresie zastosowania metod analizowania wszelkiego rodzaju danych statystycznych oraz właściwego wnioskowania.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

1. Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo teoretyczne i empiryczne. Prawdopodobieństwo zdarzeń wyłączających się oraz zdarzeń niezależnych i zależnych. Reguła Bayesa. Pojęcie zmiennej losowej. Rozkłady zmiennych losowych skokowych (zero-jedynkowy, dwumianowy, Poissona) – funkcja rozkładu prawdopodobieństwa i dystrybuanta oraz parametry rozkładu.

2. Rozkłady zmiennych losowych ciągłych. Rozkład prostokątny oraz rozkład normalny – funkcja gęstości i dystrybuanty, standaryzacja rozkładu normalnego. Zbiorowość generalna (populacja), a zbiorowość próbna (próba). Empiryczny rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej — szeregi rozdzielcze.

3. Estymacja punktowa. Wybrane rozkłady empiryczne. Estymacja przedziałowa – szacowanie wartości podstawowych parametrów dla populacji normalnej. Szacowanie frakcji (prawdopodobieństwa) dla rozkładu zero-jedynkowego (dwumianowego). Estymacja przedziałowa dla różnic wartości średnich i frakcji.

4. Zasady wnioskowania statystycznego. Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Testy istotności. Wnioskowanie o wartości średniej populacji. Wnioskowanie o frakcji (prawdopodobieństwie). Hipotezy: o równości średnich dwóch populacji normalnych – pojęcie NIR; o równości wariancji; o równości dwóch frakcji (prawdopodobieństw).

5. Statystyczne badania doświadczalne nad zróżnicowaniem wartości średnich w wielu populacjach normalnych — doświadczenia czynnikowe. Doświadczenie jednoczynnikowe w układzie całkowicie losowym i losowanych blokach. Metoda analizy wariancji. Porównania wielokrotne wartości średnich (grupowanie obiektów); procedury: tStudenta, Tukey’a, Newmana-Keulsa, Duncana i Dunnetta. Doświadczenia dwuczynnikowe — analiza danych, zagadnienie interakcji.

6. Test chi-kwadrat jako test zgodności rozkładu empirycznego z teoretycznym, zgodności wielu rozkładów empirycznych oraz jako test niezależności zmiennych jakościowych (tablica kontyngencji). Wybrane nieparametryczne metody analizowania danych statystycznych.

7. Badanie związku między dwiema cechami ilościowymi w populacji – analiza korelacji. Dopasowanie krzywej do danych empirycznych metodą najmniejszych kwadratów – analiza regresji wg różnych modeli zależności. Analiza liniowej regresji wielokrotnej, testowanie hipotez w modelu liniowym regresji oraz analiza dopasowania (doboru modelu) funkcji regresji.

8. Repetytorium, sprawdzian wiadomości.

Tematyka ćwiczeń:

1¸2. Rozkłady zmiennych losowych skokowych (zero-jedynkowy, dwumianowy). Parametry zmiennych losowych. Rozkłady zmiennej losowej ciągłej – rozkład normalny, funkcje gęstości i dystrybuanty, standaryzacja zmiennej normalnej.

3¸5. Zbiorowość generalna (populacja), a zbiorowość próbna (próba). Estymacja punktowa i przedziałowa – szacowanie wartości podstawowych parametrów dla populacji normalnej. Szacowanie frakcji (prawdopodobieństwa) dla rozkładu zero-jedynkowego (dwumianowego). Estymacja przedziałowa dla różnic wartości średnich i frakcji.

6¸8. Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Testy istotności. Wnioskowanie o wartości średniej populacji. Wnioskowanie o frakcji (prawdopodobieństwie). Hipotezy: o równości średnich dwóch populacji normalnych niezależnych i zależnych, o równości wariancji; o równości dwóch frakcji prawdopodobieństw.

9¸10. Doświadczenie jednoczynnikowe w układzie całkowicie losowym. Jednoczynnikowa analiza wariancji. Zagadnienie porównań wielokrotnych wartości średnich; wybrane procedury grupowania obiektów. Układ losowanych bloków.

11¸12. Test chi-kwadrat jako test zgodności rozkładu empirycznego z teoretycznym, zgodności wielu rozkła­dów empirycznych oraz jako test niezależności zmiennych jakościowych (tablica kontyngencji).

13¸14. Badanie związku między dwiema cechami ilościowymi w populacji – analiza korelacji. Analiza regresji dwóch zmiennych wg różnych modeli zależności.

15. Sprawdzian zaliczeniowy.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, formułowanie i rozwiązywanie problemu

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na podstawie sprawdzianów na ćwiczeniach oraz testu z materiału wykładowego.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 1. Gawęcki J., Wagner W. – Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności. PWN, Warszawa 1984.
 2. Kassyk-Rokicka H. – Statystyka, zbiór zadań PWE, Warszawa 1997.
 3. Luszniewicz A. – Statystyka nie jest trudna, metody wnioskowania statystycznego. PWE, 1997.
 4. Łomnicki A. – Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN 1995, 1999, 2002, 2003.
 5. Olech W., Wieczorek M. – Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. Wydawnictwo SGGW, 2002.
 6. Platt Cz. – Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. PWN, Warszawa 1981.
 7. Sobczak M. – Statystyka. PWN, Warszawa 1997.
 8. Wójcik A. R., Laudański Z. – Planowanie i wnioskowanie statystyczne w doświadczalnictwie. PWN, Warszawa 1989.
 9. Wójcik A.R. – Statystyka matematyczna. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1987.

10.  Zieliński W. – Tablice statystyczne. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa 1996.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): zrozumienie znaczenia oraz umiejętność samodzielnego stosowania podstawowych metod statystycznych w analizie danych empirycznych w typowych sytuacjach badawczych.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Nazwa przedmiotu

BHP i ergonomia

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 2

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów

15

Liczba godzin ćwiczeń


Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS

2,0

Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Iwona Kowalczuk

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów obowiązującymi przepisami   w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowymi zagadnieniami z zakresu ergonomii, organizacji pracy i prawa pracy.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

 1. Definicje cele i zakres ergonomii. Podstawowy układ ergonomiczny.
 2. Charakterystyka procesu pracy. Etapy procesu pracy. Obciążenie człowieka pracą.
 3. Fizjologiczne aspekty pracy.
 4. Rodzaje i metody pomiaru obciążenia praca fizyczną i psychiczną. Rodzaje zmęczenia.
 5. Psycho-społeczne i organizacyjne aspekty pracy. Potrzeby realizowane w procesie pracy.
 6. Modele podejścia do pracy. Sposoby motywacji i style kierowania.
 7. Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka (antropometria, pozycja ciała przy pracy).
 8. Antropometryczne zasady kształtowania obszarów pracy.
 9. Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementów składowych.
 10. Czynniki materialne środowiska pracy.
 11. Wymogi higieniczno-sanitarne dla zakładów żywienia zbiorowego. Ocena funkcjonalności działów żywienia. Dokumentacja żywieniowa.
 12. Przyczyny  wypadków przy pracy i postępowanie powypadkowe. Choroby zawodowe  – przyczyny i sposoby zapobiegania.
 13. Podstawowe przepisy BHP. Zasady udzielenia pierwszej pomocy.
 14. Prawo pracy.
 15. Zaliczenie pisemne.

Tematyka ćwiczeń:

Metody dydaktyczne: wykład

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie pisemne. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 1. Rosner J. (1982): Podstawy ergonomii, PWN, Warszawa
 2. Nowakowski J. (1991): Nauka o pracy, PWN, Warszawa
 3. Kodeks Pracy www.pracuj.pl

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 1. Student zna etymologię i zakres pojęcia ergonomia.
 2. Student zna  i  potrafi wyjaśnić  metody sposoby pomiaru  pracy.
 3. Student zna podstawowe zagadnienia związane z organizacją pracy (sposoby motywacji, modele pracy, style kierowania).
 4. Student zna antropometryczne zasady kształtowania środowiska pracy, rozumie i potrafi wyjaśnić zależność pomiędzy pomiarami antropometrycznymi a projektowaniem stanowiska pracy.
 5. Student zna zalecenia dotyczące optymalnych parametrów środowiska pracy oraz wymogi higieniczno-sanitarne dla zakładów żywienia zbiorowego.
 6. Student zna podstawowe przepisy BHP. Posiada wiedzę na temat przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 7. Student zna zasady udzielania pierwszej pomocy.
 8. Student zna instytucje (ustawodawcze, wykonawcze, badawcze i nadzoru) odpowiedzialne za tworzenie i realizacje prawa pracy, potrafi  znaleźć niezbędne informacje w Kodeksie Pracy.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o żywności

 

Nazwa przedmiotu

Biochemia

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr  3

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Biochemii

Liczba godzin (łącznie)

60

Liczba godzin wykładów 30

Liczba godzin ćwiczeń: 30

Rodzaj ćwiczeń : laboratoryjne

Liczba punktów ECTS: 5


Status przedmiotu : obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski

Inne osoby prowadzące przedmiot

Dr M. Grudkowska, dr A. Miazek, dr S. Orzechowski, dr E. Piszczek, mgr Szwarst

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

Chemia organiczna, fizyka, umiejętności pracy w laboratorium chemicznym

Założenia i cele przedmiotu: poznanie podstawowych szlaków metabolicznych oraz mechanizmów ich regulacji. Stworzenie podstaw do lepszego zrozumienia przedmiotów kierunkowych

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Budowa i właściwości białek, lipidów, polisacharydów i kwasów nukleinowych. Molekularne podstawy procesów życiowych. Enzymy – klasyfikacja, kinetyka, mechanizmy działania. Koenzymy i witaminy. Fotosynteza, metabolizm białek, węglowodanów i lipidów, etapy utleniania biologicznego, przekazywanie informacji genetycznej, regulacji przemian metabolicznych, integracja przemian w komórce

Tematyka ćwiczeń: właściwości aminokwasów i białek oraz metody ich oznaczania. Wpływ niektórych czynników na działanie enzymów, badanie składników kw. nukleinowych i ilościowe oznaczanie DNA, charakterystyka enzymów amylolitycznych, badanie specyficzności substratowej enzymów proteolitycznych trawiennych, badanie szybkości hydrolizy lipidów mleka przy użyciu lipazy trzustkowej.

Metody dydaktyczne: wykład w formie prezentacji multimedialnej, ćwiczenia laboratoryjne o charakterze ilościowym wykonywane indywidualnie z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Ćwiczenia zaliczane są na podstawie cząstkowych ocen uzyskiwanych na każdych zajęciach. Osobno oceniana jest wiedza teoretyczna poprzez napisanie 15-20 min. kolokwium oraz osobno wystawiana jest ocena za poprawność wykonania części praktycznej ćwiczenia. Końcowa ocena jest wypadkową tych dwóch ocen. Niewielka część (15-20%), która nie zalicza zajęć w trakcie semestru przystępuje do wyjściówki. Zaliczenie materiału wykładowego odbywa się w formie egzaminy pisemnego

Literatura podstawowa i uzupełniająca – Lubert Stryer, 1999, Biochemia, tłum. zbiorowe pod red. nauk. Jacka Augustyniaka i Jana Michejdy.

– B.D. Hames, N.W. Hooper, 2002, Biochemia (krótkie wykłady), tłum. zbiorowe pod red. Lilli Hryniewieckiej i Kazimierza Ziemnickiego. Wyd. II, PWN.

– Materiały do ćwiczeń z biochemii, skrypt, 2001, Dział Wydawnictw SGGW.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student pozna podstawy procesów życiowych oraz mechanizmy ich regulacji, uzyska wiedzę o możliwościach wykorzystywania enzymów w procesie spożywczym, zapozna się z wieloma metodami stosowanymi w laboratoriach biochemicznych, nauczy się obsługi urządzeń i aparatury wykorzystywanej w analizach produktów spożywczych, zdobędzie teoretyczne podstawy różnych procesów biotechnologicznych.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Gospodarka energetyczna

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 4

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności; Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie)  30

Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń – 15

Rodzaj ćwiczeń

Laboratoryjne i terenowe

Liczba punktów ECTS  – 3

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inż. Roman Kowalczyk

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Agnieszka Ciurzyńska, dr inż. Emilia Janiszewska, dr inż. Anna Kamińska,

dr inż. Dariusz Piotrowski, dr inż. Karolina Szulc

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, Inżynieria procesowa.


Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z gospodarką energetyczną w zakładach przemysłu spożywczego


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Czynniki wpływające na zużycie energii w zakładzie przemysłu spożywczego. Gospodarka paliwami. Spalanie paliw. Budowa kotłów parowych. Straty cieplne w kotłowni i możliwości ich ograniczania. Gospodarka cieplna, Gospodarka energią elektryczną, Gospodarka chłodnicza, Gospodarka wodna. Zaopatrzenie zakładów przemysłu spożywczego w wodę. Uzdatnianie wody.


Tematyka ćwiczeń:

Gospodarka poliwowo-energetyczna kotłowni /ćwiczenie realizowane w przemyśle/

Gospodarka energia cieplną – regeneracja ciepła /ćwiczenie realizowane w Katedrze/

Gospodarka energią cieplną – kontrola pracy odwadniaczy /ćwiczenie realizowane w Katedrze/

Gospodarka energią elektryczną – wsp. mocy i sposoby poprawy jego wartości /ćwicz. realizowane w Katedrze/

Gospodarka chłodnicza – przemysłowe obiegi chłodnicze /ćwiczenie realizowane w przemyśle/


Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, doświadczenie

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Obecność na ćwiczeniach, zaliczenie w formie pisemnego sprawdzianu

Literatura podstawowa

 1. Neryng A, Wojdalski J., Budny J., Krasowski E. (1990): Energia i Woda w Przemyśle Spożywczym, WNT, Warszawa

2.  Praca zbiorowa (2005): Inżynieria Procesowa i Aparatura Przemysłu Spożywczego (red. P.P. Lewicki). WNT, Warszawa.

 1. Kowal A.L., Świderska-Broż M. (2000): Oczyszczanie wody,  PWN, Warszawa – Wrocław.

Literatura uzupełniająca

 1. Wojalski J., Domagała A., Kaleta A., Janus P. (1998) Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno-spożywczym. Wyd. SGGW
 2. Granops M., Kaleta J. (2005): Woda – Uzdatnianie i odnowa, Wyd. SGGW

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student wie co wpływa na zużycie energii w zakładzie przemysłu spożywczego, wie jak przebiega prawidłowe spalanie paliw, zna budowę kotłów parowych, wie na czym polega prawidłowa gospodarka energią cieplną i ograniczanie jej strat, wie jak dostosować parametry pary do danego odbiornika, wie na czym polega prawidłowa gospodarka energią elektryczną, zna podstawowe układy chłodnicze, wie od czego zależy zużycie energii w procesach chłodzenia, wie jak wygląda zaopatrzenie zakładów w wodę, zna metody jej uzdatniania celem dostosowania do określonych wymagań
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Ekologia i ochrona środowiska

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr      6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności; Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie)  15

Liczba godzin wykładów  –  15

Liczba godzin ćwiczeń

——-

Rodzaj ćwiczeń  —–

Liczba punktów ECTS  – 1,5

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inż. Roman Kowalczyk

Inne osoby prowadzące przedmiot

——-


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

Chemia, Biologia, Gospodarka energetyczna

Założenia i cele przedmiotu:

Rozpoznawanie zagrożeń i ich wpływ na środowisko, podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście produkcji żywności


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Ekosystem i jego struktura. Energia i materia w ekosystemie. Krążenie materii w przyrodzie /woda, azot węgiel/. Spalanie paliw. Mechanizm powstawania tlenków siarki, dwutlenku i tlenku węgla, tlenków azotu i ich oddziaływanie na środowisko. Wpływ emisji substancji szkodliwych i antropogennych na stan środowiska. Metody ograniczania emisji substancji szkodliwych. Gospodarka ściekowa. Jakość i ilość powstających ścieków. Metody oczyszczania ścieków. Urządzenia oczyszczalni oraz ich działanie. Ekologiczne podstawy ochrony zdrowia ,Utylizacja odpadów, recykling.


Tematyka ćwiczeń: —

Metody dydaktyczne: Wykład

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie pisemnego sprawdzianu

Literatura  podstawowa:

 1. Chełmski W.( 2001): Woda, Zasoby, Degradacja, Ochrona. PWN, Warszawa.
 2. Neryng A, Wojdalski J., Budny J., Krasowski E. (1990): Energia i Woda w Przemyśle Spożywczym, WNT, Warszawa.
 1. Mackenzie A., Ball A., Virdee S. (przekład Kozakiewicz M., Kozakiewicz A., Dmochowski K.), (2002):  Krótkie wykłady – Ekologia, PWN Warszawa

Literatura uzupełniająca:

 1. Apolinarski M., Bartkiewicz B., Wąsowski J. (2001): Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków, Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej
 2. Kowal A.L., Świderska-Broż M. (2000): Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa – Wrocław.
 1. Skinder W.N. (1995): Chemia a Ochrona Środowiska. WSziP, Warszawa.
 1. Szwczyk K.W. (2005): Biologiczne metody usuwania związków azotu ze ścieków, Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej
 2. Umiński T. (1995): Ekologia Środowisko Przyroda, WSziP, Warszawa.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student rozumie procesy zachodzące w ekosystemie, powinien umieć rozpoznawać zagrożenia dla środowiska przyrodniczego na każdym etapie produkcji żywności, wie na czym polegają działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście produkcji żywności (ograniczanie emisji gazów i pyłów, oczyszczanie ścieków, zagospodarowanie i utylizacja odpadów)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Rachunkowość

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki: 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr: 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów przedsiębiorstw i Bankowości

Liczba godzin (łącznie): 30

Liczba godzin wykładów:  15

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń: audytoryjne

Liczba punktów ECTS: 2,0


Status przedmiotu: obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Joanna Bereżnicka

Inne osoby prowadzące przedmiot

Mgr  Tomasz Felczak

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: nie dotyczy

Założenia i cele przedmiotu: Rachunkowość stanowi uniwersalny i elastyczny system informacyjno-kontrolny odzwierciedlający dokonania i potencjał gospodarczy jednostek, który umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych liczbowych. Zebrane dane pomagają w prowadzeniu działalności poprzez dostarczanie odpowiednich informacji niezbędnych do racjonalnego podejmowania decyzji. Celem przedmiotu jest przybliżenie zasad, jakie obowiązują w rachunkowości, przedstawienie sposobu zorganizowania systemu w jednostce gospodarczej oraz ewidencji podstawowych operacji gospodarczych..

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa (funkcje, zasady, unormowania prawne). Aktywa jednostki i ich klasyfikacja. Źródła finansowania majątku jednostki gospodarującej. Ogólne zasady bilansowania majątku i kapitałów. Bilans majątkowy – istota, układ i ważniejsze rodzaje bilansów księgowych. Inwentarz i inwentaryzacja składników majątkowych i zobowiązań. Ustalanie wartości aktywów i pasywów. Operacje gospodarcze: klasyfikacja i dokumentacja księgowa. Księgowe urządzenia do ewidencji operacji gospodarczych. Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny kosztów, zasady ewidencji kosztów. Rachunek przychodów w jednostkach prowadzących rachunkowość. Rachunek zysków i strat w jednostce prowadzącej działalność gospodarczą.

Tematyka ćwiczeń: Pomiar i dokumentowanie procesów gospodarczych. Dowody księgowe – zasady sporządzania i kontroli (na przykładzie faktury VAT). Podstawowe zasady i etapy sporządzania zestawienia bilansowego. Określanie wpływu zdarzeń gospodarczych na bilans majątkowy jednostki gospodarczej. Ogólne zasady ewidencji na kontach księgowych. Funkcjonowanie kont aktywów, pasywów oraz kont wynikowych. Zasady dokonywania zapisów na kontach księgowych (otwieranie i zamykanie kont, poprawianie błędnych zapisów, uzgadnianie sald). Ewidencja podstawowych grup aktywów: środków pieniężnych, materiałów, produktów aktywów trwałych.  Ustalanie podstawowych poziomów finansowego wyniku działalności. Sporządzanie bilansu zamknięcia.

Metody dydaktyczne: wykład z elementami dyskusji, ćwiczenia rozwiązywanie problemu dotyczących konkretnego podmiotu

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na podstawie pisemnego kolokwium w formie testu po uprzednim pisemnym zaliczeniu ćwiczeń

Literatura podstawowa:

 1. Bereżnicka J., Franc-Dabrowska J. (2006): „Podstawy rachunkowości”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 2. Olchowicz I. (2006): „Podstawy rachunkowości. Część I – Wykład, Część II – Zadania i rozwiązania”, Wydanie VI zaktualizowane i rozszerzone, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 3. Sawicki K. red. (2005): „Podstawy rachunkowości.” PWE, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. Ustawa o rachunkowości Dz. U. nr 121 poz. 591 z 1994 r., z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity; Dz. U. nr 76, poz. 694 z 2002 r.
 2. Micherda B. (2005): „Podstawy rachunkowości – aspekty teoretyczne i praktyczne”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Kuczyńska-Cesarz A. (2003): Rachunkowość, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Po kursie student powinien znać podstawowe funkcje rachunkowości i zasady obowiązujące w rachunkowości. Ponadto będzie potrafił klasyfikować majątek jednostki i źródła kapitałów. Powinien wiedzieć jak prawidłowo dokumentować operacje gospodarcze. Powinien bezbłędnie dokonywać klasyfikacji kosztów oraz wskazywać jak zastosowany podział kosztów wpływa na wynik finansowy jednostki gospodarczej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Ochrona własności intelektualnych

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

Liczba godzin (łącznie) 15

Liczba godzin wykładów: 15

Liczba godzin ćwiczeń


Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS: 1,5

Status przedmiotu: obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: znajomość podstaw prawa oraz podstaw marketingu


Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i rolą ochrony własności intelektualnej oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: geneza rozwoju ochrony własności intelektualnej na świecie i w Polsce; zasady systemu ochrony własności intelektualnej; znaczenie ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorców i konsumentów; działalność organizacji międzynarodowych i wspólnotowych w zakresie ochrony własności intelektualnej; tajemnica przedsiębiorstwa i konsekwencje jej naruszenia; kompetencje i działalność Urzędu Patentowego RP w zakresie ochrony własności przemysłowej; znak towarowy – zasady rejestracji; wspólnotowy znak towarowy; wzór użytkowy; wzór przemysłowy; istota wynalazku; zasady udzielania patentów; rodzaje patentów; istota i rodzaje udzielanych licencji; oznaczenia geograficzne; rola rzeczników patentowych; ochrona prawa autorskiego w Polsce; problem „piractwa”; ochrona praw pokrewnych w Polsce; ochrona wizerunku; konsekwencje naruszania praw własności intelektualnej.

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne: wykład


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne


Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa

–         Ochrona własności intelektualnej – aspekty praktyczne. Materiały dla przedsiębiorców, studentów i pedagogów, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2007.        (http://www.frp.lodz.pl/antypirat/pobierz/Ochrona_Wlasnosci_Intelektualnej.pdf)

–         Akty prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Literatura uzupełniająca:

–         Łazewski M., Gołębiowski M. (2006): Własność intelektualna, T. III, Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy, Warszawa.

–         Nowińska E., du Vall M. (2005): Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

–         Nowińska E., Promińska U., du Vall M. (2005): Prawo własności przemysłowej, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

–         Ozimek I. (red.): Kreator innowacyjności w agrobiznesie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

–         Pyrża A. (red.): Poradnik wynalazcy. Krajowa Izba Gospodarcza. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student rozumie istotę i rolę ochrony własności intelektualnej
w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa; student zna zasady systemu ochrony własności intelektualnej
i poszczególne rodzaje własności intelektualnej; student zna rolę Urzędu Patentowego RP oraz rzeczników patentowych; student zna konsekwencje naruszania praw własności intelektualnej.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Propedeutyka przemysłu spożywczego

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 2

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Zbóż

Liczba godzin (łącznie)

33

Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń 18

Rodzaj ćwiczeń

audytoryjne

Liczba punktów ECTS 1,5

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. Alicja Ceglińska, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Grażyna Cacak-Pietrzak , dr inż. Sylwia Bonin, dr hab. Antoni Pluta, dr inż. Stanisław Kalisz, prof. dr hab. Krzysztof Krygier, dr hab. Mirosław Słowiński, prof. SGGW

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie Studentów z wybranymi technologiami przetwórstwa spożywczego w wiodących zakładach przemysłowych

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Struktura organizacyjna zakładów wybranych branży przetwórstwa spożywczego (przemysł młynarski, piekarski, mięsny, mleczarski, owocowo-warzywny, piwowarsko-winiarski, tłuszczowy), baza surowcowa, działy produkcyjne, asortyment produktów, dystrybucja

Tematyka ćwiczeń:

Zapoznawanie się z bazą surowcową, działami produkcyjnymi, asortymentem produktów, dystrybucją w wybranych zakładach

Metody dydaktyczne:

Wykład, filmy, dyskusja

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie – kolokwium

Literatura podstawowa:

Foldery zakładów, strony WWW zakładów

Literatura uzupełniająca:

Czasopisma branżowe.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student zna ogólną charakterystykę poszczególnych branż przemysłu spożywczego


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Podstawy Żywienia Człowieka

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki   2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr   2

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywienia Człowieka

Liczba godzin (łącznie)

45

Liczba godzin wykładów 30

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

4,0

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger

Inne osoby prowadzące przedmiot

Dr inż. Dorota Czerwińska, mgr inż. Edyta Gulińska, mgr Justyna Kozyrska

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: chemia, biochemia

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z rolą składników pokarmowych w organizmie, ich wykorzystaniem z pożywienia, rolą żywienia w zachowaniu zdrowia, w tym w profilaktyce chorób dietozależnych, normami i zaleceniami żywieniowymi wartością odżywczą produktów i potraw oraz nabycie umiejętności wdrażania zasad racjonalnego żywienia do praktyki.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów Skład organizmu człowieka, niezbędne składniki odżywcze i składniki pokarmowe. Pojęcie wartości odżywczej, strawności, przyswajalności, biodostępności. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze a normy żywienia i zalecenia żywieniowe. Budowa i rola w organizmie układów: pokarmowego, krążenia i wydalniczego; trawienie i wchłanianie, rola układu nerwowego i hormonalnego w regulacji pobierania pokarmu. Przemiana materii i energii u człowieka, bilans energetyczny, nadwaga i otyłość, wskaźniki i zapobieganie. Rola i przemiany białka w organizmie, skutki niedoborów, wartość odżywcza białka, główne źródła w żywności, żywienie w celiaki. Rola i przemiany kwasów tłuszczowych i cholesterolu w organizmie, skutki nadmiernego spożycia, główne źródła w żywności, spożycie na tle zaleceń żywieniowych. Węglowodany w żywieniu człowieka: podział, występowanie w żywności, funkcje, najważniejsze przemiany, zapotrzebowanie, skutki niewłaściwego spożycia węglowodanów, żywienie w cukrzycy. Błonnik pokarmowy, frakcje i ich rola w przewodzie pokarmowym i w profilaktyce chorób dietozależnych. Witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach: rola i skutki niedoborów oraz nadmiarów witamin, wskaźniki stanu odżywienia, główne źródła w żywności. Składniki mineralne w żywieniu: podział, funkcje, skutki niedoborów i nadmiarów, wskaźniki stanu odżywienia, występowanie w żywności, żywienie w osteoporozie. Zasady żywienia różnych grup populacyjnych, podobieństwa i różnice. Wzbogacanie żywności i suplementacja diety składnikami odżywczymi jako strategie racjonalizacji żywienia.

Tematyka ćwiczeń: 1.Wartość energetyczna pożywienia oraz pomiar podstawowej i całkowitej przemiany materii.  2. Charakterystyka wartości odżywczej produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 3. Wartość biologiczna białka z uwzględnieniem efektu uzupełniania aminokwasów. 4. Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą na przykładzie przetwórstwa zbóż i mleka 5. Pomiary antropometryczne w ocenie stanu odżywienia. 6. Gospodarka wodno – elektrolitowa oraz równowaga kwasowo – zasadowa organizmu.  7. Zasady układania jadłospisów z uwzględnieniem diet alternatywnych.

Metody dydaktyczne:Wykład, ćwiczenia laboratoryjne (manualne) z pokazem i rozwiązywaniem zadań problemowych, z wykorzystaniem strony internetowej przedmiotu  http://przedmiot_zywienie_czlowieka.sggw.pl/

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Ocena łączna na podstawie zaliczenia pisemnego wykładów  w formie testu ,zaliczenia części praktycznej ćwiczeń i  2 sprawdzianów z materiału ćwiczeniowego.

Literatura podstawowa:

 1. 1.Gawęcki J,. Hryniewiecki L. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 2009.
 2. Roszkowski W. (red.): Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005

Literatura uzupełniajaca:

 1. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.(red.): Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo LPZWL, Warszawa 2008.
 2. Gronowska-Senger A.: Zarys oceny żywienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 3. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Po zaliczeniu przedmiotu student zna:

– podstawy funkcjonowania przewodu pokarmowego i przemiany składników odżywczych zachodzące w organizmie

– wpływ składników odżywczych na organizm człowieka i związek sposobu żywienia ze zdrowiem,

– wartość energetyczną produktów i zawartość w nich składników odżywczych,

– zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze i normy żywienia,

– zalecenia odnośnie wielkości spożycia produktów spożywczych i zasady prawidłowego żywienia dla różnych grup populacyjnych,

– alternatywne sposoby żywienia i sposoby racjonalizacji żywienia.

Student ma umiejętności i kompetencje w zakresie:

– obliczania i oceny wartości odżywczej potraw, posiłków i całodziennej racji pokarmowej, gotowych wyrobów,

– układania jadłospisów dla diety zwyczajowej i diet z różnymi modyfikacjami, w tym diet alternatywnych i stosowanych w profilaktyce chorób dietozależnych

– oceny sposobu żywienia w odniesieniu do norm i zaleceń żywieniowych

– oceny stanu odżywienia na podstawie pomiarów antropometrycznych


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Chemia żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr  3

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

Liczba godzin (łącznie) 60


Liczba godzin wykładów 30

Liczba godzin ćwiczeń 30


Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS 4,5


Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr Piotr Koczoń

Inne osoby prowadzące przedmiot

prof. dr hab. Zygmunt Kazimierczuk, dr inż. Magdalena Wirkowska, dr inż. Joanna Bryś, dr inż. Ewa Ostrowska – Ligęza, dr Agata Górska, dr inż. Katarzyna Tarnowska, dr Marta Łobacz, dr Dorota Kowalska, dr Mariola Kozłowska

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: chemia nieorganiczna, chemia organiczna


Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi składnikami występującymi w żywności oraz z właściwościami, przemianami i modyfikacjami chemicznymi i enzymatycznymi tych składników. Zapoznanie z interakcjami poszczególnych składników w czasie przetwarzania i przechowywani żywności.


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:  Woda w żywności – właściwości fizykochemiczne i oddziaływanie na żywność. Mikroelementy, makroelementy. Lipidy w żywności. Chemiczne i enzymatyczne modyfikacje lipidów, przemiany zachodzące podczas przechowywania, przeciwutleniacze. Aminokwasy i białka – właściwości i przemiany. Węglowodany w żywności. Związki heterocykliczne. Witaminy. Reakcje enzymatycznego i nieenzymatycznego brunatnienia. Chemia smaku i zapachu.  ph żywności i bufory. Substancje spulchniające. Metody instrumentalne.


Tematyka ćwiczeń:  Składniki żywności i ich reakcje charakterystyczne. Zmiany chemiczne zachodzące w tłuszczach poddanych obróbce termicznej. Hydroliza enzymatyczna tłuszczów. Właściwości fizykochemiczne białek mleka. Właściwości fizykochemiczne węglowodanów na przykładzie miodów pszczelich. Izolacja i charakterystyka olejków eterycznych z surowców roślinnych. Obliczenia z zakresu chemii żywności.


Metody dydaktyczne: Wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, opis, prelekcja, objaśnianie i wyjaśnianie, doświadczenia.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Formą sprawdzania wiedzy w trakcie nauki są kolokwia odbywające się na każdych zajęciach.

Literatura podstawowa: Chemia żywności. Praca zbiorowa pod redakcją Z. E. Sikorskiego. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2007 (tom I, II, III).

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności. Praca zbiorowa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.

Uzupełniająca: Chemia organiczna, T. 1, T. 2. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985.

Handbook of food analysis. Vol. 1, 2, 3. Nollet L. M. L. Marcel Dekker Inc, 2004.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Student zna rolę i budowę podstawowych składników żywności. Student zna skład chemiczny wybranych grup produktów spożywczych, tzn. zawartość podstawowych składników takich jak: woda, białka, tłuszcze, cukrowce. Student potrafi wykonać podstawowe reakcje charakterystyczne dla głównych składników produktów żywnościowych. Student rozumie zmiany chemiczne i fizyczne zachodzące w żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania. Student rozumie interakcje zachodzące pomiędzy poszczególnymi składnikami żywności. Student potrafi zdefiniować pojęcia: mikroelementy, makroelementy, witaminy. Student zna reakcje nieenzymatycznego brunatnienia w żywności. Student rozumie procesy chemiczne towarzyszące odbieraniu smaku i zapachu. Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne z zakresu analityki żywnościowej.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 3

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie)

65

Liczba godzin wykładów  20

Liczba godzin ćwiczeń 45

Rodzaj ćwiczeń audytoryjne i laboratoryjne

Liczba punktów ECTS  5,5


Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Andrzej Lenart, dr hab. Ewa Domian

Inne osoby prowadzące przedmiot

Dr inż. Karolina Szulc, dr inż. Ewa Jakubczyk, dr inż. Agnieszka Ciurzyńska, dr inż. Ewa Gondek, dr inż. Iwona Sitkiewicz, dr inż. Anna Kamieńska, dr inż. Monika Janowicz

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: matematyka, fizyka, rysunek techniczny z elementami maszynoznawstwa

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zagadnień dotyczących metrologii przemysłowej; budowy, zasady działania i warunków eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem ich zadań w produkcji i przetwarzaniu żywności oraz podstaw termodynamiki

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Podstawy metrologii przemysłowej. Pomiar strumienia objętości i masy. Pomiar gęstości i poziomu cieczy. Pomiar ciśnienia. Pomiar temperatury. Budowa i zasada działania pomp stosowanych w przemyśle spożywczym. Budowa i zasada działania sprężarek i wentylatorów. Transport wewnątrzzakładowy. Przenośniki. Maszyny i urządzenia do utrzymania higieny produkcji. Maszyny i urządzenia do napełniania i zamykania. Urządzenia magazynowe i wyposażenie magazynów. Termodynamika pary wodnej. Termodynamika powietrza. Termodynamika obiegów chłodniczych.

Tematyka ćwiczeń: Opracowanie wyników pomiarów. Pomiar gęstości i temperatury. Pomiar wilgotności i ciśnienia. Pomiar strumienia płynu. Badanie wentylatorów. Badanie pomp. Badanie urządzenia chłodniczego.  Termodynamika powietrza wilgotnego. Termodynamika pary wodnej; Para wodna jako czynnik termodynamiczny. Termodynamika pary wodnej; Przemiany termodynamiczne pary wodnej. Termodynamika obiegów chłodniczych. Bilanse masowe i energetyczne.

Metody dydaktyczne: Zespołowa praca studentów na ćwiczeniach laboratoryjnych w laboratoriach Katedry z wykorzystaniem stanowisk pomiarowych zakończona pisemnym sprawozdaniem obejmującym opracowanie i interpretację wyników pomiarów oraz wnioski. Indywidualna i/lub zespołowa praca studentów na ćwiczeniach obliczeniowych zakończona pisemnym sprawozdaniem obejmującym zadania obliczeniowe z zakresu tematyki ćwiczenia. W części ćwiczeń obliczeniowe rozwiązywanie problemu umożliwiające przewidywanie wartości poszczególnych parametrów oraz wykonanie bilansów masowych i energetycznych.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: forma zaliczenia końcowego: egzamin, warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego: zaliczenie ćwiczeń wg regulaminu odrabiania i zaliczania ćwiczeń z przedmiotu, formy sprawdzania wiedzy w trakcie nauki: kolokwia, sprawozdania

Literatura podstawowa:

 1. Maszynoznawstwo Przemysłu Spożywczego. red. A. Lenart, Wydawnictwo SGGW, 2003;

Literatura uzupełniająca:

 1. Staniszewska B.: Termodynamika, PWN, Warszawa, 1982;
 2. Romer E.: Miernictwo przemysłowe. PWN, Warszawa, 1992;
 3. Błasiński H., Pyć K.W., Przyski E.: Maszyny i aparatura technologiczna przemysłu spożywczego. Cz. I. Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź, 1994;
 4. Domagała A.: Metodyka pomiarów w inżynierii przemysłu spożywczego. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 1996;

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Student zna metody i urządzenia do pomiaru przepływu strumienia objętości i masy, temperatury, ciśnienia, gęstości, poziomu cieczy i wilgotności powietrza. Student rozumie podstawowe zagadnienia z termodynamiki pary wodnej, powietrza wilgotnego i obiegów chłodniczych. Student rozumie zasadę działania i zna rozwiązania konstrukcyjne pomp, wentylatorów, przenośników, transportu pneumatycznego, urządzeń do utrzymania higieny produkcji, maszyn do napełniania i zamykania.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Mikrobiologia żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów 1

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 3

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

Liczba godzin (łącznie):

90

Liczba godzin wykładów:   30

Liczba godzin 60


ćwiczenia laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

6,5

Status przedmiotu obligatoryjny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr hab. Stanisław Błażejak, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiot

Dr hab. Małgorzata Gniewosz, prof. SGGW; Dr hab. Stanisław Błażejak, prof. SGGW Dr inż. Edyta Lipińska; Dr inż. Anna Chlebowska-Śmigiel,; Dr Sylwia Bonin; Dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk; Dr inż. Anna Bzducha-Wróbel; Dr inż. Iwona Gientka; Mgr inż. Alicja Synowiec

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: biochemia

Założenia i cele przedmiotu: Zrozumienie roli drobnoustrojów w kształtowaniu jakości mikrobiologicznej
i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców oraz wyrobów rolno-spożywczych podczas produkcji, dystrybucji
i przechowywania.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Mikrobiologia jako nauka. Miejsce drobnoustrojów w świecie organizmów żywych. Szczególne cechy drobnoustrojów. Charakterystyka systematyczna, morfologiczna i fizjologiczna prokariotów i eukariotów ważnych w mikrobiologii żywności. Wpływ czynników środowiska zewnętrznego na wzrost drobnoustrojów oraz wpływ drobnoustrojów na to środowisko. Wzajemne relacje między drobnoustrojami. Drobnoustroje jako wskaźnik psucia się żywności i jej bezpieczeństwa zdrowotnego. Metody niszczenia drobnoustrojów. Zatrucia pokarmowe – przyczyny i zapobieganie. Biotechnologiczne wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji i utrwalaniu żywności.


Tematyka ćwiczeń: Pożywki, technika posiewów i metody hodowli drobnoustrojów. Morfologia i fizjologia bakterii, drożdży oraz  pleśni ważnych w ocenie jakości mikrobiologicznej żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wykorzystanie metod barwienia w diagnostyce drobnoustrojów. Metody liczenia drobnoustrojów. Mikroflora wody, powietrza, gleby i opakowań. Mikroflora surowców i żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wykorzystanie metod wskaźnikowych i hodowlanych liczenia drobnoustrojów w ocenie stanu sanitarno-higienicznego żywności. Wpływ środków konserwujących na wzrost grzybów i bakterii w żywności. Biologiczne metody utrwalania żywności – fermentacje beztlenowe i utleniające.

Metody dydaktyczne: Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, praca indywidualna i w zespołach

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie uzyskania 51% punktów z cotygodniowych kolokwiów oraz zaliczenia zadań praktycznych wykonywanych na poszczególnych ćwiczeniach; Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte)


Literatura podstawowa i uzupełniająca: Schlegel H. Mikrobiologia ogólna. PWN, 1996; Duszkiewicz-Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E. Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej technicznej (skrypt do ćwiczeń). Wyd. SGGW, 2003; Singleton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, 2000; Bednarski W., Reps A. Biotechnologia żywności. WNT, 2001; Rose S., Bullock S. Chemia życia, WNT, 1993; Burbianka M,. Pliszka A. Mikrobiologia żywności. PZWL, 1983


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Potrafi identyfikować podstawowe grupy drobnoustrojów patogennych i saprofitycznych w surowcach i żywności; potrafi ocenić jakość mikrobiologiczną surowców i żywności; umie diagnozować i ocenić ryzyko zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produkcji żywności; rozumie korzystne i szkodliwe znaczenie mikroflory dla jakości żywności oraz zna metody przeciwdziałania rozwojowi drobnoustrojów w środowisku żywności; zna drogi przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych przez żywność i wodę; rozumie wzajemne relacje między drobnoustrojami w środowisku żywności i potrafi je kształtować w procesie produkcji żywności.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Ogólna technologia żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 3

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

90


Liczba godzin wykładów

45

Liczba godzin ćwiczeń

45

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

7

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. Mirosław Słowiński, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr hab. Alicja Ceglińska, prof. SGGW; dr hab. Elżbieta Dłużewska, dr inż. Anna Florowska, dr inż. Krzysztof Leszczyński, dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak, dr inż. Magdalena Maszewska, dr inż. Katarzyna Ratusz, dr inż. Małgorzata Wroniak, dr inż. Anna Żbikowska, dr inż. Anna Chlebowska-Śmigiel, dr inż. Sylwia Bonin, dr hab. Antoni Pluta, dr inż. Anna Berthold, dr hab. Małgorzata Ziarno, dr inż. Grażyna Cacak-Pietrzak, dr inż. Małgorzata Sobczyk, dr inż. Danuta Dojczew, dr inż. Tomasz Florowski, dr inż. Aneta Cegiełka

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle spożywczym oraz metodami utrwalania i przetwarzania żywności

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Terminologia związana z technologią żywności. Bilans żywności. Przemysł spożywczy. Charakterystyka głównych surowców. Operacje i procesy: mechaniczne, termiczne, typu dyfuzyjnego, fizykochemiczne, chemiczne, biotechnologiczne. Metody utrwalania: zamrażanie i chłodzenie, ogrzewanie, dodatek substancji osmotycznych, suszenie, niekonwencjonalne. Materiały i techniki pomocnicze: dodatki do żywności, mycie urządzeń i opakowań, pakowanie, przechowywanie, kontrola procesu produkcyjnego, gospodarowanie energią i wodą. Przemysł spożywczy a ochrona środowiska.

Tematyka ćwiczeń: Czyszczenie i rozdrabnianie surowców spożywczych. Wirowanie i homogenizacja w produkcji żywności. Pasteryzacja mleka. Sterylizacja konserw. Ekstrakcja tłuszczów. Hydroliza enzymatyczna w technologii żywności. Emulgowanie w przemyśle spożywczym. Procesy membranowe w technologii żywności. Suszenie rozpyłowe. Wykorzystanie fermentacja w technologii żywności. Pakowanie żywności. Koagulacja i żelifikacja w technologii żywności.

Metody dydaktyczne: wykład, doświadczenie


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykłady – egzamin; ćwiczenia – zaliczenie; warunek zaliczenia – pozytywne oceny z kolokwiów cząstkowych;

Literatura podstawowa: Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., 2004: Ogólna technologii Żywności. WNT,  Wyd. 8, Warszawa; Praca zbiorowa (pod red. A. Jarczyk, E. Dłużewska), 2008: Wybrane zagadnienia z ogólnej technologii żywności. Wyd. SGGW Warszawa; Praca zbiorowa (1996): Ogólna technologia żywności. Wydawnictwo ART Olsztyn.

Literatura uzupełniająca: Praca zbiorowa (red. W. Bednarski, A. Reps), 2003: Biotechnologia żywności. WNT, Wyd. II, Warszawa; Praca zbiorowa (pod red. F. Świderski), 1999: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. WNT, Warszawa;

Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K., 2003: Kompendium dodatków do żywności. Hortimex, Konin. Praca zbiorowa (red. Z. Żakowski, H. Stobińska), 2000: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Wyd. PŁ, Łódź.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): umiejętność wykorzystania surowców do produkcji żywności, metod utrwalania poszczególnych grup żywności, doboru operacji i procesów jednostkowych w technologii żywności


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Analiza i ocena jakości żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki: 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 4

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

Liczba godzin (łącznie)

75

Liczba godzin wykładów 30

Liczba godzin ćwiczeń

45

Rodzaj ćwiczeń  ćwiczenia laboratoryjne

Liczba punktów ECTS 6,0


Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Beata Drużyńska, dr inż. Marta Ciecierska, dr inż. Dorota Derewiaka, dr inż. Jolanta Kowalska, dr inż. Ewa Majewska, dr inż. Małgorzata Piecyk, dr inż.  Rafał Wołosiak, dr inż. Elwira Worobiej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: 10 podstawowa wiedza dotycząca chemii żywności

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie studentów z problematyką jakości żywności i metod stosowanych w jej ocenie.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów Miejsce i rola analizy żywności w technologii żywności. Urzędowa kontrola żywności w Polsce i Unii Europejskiej. Kryteria oceny artykułów spożywczych, bezpieczeństwa i jakości żywności – wymogi prawa żywnościowego. Weryfikacja deklaracji. Standardy jakości w Unii Europejskiej. Jakość metod analitycznych, zasady walidacji metod, ocena biegłości laboratoriów badawczych, GLP i akredytacja laboratoriów (ISO-17025). Analiza żywności a systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Zasady pobierania i techniki przygotowania próbek. Robotyzacja przygotowania próbek. Chemiczne, fizyczne i fizyko-chemiczne metody analizy żywności. Określanie składu podstawowego. Metody badań tłuszczów, sacharydów i białek oraz ich bioaktywności. Techniki analityczne: spektroskopia atomowa, podczerwieni, magnetycznego rezonansu jądrowego, spektrometria mas. Separacyjne techniki analityczne: – chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa w tym z fluidalna, elektroforeza kapilarna. Stosowane kolumny, fazy stacjonarne, fazy ruchome detektory, detektory selektywne. Wielowymiarowość i sprzężenia technik separacyjnych i identyfikacyjnych. Sprzęganie technik separacyjnych. Autentyczność żywności – metody badań, podążanie śladem – identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym. Mineralizacja. Nieorganiczne i organiczne substancje śladowe. Miniaturyzacja, robotyzacja analizy żywności.

Tematyka ćwiczeń: Przeprowadzenie oznaczeń zawartości i charakterystyki składników żywności tj. białek, tłuszczów, węglowodanów, wody, witamin, kwasów organicznych oraz interpretacja uzyskanych wyników. Przygotowanie próbek do oznaczania popiołu i jego charakterystyka. Praktyczne wykorzystanie metod densymetrycznych, spektrofotometrycznych i optycznych w analizie żywności. Metody analizy sensorycznej stosowane w ocenie jakości żywności.

Metody dydaktyczne: wykład, doświadczenie

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie (ćwiczenia), egzamin (wykłady), formy sprawdzania wiedzy w trakcie nauki oraz dopuszczenia do zaliczenia końcowego: kolokwia, sprawozdania

Literatura podstawowa i uzupełniająca: Obiedziński M. (red): Wybrane zagadnienia z analizy żywności, Wyd. SGGW, Warszawa, 2009; Lees M. Food traceability and authenticity., Woodhead Publishing in Food Science and Technology, 2003; Praca zbiorowa (red. M. Jankiewicz, Z. Kędziora): Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Wyd. AR, Poznań 2003; Praca zbiorowa (ed. M. L. Nollet Leo),: Handbook of Food Analysis. Vol 1 i 2, Marcel Dekker, New York, 2006; Johnstone R.W. Rose M.E.; Spektrometria mas. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001; Luning P.A. i inni: Zarządzanie jakością żywności – ujęcie technologiczno menadżerskie. WNT, Warszawa, 2005; Zuba D. Chemometria w analityce. Wyd. IES, Kraków, 2008; Luning P.A. i inni: Safety in agri-food chain. Wageningen Academic Publishers, 2006; Korzycka-Iwanow M.: Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego., Wyd. LexisNexis, Wyd. II, Warszawa 2007; Kowalska J., Majewska E., Obiedziński M., Zadernowski M., Nowe prawo żywnościowe Unii Europejskiej a systemy GMP, GHP, HACCP. Wyd. ODDK Gdańsk, Gdańsk 2006.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Student wie w jakich dokumentach zawarte są wymagania jakościowe dla produktów spożywczych. Wie jak ocenić jakość uzyskanych wyników. Zna metody stosowane w analizie żywności i rozumie ich zasady. Student umie pobrać i przygotować próbki do analiz. Umie wybrać odpowiednie metody oraz potrafi przeprowadzić analizy jakościowe i ilościowe składników żywności takich jak woda, oligosacharydy, skrobia, tłuszcze, białka, witaminy. Na podstawie uzyskanych wyników umie ocenić jakość produktów i półproduktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Inżynieria procesowa

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 4

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie)

105

Liczba godzin wykładów
30

Liczba godzin ćwiczeń 75

Rodzaj ćwiczeń:

Laboratoryjne (60) i audytoryjne (15)

Liczba punktów ECTS   9,5

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Iwona Sitkiewicz, dr inż. Anna Kamińska, dr inż. Agata Marzec, dr inż. Ewa Jakubczyk, dr inż. Dorota Nowak, dr inż. Emilia Janiszewska, dr inż. Monika Janowicz, dr inż. Ewa Gondek, dr inż. Ewa Domian, dr inż. Katarzyna Samborska

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: matematyka, fizyka, chemia fizyczna, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami występującymi przy wytwarzaniu żywności, z uwzględnieniem ich podziału na procesy mechaniczne rządzone prawami mechaniki ciał stałych i cieczy, procesy cieplne polegające na zmianie stanu termicznego środowiska oraz procesy dyfuzyjne, w których zachodzi ruch składnika lub składników. Dla wszystkich omawianych procesów podstawowych przedstawiona zostanie natura danego procesu, parametry decydujące o jego przebiegu oraz sposób bilansowania.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Definicja procesu, zasady bilansowania strumieni, wprowadzenie do analizy wymiarowej. Podstawowe właściwości fizyczne surowców i produktów. Rozdrabnianie ciał stałych i cieczy. Przepływ płynów. Fluidyzacja i transport pneumatyczny. Filtracja. Mieszanie. Wirowanie. Przenoszenie ciepła – przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Opory ruchu ciepła. Wymiana ciepła z przemianą fazową – wrzenie, skraplanie, zamrażanie. Przenoszenie masy – molekularne i konwekcyjne. Opory ruchu masy. Suszenie, ekstrakcja, krystalizacja, destylacja i rektyfikacja. Procesy membranowe.

Tematyka ćwiczeń:

Wyznaczanie strat ciśnienia podczas przepływu płynu w rurociągu. Badanie procesu fluidyzacji. Badanie procesu filtracji przy stałym ciśnieniu. Badanie procesu mieszania płynnych produktów spożywczych. Ruch ciepła. Złożona wymiana ciepła w wymiennikach. Bilans ciepła procesu odparowania. Badanie procesu zamrażania produktów spożywczych. Badanie kinetyki suszenia konwekcyjnego. Badanie procesu destylacji. Badanie procesu ekstrakcji w układzie ciecz-ciało stałe. Badanie procesu krystalizacji.

Metody dydaktyczne: wykład, eksperyment, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: formy sprawdzania wiedzy w trakcie nauki: kolokwia wejściowe, sprawozdania, zaliczenia cząstkowe; forma zaliczenia końcowego: egzamin

Literatura podstawowa:

 1. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Część I. Ćwiczenia laboratoryjne (red. P.P. Lewicki, D. Witrowa-Rajchert), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002
 2. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Część II. Ćwiczenia obliczeniowe (red. P.P. Lewicki, D. Witrowa-Rajchert), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002
 3. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego (red. P.P. Lewicki), WNT Warszawa, 1999

Literatura uzupełniająca:

 1. Bukowski J.: Mechanika płynów, PWN, Warszawa 1976
 2. Ciborowski J.: Inżynieria procesowa. WNT, Warszawa, 1973
 3. Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa 1998
 1. Kubasiewicz A.: Wyparki. Konstrukcja i obliczanie. WNT, Warszawa 1977

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student potrafi scharakteryzować podstawowe procesy jednostkowe występujące przy wytwarzaniu żywności z uwzględnieniem natury danego procesu, parametrów decydujących o jego przebiegu oraz sposobu bilansowania,

potrafi wykonać obliczenia dotyczące procesów mechanicznych rządzonych prawami mechaniki ciał stałych i cieczy, procesów cieplnych oraz procesów dyfuzyjnych, zna zasady działania i eksploatacji maszyn i potrafi zaproponować odpowiednie urządzenia do zrealizowania wybranego procesu (z uwzględnieniem specyfiki przerabianego surowca)


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa żywnościowego

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 4

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

60

Liczba godzin wykładów  30

Liczba godzin ćwiczeń

30

Rodzaj ćwiczeń audytoryjne

Liczba punktów ECTS

4,5

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Agnieszka Tyburcy

Inne osoby prowadzące przedmiot

——————–


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:: Ekonomia


Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ekonomiki oraz wybranymi zagadnieniami analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Charakterystyka przedsiębiorstw, planowanie operacyjne, elementy logistyki, kalkulacje kosztów, sprawozdanie finansowe, zmiana wartości pieniądza w czasie, metody oceny inwestycji, elementy gospodarowania majątkiem trwałym i obrotowym, elementy marketingu, gospodarowanie zasobami pracy.

Tematyka ćwiczeń:

Klasyfikacje kosztów, zdolność produkcyjna, planowanie rzeczowe, analiza ekonomiczna produkcji, wprowadzanie nowego produktu, ekonomika zasobów ludzkich, próg rentowności dla produkcji jedno- i wieloasortymentowej,  analiza bilansu, wartościowanie pracy, proste metody oceny inwestycji, wartość niematerialna firmy.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, projekt, rozwiązywanie problemu

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się egzaminem. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń (zaliczenie 2 kolokwiów oraz wykonanie 3 sprawozdań).

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 1. Rybicki P. (2005) „Sprawozdanie źródłem informacji o firmie”, Wyd. Poltext, Warszawa
 2. Sierpińska M., Jachna T. (2005) „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”, PWN, Warszawa
 3. Bednarski L. i inni (1996) „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 4. Szymanowski W., Szczawiński M. (2005) „Elementy nauki o przedsiębiorstwie”, Wyd. SGGW, Warszawa
 5. Kotler P. i in. (2002) „Marketing. Podręcznik europejski”, PWE, Warszawa
 6. Praca zbiorowa pod redakcją H. Króla i A. Ludwiczyńskiego (2006) „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWN, Warszawa

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 1. Student zna podstawowe klasyfikacje kosztów.
 2. Student potrafi obliczać próg rentowności.
 3. Student potrafi dokonać analizy bilansu przedsiębiorstwa.
 4. Student zna proste i dyskontowe metody oceny inwestycji.
 5. Student potrafi dokonać wartościowania pracy na różnych stanowiskach.
 6. Student zna podstawowe kalkulacje kosztów.
 7. Student potrafi dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw według różnych kryteriów.
 8. Student zna macierz BCG i podstawowe pojęcia związane z marketingiem.
 9. Student wie, na czym polega opracowywanie nowego produktu.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Opakowania żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 4

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

30

Liczba godzin wykładów   15

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

3,0

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Krzysztof Leszczyński

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Katarzyna Ratusz, dr inż. Małgorzata Wroniak, dr inż. Anna Żbikowska,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności


Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami związanymi z charakterystyką opakowań oraz doborem opakowań do produktu żywnościowego, w aspekcie technologicznym oraz z innymi uwarunkowaniami obowiązującymi w tym zakresie.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Definicje i funkcje opakowań do żywności. Kryteria klasyfikacji. Charakterystyka funkcjonalna, kontrola jakości. Kryteria doboru opakowań. Technika i technologia pakowania żywności. Specyficzne sposoby pakowania. Opakowania tzw. aktywne. Znakowanie. Grafika, formy i wygląd. Opakowania zbiorcze. Opakowania i jednostki transportowe. Opakowania w strategii nowego produktu. Opakowania a ochrona środowiska. Przegląd opakowań do podstawowych grup artykułów spożywczych. Tendencje rozwojowe i perspektywy w zakresie opakowań do żywności.

Tematyka ćwiczeń:

Funkcje opakowań żywności: analiza funkcji handlowych opakowań i zgodności ich znakowania z przepisami. Opakowania metalowe, szklane, z wytworów papierniczych i tworzyw sztucznych. Wykonanie zamknięcia na podwójną zakładkę i kontrola szczelności puszki metalowej, badania odporności powłok lakierniczych. Analiza jakości opakowań papierowych i szklanych. Analiza jakości i funkcji opakowań zbiorczych i ich znakowania. Zajęcia terenowe w laboratoriach COBRO (Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań)

Metody dydaktyczne:

Wykład, doświadczenie, studium przypadku

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1.   Praca zbiorowa (pod red. Czerniawski B., Michniewicz J.), 1998: Opakowania żywności. Wyd. Agrofood Technology, Czeladź.

2.   Cichoń Z., 1996: Nowoczesne opakowalnictwo żywności. Wyd. Ossolineum.

3.   Opakowanie. Miesięcznik Techniczno-Ekonomiczny. Wyd. Sigma NOT.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student potrafi określić podstawowe funkcje opakowań i ocenić zgodność znakowania produktów spożywczych z obowiązującymi przepisami. Student umie wykonać i sprawdzić szczelność zamknięcia na podwójną zakładkę, potrafi ocenić przydatność i znaleźć wady opakowań szklanych, umie zidentyfikować rodzaje wytworów papierowych i rodzaje tworzyw sztucznych. Student potrafi zharmonizować wymiary opakowań jednostkowych ze zbiorczymi i z europaletami. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Toksykologia żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 4

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywienia Człowieka

Liczba godzin (łącznie)

30

Liczba godzin wykładów

15

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń

laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

3,0

Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Anna Brzozowska


Inne osoby prowadzące przedmiot

Dr inż. Elżbieta Wierzbicka, dr inż. Joanna Kałuża, dr inż. Marta Jeruszka-Bielak


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Podstawy żywienia człowieka

Założenia i cele przedmiotu: Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami oceny toksykologicznej substancji szkodliwych występujących w żywności i uwarunkowaniami bezpiecznej produkcji żywności, w tym warunkami i ograniczeniami w stosowaniu substancji dodatkowych, źródłami zanieczyszczeń żywności substancjami chemicznymi i promieniotwórczymi i możliwościami ich unikania, a także z aktualną sytuacją w zakresie pobrania substancji obcych i wynikającego z tego ryzyka dla zdrowia

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Ogólne wiadomości o truciznach i zatruciach. Losy substancji obcych w organizmie z uwzględnieniem wchłaniania, rozmieszczenia, przemian i wydalania. Czynniki warunkujące powstawanie i przebieg zatruć, związane z substancją, organizmem, ekspozycją i środowiskiem. Ocena toksyczności substancji chemicznych: metodologia badań działania mutagennego, rakotwórczego, teratogennego, wpływu na płodność i rozrodczość. Wyznaczanie ADI, PMTDI, PTWI, dopuszczalnej zawartości substancji obcych w produktach spożywczych. Ocena ryzyka związanego z narażeniem na substancje obce poprzez żywność. Żywność transgeniczna.. Wybrane naturalne substancje szkodliwe w produktach pochodzenia roślinnego: charakterystyka, okoliczności narażenia, epidemiologia zatruć (substancje antyodżywcze i naturalne substancje toksyczne). Wybrane substancje obce dodawane do żywności celowo: definicje, podział, legislacja, ocena i zastrzeżenia toksykologiczne, warunki i ograniczenia stosowania. Wybrane zanieczyszczenia chemiczne żywności (pierwiastki szkodliwe, WWA, akryloamid, dioksyny i PCB, azotany(III) i (V), pestycydy): źródła zanieczyszczeń żywności, działanie szkodliwe na organizm człowieka, wskaźniki narażenia, dopuszczalne pobranie, limity pozostałości w produktach spożywczych, sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom. Skażenia radiologiczne żywności. Monitoring zanieczyszczeń chemicznych żywności. Instytucje kształtujące legislację w zakresie substancji obcych w żywności. Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami ze strony substancji obcych w żywności.

Tematyka ćwiczeń: 1. Wyznaczanie dawki LD50 na podstawie danych eksperymentalnych. 2. Oznaczanie zawartości szczawianów rozpuszczalnych w naparach herbaty i kawy. 3. Wykrywanie i identyfikacja syntetycznych przeciwutleniaczy w tłuszczach. 4. Oznaczanie chemicznych substancji konserwujących w przetworach owocowo-warzywnych. 5. Oznaczanie zawartości rtęci w przetworach rybnych. 6. Oszacowanie pobrania z dietą wybranych substancji obcych. 7.. Właściwości użytkowe i toksykologiczne pestycydów.

Metody dydaktyczne: Wykład, doświadczenie laboratoryjne,  rozwiązywanie zadań problemowych z wykorzystaniem strony internetowej przedmiotu  http://toksykologia_zywnosci.sggw.pl

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena łączna na podstawie zaliczenia pisemnego wykładów w formie testu wyboru, zaliczenia części praktycznej ćwiczeń i 2 sprawdzianów z materiału ćwiczeniowego.

Literatura podstawowa

1. Seńczuk W. (red.): Toksykologia współczesna. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2006.

2. Obowiązujące akty prawne krajowe i UE z zakresu substancji obcych w żywności (dostępne w Internecie i bibliotece).

Literatura uzupełniająca:

Brzozowska A. (red.): Toksykologia żywności – przewodnik do ćwiczeń. Wyd. SGGW, Warszawa 2004.

Gertig H., Duda G.: Żywność a zdrowie i prawo, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

Piotrowski J.: Podstawy toksykologii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.

Sadowska A. (red.): Rakotwórcze i trujące substancje roślinne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.

Makles Z., Świątkowski A., Grybowska S.: Niebezpieczne dioksyny, Arkady, Warszawa 2001.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Po zaliczeniu przedmiotu student:

– potrafi określić okoliczności powstawania zatruć substancjami chemicznymi poprzez żywność,

– zna losy substancji obcych w organizmie, z uwzględnieniem ich przemian wpływających na toksyczność,

– rozumie skutki szkodliwego działania substancji chemicznych i zasady wyznaczania dawek bezpiecznych dla człowieka ,

– zna obowiązujące przepisy prawne dotyczące substancji obcych w żywności, w tym poziomy w żywności bezpieczne dla konsumenta (na podstawie przepisów prawnych),

– potrafi przeprowadzić toksykologiczną analizę żywności  tj. ocenić produkty spożywcze pod kątem możliwości występowania w nich substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia, wskazując rodzaj zagrożenia, przyczyny jego powstania,  skutki zdrowotne dla organizmu w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa,

– potrafi wskazać instytucje krajowe i unijne, które odpowiadają za bezpieczeństwo żywności i konsumentów oraz określić ich zakresy kompetencji w dziedzinie kształtowania prawa żywnościowego i nadzorowania bezpieczeństwa żywności,

– umie sprecyzować zasady pozyskiwania surowców i   produkcji żywności bezpiecznej dla zdrowia,

– zna aktualne zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych w produktach spożywczych.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Kierunkowe technologie żywności – technologia zbóż

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Zbóż

Liczba godzin (łącznie)

39

Liczba godzin wykładów 24

Liczba godzin ćwiczeń 15

Rodzaj ćwiczeń

laboratoryjne

Liczba punktów ECTS 3,5

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. Alicja Ceglińska, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Grażyna Cacak-Pietrzak , dr hab. Alicja Ceglińska, dr inż. Danuta Dojczew, dr inż. Małgorzata Sobczyk

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie Studentów z zagadnieniami przetwórstwa zbóż

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Krajowa i światowa produkcja zbóż, światowy obrót zbożem, towaroznawcza ocena zbóż, systemy klasyfikacji zbóż, skład chemiczny ziarna, cechy fizyczne ziarna i masy zbożowej, podstawy technologii młynarstwa i piekarstwa, skład chemiczny mąki i pieczywa, maszyny i urządzenia młynarskie i piekarskie

Tematyka ćwiczeń:

Analiza towaroznawcza ziarna różnych gatunków zbóż, analiza towaroznawcza różnych typów mąki pszennej, analiza międzyproduktów piekarskich pszennych i żytnich, analiza różnych rodzajów i asortymentów pieczywa, wypiek ciasta biszkoptowo-tłuszczowego.

Metody dydaktyczne:

Wykład, doświadczenie

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Wykład – egzamin, ćwiczenia – cząstkowe kolokwia

Literatura podstawowa:

Mitek M., Słowiński M. (red). 2006. Wybrane zagadnienia z technologii żywności

Ambroziak Z., 1998. Produkcja piekarsko-ciastkarska, cz.I. i II.  WSiP, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Gąsiorowski H. (red.), 2004. Pszenica – chemia i technologia. PWRiL, Poznań.

Grzesiuk S., Kulka K., 1988. Biologia ziarniaków zbóż. PWN, Warszawa.

Jurga R., 1994. Przetwórstwo zbóż, cz. I. WSiP, Warszawa.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Umiejętność wykorzystania w pracy zawodowej podstawowej wiedzy z zakresu przetwórstwa zbóż (młynarstwa, piekarstwaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Kierunkowa technologia żywności – Technologia owoców i warzyw

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

39

Liczba godzin wykładów   24

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

3,5

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. Marta Mitek, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Andrzej Gasik, dr inż. Stanisław Kalisz, dr inż. Iwona Ścibisz, mgr inż. Krystian Marszałek

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Chemia ogólna, Ogólna technologia żywności, Analiza żywności, Mikrobiologia żywności.

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z charakterystyką surowców owocowych, warzywnych i grzybowych, ich podstawowym składem chemicznym, metodami stosowanymi do ich przetwarzania i utrwalania.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Produkcja podstawowych surowców owocowych i warzywnych, wymagania jakościowe, podstawowy skład chemiczny. Obróbka wstępna. Technologia półproduktów (pulp, przecierów, kremogenów, moszczów). Technologia zagęszczonych soków owocowych. Technologia mrożonek i suszów. Technologia konserw. Technologia kiszonek. Technologia soków, nektarów i napojów. Technologia produktów pomidorowych. Technologia produktów słodzonych (dżemy, marmolady, powidła, konfitury, galaretki). Owoce i warzywa o minimalnym stopniu przetworzenia.

Tematyka ćwiczeń: Technologia półproduktów owocowych i warzywnych. Technologia przetworów słodzonych. Technologia soków i nektarów. Technologia apertyzowanych konserw owocowych i warzywnych. Ocena jakości surowców i produktów owocowo-warzywnych.

Metody dydaktyczne: wykład, doświadczenie.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie końcowe – egzamin lub zaliczenie w zależności od specjalności; warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego – kolokwia i sprawozdania z ćwiczeń; sprawdzanie wiedzy w trakcie trwania przedmiotu – kolokwia.

Literatura podstawowa: Praca zbiorowa pod red. Mitek M., Słowiński, 2006: Wybrane zagadnienia z technologii żywności, Wyd. SGGW, Warszawa; Jarczyk A., Berdowski J., 1999: Przetwórstwo owoców i warzyw cz. 1. WSiP, Warszawa; Jarczyk A., Berdowski J., 1999: Przetwórstwo owoców i warzyw cz. 2. WSiP, Warszawa.

Literatura uzupełniająca: Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A., 1973: Technologia produktów owocowych i warzywnych, t. 1, WPLiS, Warszawa; Pijanowski E., Mrożewski S., Jarczyk A., Drzazga B.: 1976: Technologia produktów owocowych i warzywnych, t. 2, WPLiS, Warszawa.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student potrafi określić wielkość produkcji surowców i przetworów owocowych i warzywnych, zna podstawowe procesy obróbki wstępnej, utrwalania i przetwarzania owoców i warzyw; zna podstawowe obliczenia technologiczne; potrafi przeprowadzić wybrane procesy technologiczne; posiada wiedzę z zakresu analizy podstawowego składu chemicznego surowców i przetworów owocowych i warzywnych.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Kierunkowa technologia żywności – technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr   5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

39

Liczba godzin wykładów   24

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

3,5

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

prof. dr hab. Krzysztof Krygier, dr hab. Elżbieta Dłużewska

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Anna Florowska, dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak, dr inż. Magdalena Maszewska, dr inż. Katarzyna Ratusz, dr inż. Małgorzata Wroniak, dr inż. Anna Żbikowska


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat surowców i technologii produkcji tłuszczów jadalnych i koncentratów spożywczych.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Światowa produkcja tłuszczów, historia i tendencje. Charakterystyka głównych surowców olejarskich. Technologia produkcji tłuszczów: tłoczenie, ekstrakcja, rafinacja, modyfikacje tłuszczów.  Charakterystyka produkcji margaryny. Charakterystyka, klasyfikacja koncentratów spożywczych. Charakterystyka podstawowych surowców, technologia produkcji koncentratów: zup, przyprawowych, śniadaniowych, makaronów instant oraz koncentratów napojów.

Tematyka ćwiczeń:

Charakterystyka surowców olejarskich, roślinnych olejów i tłuszczów. Charakterystyka margaryn: handlowych oraz wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych. Technologia otrzymywania proszkowych koncentratów kawy. Charakterystyka koncentratów przypraw zawierających hydrolizaty białkowe. Technologia otrzymywania emulsji spożywczych na przykładzie sosów majonezowych o różnej zawartości tłuszczu.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, doświadczenie, studium przypadku

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin lub zaliczenie (w zależności od wybranej specjalności)

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

 1. Mitek. M, Słowiński M. (red.), 2006: Wybrane zagadnienia z technologii żywności – technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych (autorzy: Wroniak M., Żbikowska A., Krygier K., Dłużewska E., Leszczyński K., Marciniak-Łukasiak K.), Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. Praca zbiorowa, 1970: Technologia Koncentratów Spożywczych.
 3. Świderski F. (red.), 1993: Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Wyd. SGGW, Warszawa.
 4. Czasopisma: Przemysł Spożywczy, Food Technology.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student zna podstawowe informacje o światowym i polskim rynku tłuszczów jadalnych i koncentratów spożywczych, o podstawowych surowcach tłuszczowych i koncentratowych, ich przetwórstwie oraz podstawowych produktach. Student zna podstawowe wiadomości o wartości technologicznej i żywieniowej produktów tłuszczowych i koncentratów spożywczych.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Kierunkowe technologie żywności – Technologia mleka

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii Mleka

Liczba godzin (łącznie)

39

Liczba godzin wykładów – 24

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń

laboratoryjne

Liczba punktów ECTS 3,5


Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr hab. Antoni Pluta

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Anna Berthold, mgr inż. Monika Garbowska, mgr inż. Dorota Zaręba, mgr inż. Michał Olkowski

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna Technologia Żywności


Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu chemii, technologii, mikrobiologii i analizy mleka i przetworów mlecznych.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Powstawanie, pozyskiwanie i skup mleka, skład chemiczny i cechy fizyczne mleka, wymagania jakościowe  dla mleka jako surowca dla przemysłu mleczarskiego, Chemia i mikrobiologia mleka, Wartość odżywcza mleka i jego produktów i ich znaczenie w żywieniu człowieka, Produkcja: mleka spożywczego, mlecznych napojów fermentowanych, koncentratów mlecznych, serów podpuszczkowych, twarogów, kazeinianów, masła i bezwodnego tłuszczu mlecznego, Procesy membranowe w mleczarstwie

Tematyka ćwiczeń: analiza jakości higienicznej i składu fizykochemicznego mleka surowego, charakterystyka i powstawanie skrzepu kwasowego i podpuszczkowego, technologia i analiza masła i mleka w proszku, technologia produkcji i analiza serów, technologia produkcji i analiza mlecznych napojów fermentowanych

Metody dydaktyczne: wykład, eksperyment

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie końcowe – w formie egzaminu, warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego – kolokwia, sprawozdania

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Mitek M., Słowiński M. (red.): Wybrane Zagadnienia z Technologii Żywności, Wyd. SGGW Warszawa, s. 346-419

Ziajka S. (red.): 1997: Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane. Wyd. ART, Olsztyn, tom 1 i 2.

Molska I .(1988): Zarys Mikrobiologii Mleczarskiej, PWRiL Warszawa

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 1. Student zna skład chemiczny i cechy fizyczne mleka,
 2. potrafi wymienić wymagania jakościowe dla mleka surowego,
 3. posiada podstawową wiedzę na temat chemii składników mleka i mikrobiologii mleka,
 4. zna wartość odżywczą mleka i jego produktów i ich znaczenie w żywieniu człowieka,
 5. zna podstawy procesów technologicznych produkcji mleka spożywczego, mlecznych napojów fermentowanych, koncentratów mlecznych, serów, masła i bezwodnego tłuszczu mlecznego

.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Kierunkowe technologie żywności – technologia mięsa

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)39

Liczba godzin wykładów 24

Liczba godzin ćwiczeń 15

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS 3,5

Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

prof. dr hab. Andrzej Pisula

Inne osoby prowadzące przedmiot

prof. dr hab. Jan Mroczek, dr inż. Lech Adamczak, dr inż. Aneta Cegiełka, dr inż. Krzysztof Dasiewicz, dr inż. Tomasz Florowski, dr inż. Dorota Pietrzak

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności


Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami technologii uboju ssaków rzeźnych i drobiu oraz przetwórstwa mięsa; podstawy technologii przerobu i oceny jaj

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Przemysł mięsny w Polsce. Ocena wartości rzeźnej zwierząt. Technologia produkcji rzeźnianej. Uboczne artykuły uboju. Budowa histologiczna i skład chemiczny mięsa. Zmiany poubojowe w mięsie. Metody utrwalania mięsa. Technologia przetwórstwa mięsnego. Kontrola jakości mięsa i przetworów mięsnych. Czynniki warunkujące rozwój produkcji drobiarskiej. Technologia uboju i obróbki poubojowej drobiu. Skład oraz właściwości mięsa i tłuszczu drobiowego. Technologia jaj.

Tematyka ćwiczeń: Charakterystyka i właściwości technologiczne mięsa. Proces produkcji wędlin. Proces produkcji konserw mięsnych. Ocena jakości wędlin. Ocena i technologia przerobu jaj

Metody dydaktyczne: wykład, doświadczenie


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykłady – egzamin lub zaliczenie (w zależności od wybranej specjalności); ćwiczenia – zaliczenie; warunek zaliczenia – udział w zajęciach i pozytywne oceny z kolokwiów cząstkowych;

Literatura podstawowa: Praca zbiorowa (pod red. M. Mitek, M. Słowiński) 2006: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Wydawnictwo SGGW Warszawa, Praca zbiorowa (pod red. W. Pezacki) 1981: Technologia mięsa, WNT, Warszawa, Praca zbiorowa (pod red. T. Grabowski i J. Kijowski) 2004: Mięso i przetwory drobiowe, WNT, Warszawa

Literatura uzupełniająca: Jankiewicz L., Słowiński M. 2004: Technologia produkcji wędlin. Część 1. Kiełbasy parzone kutrowane. Polskie Wydawnictwo Fachowe, Warszawa. Jankiewicz L., Słowiński M. 2008: Technologia produkcji wędlin. Część 2. Wędzonki parzone. Polskie Wydawnictwo Fachowe, Warszawa; Praca zbiorowa (pod red. A. Płotka) 1991: Technologia jaj, WNT, Warszawa

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): umiejętność korzystania w działalności zawodowej z podstawowej wiedzy w zakresie produkcji i przetwórstwa mięsa oraz jaj


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Kierunkowa technologia żywności – technologia przemysłu fermentacyjnego

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

39

Liczba godzin wykładów 24

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

3,5

Status przedmiotu obligatoryjny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Edyta Lipińska

Inne osoby prowadzące przedmiot

Wykłady – prof. dr hab. Wiesław Wzorek; ćwiczenia dr Sylwia Bonin, dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk, dr inż. Anna Chlebowska – Śmigiel,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: biochemia, mikrobiologia, ogólna technologia żywności


Założenia i cele przedmiotu: wykłady – zapoznanie z technologiami produkcji piwa, wina i fermentowanych napojów winiarskich, wyrobów spirytusowych i drożdży piekarskich w zakresie surowców, metod produkcji i charakterystyki wyrobów gotowych.; ćwiczenia – zapoznanie z metodami podstawowej analizy produktów fermentacji alkoholowej – piwa i spirytusu oraz z analizą surowca – ziemniaków. Poznanie sposobów rozwiązywania zadań z technologii fermentacyjnych i drożdżownictwa.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Winiarstwo – wiadomości o wyrobach winiarskich zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, przygotowanie nastawu do fermentacji, fermentacja, leżakowanie win, klarowanie i stabilizacja, choroby win, rozlew win, inne wybrane typy win; Browarnictwo – wiadomości ogólne o piwie, charakterystyka surowców piwowarskich, produkcja słodu, śrutowanie; zacieranie, filtracja zacieru, gotowanie brzeczki z chmielem; chłodzenie brzeczki, drożdże nastawne, fermentacja i leżakowanie, rozlew piwa, metoda ciśnieniowa produkcji piwa

Gorzelnictwo rolnicze – wiadomości ogólne; surowce gorzelnicze; przechowywanie i transport surowców gorzelniczych; parowanie surowców; zacieranie;  metoda BUS; proces fermentacji; destylacja spirytusu; rektyfikacja spirytusu; Technologia drożdżownictwa – ogólne wiadomości o produkcji drożdży piekarskich; surowce i ich przygotowanie; przygotowanie brzeczki melasowej i rozmnażanie drożdży; technologia namnażania drożdży piekarskich, wydzielanie biomasy komórkowej drożdży piekarskich, prasowanie drożdży piekarskich na filtrach próżniowych; pakowanie drożdży, przechowywanie i ich transport; kontrola jakości.

Tematyka ćwiczeń: ocena towaroznawcza ziemniaków i ich przetworów; technologia produkcji spirytusu i ocena jakości spirytusu; technologia produkcji piwa i ocena jego jakości; zadania rachunkowe z technologii fermentacyjnych i drożdżownictwa

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia laboratoryjne


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykłady – egzamin; ćwiczenia – kolokwia


Literatura podstawowa i uzupełniająca: Wzorek W., Pogorzelski E., Technologia winiarstwa owocowego i gronowego, SIGMA NOT, 1998; obowiązujące akty prawne dotyczące wyrobów winiarskich; Kunze W., Technologia piwa i słodu, Piwochmiel, 1999; Dylkowski W., Browarnictwo, WSiP, 1986; Hlavaček F., Lhotsky, Piwowarstwo, WNT, 1976;

Wybrane zagadnienia z technologii żywności, praca zbiorowa, Wyd. SGGW, 2006; Praca zbiorowa (red. Nowotny F.), 1961: Chemia i technologia przemysłów rolnych. PWRiL, Warszawa; Jarosz K., Jarociński J., 1994: Gorzelnictwo i drożdżownictwo. WSiP, Warszawa; PN -A-79005. Drożdże. Metody badań.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student zna proces produkcji wina, zna wyroby winiarskie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, umie scharakteryzować surowce wykorzystywane w produkcji piwa i spirytusu surowego, zna proces produkcji piwa, proces produkcji słodu, zna proces produkcji drożdży piekarskich, spirytusu surowego i rektyfikowanego w zakresie surowców, metod produkcji i charakterystyki wyrobów gotowych; umie wykonać podstawową analizę jakości piwa, spirytusu i ziemniaków, umie rozwiązywać zadania z technologii fermentacyjnych i produkcji drożdży

.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Podstawy technologii gastronomicznej

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie) 39

Liczba godzin wykładów 24

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS  3,5


Status przedmiotu

Obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Lech Adamczak

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Dorota Pietrzak, dr inż. Krzysztof Dasiewicz, dr inż. Tomasz Florowski,
dr inż. Małgorzata Sobczyk, dr inż. Magdalena Maszewska

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności


Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami oceny jakościowej i kulinarnej surowców, półproduktów i gotowych potraw; przedstawienie zagadnień związanych z obróbka wstępną i cieplną surowców oraz zmianami zachodzącymi podczas tych procesów; przedstawienie podstawowego wyposażenia zakładów gastronomicznych.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: charakterystyka i wykorzystanie surowców roślinnych i zwierzęcych oraz techniki i organizacja pracy przy wykonywaniu podstawowego asortymentu potraw w technologii gastronomicznej; metody obróbki mechanicznej i cieplnej oraz maszyny i urządzenia wykorzystywane w tych procesach; podstawy obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych; aktualne wymogi prawne oraz zasady GMP i GHP w zakładach gastronomicznych.

Tematyka ćwiczeń: procesy cieplne w technologii gastronomicznej; wykorzystanie ryb w technologii gastronomicznej; metody wytwarzania i ocena ciast cukierniczych drożdżowych; ocena tłuszczów i olejów wykorzystywanych do smażenia potraw

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja, doświadczenie

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykłady – egzamin lub zaliczenie (w zależności od wybranej specjalności); ćwiczenia – zaliczenie; warunek zaliczenia – udział w zajęciach i pozytywne oceny z kolokwiów cząstkowych;

Literatura podstawowa: Praca zbiorowa (pod red. M. Mitek i M. Słowiński) 2006: Wybrane zagadnienia z technologii żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa; Praca zbiorowa (pod red. S. Zalewski) 2003: Podstawy technologii gastronomicznej, WNT, Warszawa; Praca zbiorowa 2001: Kucharz & gastronom vademecum, Wyd. Rea, Warszawa.

Literatura uzupełniająca: Koj F. 1980: Podstawy technologii potraw, WNT, Warszawa; Konarzewska M., Zielonka B., Konarzewska-Sokołowska M. 2004: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Część I i II, Wyd. Rea, Warszawa; Jastrzębski W. 1982: Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, WSiP, Warszawa.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student zna podstawy oceny jakościowej i kulinarnej surowców, półproduktów oraz sposoby ich przetwarzania w gotowe potrawy; student rozumie procesy zachodzące podczas obróbki wstępnej i cieplnej suowców; student potrafi dokonać wyboru podstawowego wyposażenia zakładu gastronomicznego; student zna aktualne wymogi prawne oraz zasady GMP i GHP w zakładach gastronomicznych


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Prawo żywnościowe

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr  6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Oceny Jakości Żywności.

Liczba godzin (łącznie)

35

Liczba godzin wykładów 20

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń ćwiczenia audytoryjne

Liczba punktów ECTS 2,0


Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Ewa Majewska

Inne osoby prowadzące przedmiot

zespół


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami prawa żywnościowego w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, problematyką interpretacji prawa w praktyce technologa żywności. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problematykę bezpieczeństwa i jakości żywności i zarządzania bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem wymogów prawa krajowego i UE.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:  Historia prawa żywnościowego, podstawowe akty prawne regulujące produkcję żywności. Prawo żywnościowe Unii Europejskiej, podstawowe akty prawne, prawo wtórne – zasady. Stanowienie prawa w Unii Europejskiej. Zagadnienia bezpieczeństwa i jakości w prawie żywnościowym UE i Polski. Geneza i istota normalizacji, cel, system normalizacyjny, krajowe i międzynarodowe organizacje normalizacyjne (PKN, CEN, CENELEC, ISO), Kodeks Żywnościowy – struktura, zawartość. Kierunki doskonalenia prawa żywnościowego oraz problematyka GMO, „nowej” żywności i żywności o cechach prozdrowotnych.

Tematyka ćwiczeń:

Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi żywności (m.in. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Rozporządzenia 852/2004, 853/2004). Wymagania prawne dotyczące znakowania produktów żywnościowych. Wymagania prawne dotyczące żywności genetycznie modyfikowanej. Urzędowa kontrola jakości – wymagania prawne. Instytucje UKŻ.

Metody dydaktyczne:

Wykład i dyskusja

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego są kolokwia z poszczególnych ćwiczeń.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 1. Aktualne akty prawne krajowe i europejskie dotyczące prawa żywnościowego.
 2. Schmidt R.H., Rodrick G.E., 2003: Food Safety.Handbook, Wyd. John Wiley & Sons. Ins.
 3. Praca zbiorowa (red. J. Kijowski, T. Sikora), 2003: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. WNT, Warszawa.
 4. Kowalska J., Majewska E., Obiedziński M., Zadernowski M.: „Nowe prawo żywnościowe Unii Europejskiej a systemy GMP, GHP, HACCP” Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2006

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student zna podstawowe akty prawne krajowe i europejskie dotyczące bezpieczeństwa żywności. Student potrafi odnaleźć interesujący go dokument prawny i potrafi go odpowiednio zinterpretować.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności

Liczba godzin (łącznie)

50

Liczba godzin wykładów 20

Liczba godzin ćwiczeń

30

Rodzaj ćwiczeń projektowe

Liczba punktów ECTS

4

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Krzysztof Leszczyński

Inne osoby prowadzące przedmiot

Pracownicy specjalizacji

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Kierunkowa technologia żywności, Ogólna technologia żywności


Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zasadami projektowania technologicznego zakładów przemysłu spożywczego. Na ćwiczeniach studenci wykonują projekt założeń techniczno-ekonomicznych nowej inwestycji lub modernizacji w wybranej branży.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Przemysł spożywczy jako przedmiot inwestowania. Uczestnicy procesu inwestycyjnego Zasady lokalizacji ogólnej i szczegółowej zakładów przemysłu spożywczego. Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji. Projektowanie procesu technologicznego i produkcyjnego. Część technologiczna i ogólna założeń techniczno-ekonomicznych. Kryteria wyboru wyposażenia technologicznego i produkcyjnego dla projektowanego zakładu. Zestawienie maszyn i urządzeń. Zasady rozmieszczenia maszyn. Plan przestrzenny zakładu. Wytyczne technologiczne dla branż pomocniczych. Procesy magazynowania, wytyczne projektowania. Procesu transportowe, wytyczne projektowania. Zagadnienia energetyczne. Zagadnienia optymalizacji zagospodarowania działki zakładu oraz budynków i budowli. Ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa i zagadnienia bhp w projektowaniu. Ocena efektywności ekonomicznej i wskaźniki techniczno-ekonomiczne.

Tematyka ćwiczeń:

Projekt założeń techniczno-ekonomicznych zakładu przemysłu spożywczego lub części zakładu (np. linii produkcyjnej, laboratorium zakładowego). Charakterystyka inwestycji, program produkcji. Zaopatrzenie surowcowe. Projektowanie procesu technologicznego. Bilans materiałowy. Dobór maszyn i urządzeń. Zestawienie i rozmieszczenie maszyn i urządzeń. Rozmieszczenie i wytyczne do projektowania magazynów. Harmonogram pracy maszyn i urządzeń. Harmonogram zapotrzebowania na czynniki energetyczne. Wytyczne dla projektów branżowych. Koncepcje zagospodarowania terenu. Zatrudnienie bezpośrednio-produkcyjne.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, projekt

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

 1. Dłużewski M. (red.), 1987: Zarys projektowania zakładów przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa.
 2. Katalogi maszyn i urządzeń.
 3. Normy i przepisy prawa (ustawy i rozporządzenia).

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student umie ocenić prawidłowość realizacji inwestycji przemysłu spożywczego, ocenić warunki, które muszą być spełnione dla realizacji projektu modernizacji lub budowy/rozbudowy całości lub części zakładu. Student umie ocenić wpływ przyjętych rozwiązań technologicznych na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne możliwości spełnienia warunków określonych prawem. Student umie wykonać prosty projekt technologiczny wraz z podaniem wytycznych branżowych. Umie ocenić efektywność przyjętego zadania inwestycyjnego.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Nazwa przedmiotu

Higiena produkcji żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii Mleka

Liczba godzin (łącznie)

20

Liczba godzin wykładów  20

Liczba godzin ćwiczeń

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS

2,0

Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr hab. Małgorzata Ziarno

Inne osoby prowadzące przedmiot


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: mikrobiologia ogólna, chemia ogólna i organiczna, biochemia, ogólna technologia żywności, kierunkowe technologie żywności

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z procesami mycia i dezynfekcji, stosowanymi środkami, technikami i metodą kontroli tych procesów, wymaganiami higienicznymi odnośnie lokalizacji, wykończenia i stanu sanitarnego budynków i pomieszczeń w zakładach przemysłu spożywczego, wymaganiami wobec materiałów i konstrukcji urządzeń produkcyjnych, pomocniczych i aparatury pomiarowej, uprawnieniami i obowiązkami pracowników i kierownictwa zakładu w zakresie przestrzegania higieny, zasadami prowadzenia kontroli sanitarnej w zakładach przemysłu spożywczego oraz uprawnieniami inspekcji kontrolujących.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: procesy mycia i dezynfekcji, środki myjące i dezynfekujące, obowiązki pracowników i pracodawcy w zakresie higieny produkcji, przykładowy plan higieny, dezynsekcja, deratyzacja, kontrola skuteczności mycia i dezynfekcji, mycie i dezynfekcja opakowań, czystość powietrza i wody w zakładach, wymagania techniczne i higieniczno-sanitarne dla zakładów, prawodawstwo z zakresu higieny produkcji, organizacja nadzoru sanitarnego nad produkcją żywności: drobnoustroje patogenne w żywności.

Tematyka ćwiczeń:

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie końcowe na podstawie – zaliczenia pisemnego

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Ziarno M. 2007. Dobra praktyka higieniczna w przemyśle mleczarskim. Ogólnopolski Informator Mleczarski, 11 (131), 3-11

Praca zbiorowa (red. D. Kołożyn-Krajewska), 2003: Higiena produkcji żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.

Czasopisma branżowe: Przemysł Spożywczy, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, Przegląd Mleczarski.

Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 1998: HACCP. Koncepcja i system zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.  Wyd. SIiT Spoż. NOT, Warszawa.

Praca zbiorowa (red. F. Świderski), 2003: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. WNT, Warszawa.

Praca zbiorowa (red. Z. Żakowska, H. Stobińska), 2000: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Wyd. PŁ, Łódź.

Obowiązujące akty prawne – dostępne w Internetowym Systemie Informacji Prawnej: http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/ i stronie UE

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 1. student umie przeprowadzić prawidłowy proces mycia i dezynfekcji urządzeń, linii technologicznych i opakowań oraz dobrać środki myjące i/lub dezynfekujące w zależności od rodzaju zanieczyszczenia, zaprojektować skuteczny proces mycia i/lub dezynfekcji oraz dokonać ich kontroli
 2. student potrafi zaplanować proces oczyszczania powietrza w zakładzie oraz skontrolować jego stan
 3. student zna metody uzdatniania i dezynfekcji wody
 4. student zna wymagania techniczne i higieniczno-sanitarne dla zakładów przemysłu spożywczego
 5. student zna aktualne zagadnienia prawodawstwa żywnościowego z zakresu higieny produkcji i wie, gdzie szukać aktów prawnych
 6. student umie wymienić warunki gwarantowane pracownikom przez zakład produkcyjne oraz obowiązki kierującego zakładem
 7. student wie jaka jest organizacja nadzoru sanitarnego nad produkcją żywności w Polsce i Unii Europejskiej: zakres kontroli wewnętrznej i zewnętrznej urzędowej kontroli żywności, cel działania i uprawnienia inspekcji kontrolujących zakłady przemysłu spożywczego
 8. student umie scharakteryzować drobnoustroje patogenne występujące w żywnościSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Technologia specjalizacyjna – technologia zbóż

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6 i 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Zbóż

Liczba godzin (łącznie)

150

Liczba godzin 60 wykładów

Liczba godzin ćwiczeń

90

Rodzaj ćwiczeń

laboratoryjne

Liczba punktów ECTS 14


Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. Alicja Ceglińska, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Grażyna Cacak-Pietrzak , dr inż. Danuta Dojczew, dr inż. Małgorzata Sobczyk

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Kierunkowa technologia żywności


Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z procesami biochemicznymi zachodzącymi w ziarniakach zbóż ich rolą w przetwórstwie zbożowym, wybranymi zagadnieniami technologii młynarstwa, piekarstwa i cukiernictwa

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Charakterystyka biochemiczna podstawowych składników ziarniaków zbóż, procesy oddechowe ziarna, rola enzymów w kształtowaniu wartości technologicznej ziarna, przygotowanie ziarna do przemiału, systemy przemiału, charakterystyka urządzeń stosowanych w procesie przemiału, wartość odżywcza pieczywa, technologia produkcji różnych rodzajów chleba, wady pieczywa, surowce w przemyśle cukierniczym, klasyfikacja wyrobów cukierniczych, technologia produkcji wybranych wyrobów cukierniczych

Tematyka ćwiczeń:

Towaroznawcza analiza ziarna zbóż, przygotowanie do przemiału ziarna i jego przemiał, oznaczanie składu chemicznego ziarna i mąki, określanie właściwości fizycznych mąki i ciasta, wypiek laboratoryjny pieczywa pszennego i żytniego, ocena organoleptyczna pieczywa i jego cech fizyczno-chemicznych, wypieki wyrobów ciastkarskich i ocena ich cech organoleptycznych

Metody dydaktyczne:

Wykład, doświadczenie

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Wykłady – egzamin, ćwiczenia – cząstkowe kolokwia

Literatura podstawowa:

Jakubczyk.T, Haber T. (red). 1983. Analiza zbóż i przetworów zbożowych. Skrypt SGGW Warszawa

Literatura uzupełniająca

Grzesiuk S., Kulka K. 1988. Biologia ziarniaków zbóż. PWN, Warszawa

Stryer L. 1997. Biochemia WNT, Warszawa

Jurga R. 1994. Przetwórstwo zbóż. WSP, Warszawa

Ambroziak Z. 1998. Produkcja piekarsko-ciastkarska, cz I. i II WSP Warszawa

Wyczański S. 1994. Cukiernictwo. WSP Warszawa

Czasopisma branżowe

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Umiejętność wykorzystania w pracy zawodowej najnowszej wiedzy specjalistycznej z zakresu przetwórstwa zbóż (młynarstwa, piekarstwa, cukiernictwa)Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Technologia specjalizacyjna – Technologia owoców i warzyw

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6 i 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie) 150


Liczba godzin wykładów 60

Liczba godzin ćwiczeń 90


Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne i terenowe

Liczba punktów ECTS 14


Status przedmiotu: obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. Marta Mitek prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Andrzej Gasik, dr inż. Stanisław Kalisz, dr inż. Iwona Ścibisz, mgr inż. Joanna Niewczas

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności, Kierunkowa technologia żywności


Założenia i cele przedmiotu: Omówienie metod oceny surowców owocowych, warzywnych i grzybowych, półproduktów z nich otrzymywanych, a także wyrobów gotowych. Zaznajomienie studentów z technologiami produkcji: konserw właściwych i przetworów dla dzieci, soków i napojów, win owocowych, produktów minimalnie przetworzonych, nowoczesnymi technikami suszenia i mrożenia owoców i warzyw oraz podstawową aparaturą przemysłu owocowo-warzywnego, zasadami organizacji produkcji i wdrożenia systemów zapewnienia jakości.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Systematyka i przydatność technologiczna surowców dla przemysłu owocowo-warzywnego

Podstawowy skład chemiczny surowców owocowo-warzywnych. Analityczne metody oceny jakości surowców i przetworów. Technologia produkcji: półproduktów i zagęszczonych soków owocowych, soków, koncentratów słodzonych, mrożonek, kiszonek, konserw, produktów pomidorowych, suszy i win. Aparatura w przemyśle spożywczym.

Tematyka ćwiczeń: Charakterystyka podstawowego składu chemicznego surowców owocowych i warzywnych (ekstrakt, sucha substancja, kwasowość, cukry proste i złożone, popiół). Barwniki owoców i warzyw, ekstrakcja i oznaczanie (karotenoidy, chlorofile, antocyjany). Technologia soków i napojów warzywnych i warzywno-owocowych. Technologia produktów słodzonych (dżemy i konfitury wysoko- i niskosłodzone).  Analiza mrożonek i kiszonek. Analiza produktów pomidorowych. Wykorzystanie dodatków do żywności w technologii owoców i warzyw; technologia napojów z dodatkiem preparatów zagęszczających: pektyny, gumy roślinne. Wykorzystanie dodatków do żywności w technologii owoców i warzyw; środki słodzące i aromatyzujące. Analiza sensoryczna w technologii owoców i warzyw (metody profilowe, skalowania i punktowa). Zajęcia terenowe w wybranych zakładach branży owocowej i warzywnej.

Metody dydaktyczne: wykład, doświadczenie.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń; wiedza z ćwiczeń oceniana na podstawie kolokwiów i sprawozdań.

Literatura podstawowa: Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A., 1973: Technologia produktów owocowych i warzywnych. WPLiS, T. 1, Warszawa; Pijanowski E., Mrożewski S., Jarczyk A., Drzazga B., 1976: Technologia produktów owocowych i warzywnych. PWRIL, T. 2, Warszawa; Frańczak S., 1990: Aparatura i urządzenia w przetwórstwie owocowo-warzywnym. WSiP Warszawa.

Literatura uzupełniająca: Ziemba Z., 1993: Podstawy cieplnego utrwalania żywności. WNT, Warszawa; Drzazga B., 1999: Analiza techniczna w przemyśle spożywczym. Część ogólna., WSiP, Wyd. 5 poprawione, Warszawa; Wzorek W., Pogorzelski E., 1996: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. Wyd. Sigma NOT, Warszawa; Przemysł spożywczy (wybrane artykuły).

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student zna metody produkcji i oceny jakości przetworów owocowych i warzywnych.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Technologia specjalizacyjna – technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6 i 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

150

Liczba godzin wykładów   60

Liczba godzin ćwiczeń

90

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

14

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

prof. dr hab. Krzysztof Krygier

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr hab. Elżbieta Dłużewska, dr inż. Anna Florowska, dr inż. Krzysztof Leszczyński, dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak, dr inż. Magdalena Maszewska, dr inż. Katarzyna Ratusz, dr inż. Małgorzata Wroniak, dr inż. Anna Żbikowska


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Kierunkowa technologia żywności, Ogólna technologia żywności

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologią produkcji tłuszczów jadalnych oraz koncentratów spożywczych, ich charakterystyką, zastosowaniem i przemianami w trakcie produkcji i przechowywania.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Światowa produkcja tłuszczów, tendencje. Przemysł tłuszczowy. Surowce,. Technologia tłuszczów. Wartość żywieniowa/zdrowotna tłuszczów i ich składników. Zmiany zachodzące w tłuszczach: autooksydacja, hydroliza, zmiany termiczne.  Przemysł koncentratów spożywczych. Technologie otrzymywania koncentratów śniadaniowych, zup, przypraw, makaronów instant, koncentratów specjalnego przeznaczenia, sosów i majonezów. Zalety, trwałość, opakowania i pakowanie koncentratów spożywczych.

Tematyka ćwiczeń:

Charakterystyka surowców oleistych. Charakterystyka roślinnych olejów jadalnych. Otrzymywanie margaryn w warunkach laboratoryjnych. Analiza składu kwasów tłuszczowych. Badanie stabilności tłuszczów metodami przyspieszonymi. Analiza podstawowych parametrów tłuszczów na poszczególnych etapach wydobycia, rafinacji, uwodornienia (próby przemysłowe). Otrzymywanie w warunkach laboratoryjnych koncentratów: barwników (karoten), ekstraktu słodu, napojów, pieczywa bezglutenowego. Charakterystyka wybranych hydrokoloidów polisacharydowych. Otrzymywanie w warunkach półtechnicznych emulsji napojowych i emulsji majonezowych. Otrzymywanie koncentratów przypraw metodą kwasowej hydrolizy ciśnieniowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, doświadczenie, studium przypadku

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

 1. Praca zbiorowa (red. Z. Sikorski), 1994: Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności. WNT, Warszawa.
 2. Rutkowski A., H. Kozłowska: Preparaty białek roślinnych.
 3. Rutkowski A., Krygier K., 1979: Technologia tłuszczów jadalnych. Wyd. SGGW.
 4. Niewiadomski H., 1983: Surowce tłuszczowe. WNT Warszawa.

5.   Czasopisma: Przemysł Spożywczy, Food Technology

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student zna surowce tłuszczowe surowce do produkcji koncentratów spożywczych oraz problematykę branży tłuszczowej i koncentratów spożywczych w Polsce i na świecie. Student zna procesy technologiczne przetwórstwa tłuszczów od momentu wydobycia tłuszczu poprzez rafinację, modyfikacje aż do uzyskania emulsji margarynowej oraz procesy stosowane w produkcji koncentratów spożywczych. Student potrafi wykorzystując metody analityczne określić jakość sensoryczną, żywieniową i technologiczną produktów tłuszczowych i koncentratowych. Student umie, wykorzystując metody instrumentalne (np. test Rancimat – test przyspieszonego utleniania) określić stabilność oksydatywną tłuszczów.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Technologia specjalizacyjna – technologia mięsa

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6 i 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

150


Liczba godzin wykładów

60

Liczba godzin ćwiczeń

90

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

14

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. Mirosław Słowiński, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiot

prof. dr hab. Jan Mroczek, prof. dr hab. Andrzej Pisula, dr hab. Andrzej Tyburcy, dr inż. Lech Adamczak, dr inż. Aneta Cegiełka, dr inż. Krzysztof Dasiewicz, dr inż. Tomasz Florowski, dr inż. Dorota Pietrzak

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: ogólna technologia żywności, kierunkowe technologie żywności


Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie Studentów z postępem w technologii uboju ssaków rzeźnych i drobiu oraz szczegółową technologią przetwarzania mięsa

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Produkcja mięsa w Polsce i na świecie. Technologia produkcji rzeźnianej. Skład i właściwości mięsa. Czynniki wpływające na jakość mięsa. Technologia rozbioru i wykrawania. Technologia przetwórstwa mięsnego (klasyfikacja przetworów, surowce i ich dobór, peklowanie mięsa, procesy wędzenia i obróbki termicznej).  Opakowania w przemyśle mięsnym. Uboczne artykuły uboju. Tłuszcze zwierzęce. Maszyny i urządzenia w przemyśle mięsnym i drobiarskim. Metody oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych. Bezpieczeństwo zdrowotne mięsa i  przetworów mięsnych. Czynniki wpływające na skład chemiczny i jakość mięsa oraz tłuszczu drobiowego. Zalety i wady przemysłowych metod schładzania i zamrażania drobiu. Technologia przetworów z mięsa drobiowego.

Tematyka ćwiczeń: Organizacja procesu produkcji w małej przetwórni mięsnej. Skład chemiczny i właściwości technologiczne mięsa. Metody jakości i właściwości mięsa i przetworów mięsnych. Technologia produkcji wędzonek, wędlin podrobowych i surowo dojrzewających. Wpływ dodatków funkcjonalnych na właściwości mięsa i jakość przetworów mięsnych. Możliwości poprawy jakości zdrowotnej przetworów mięsnych. Technologia przetwarzania mięsa – ćw. terenowe. Zastosowanie mięsa w produkcji żywności typu „fast-food”. Analiza rzeźna tuszek drobiowych. Technologia uboju kurcząt i przetwórstwo mięsa drobiowego – ćw. terenowe.

Metody dydaktyczne: wykład, doświadczenie, dyskusja


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykłady – egzamin; ćwiczenia – zaliczenie; warunek zaliczenia – obecności, pozytywne oceny z kolokwiów cząstkowych;

Literatura podstawowa: Praca zbiorowa (pod red. W. Pezacki) 1981: Technologia mięsa, WNT, Warszawa; Praca zbiorowa (pod red. T. Grabowski i  J. Kijowski) 2004: Mięso i przetwory drobiowe, WNT, Warszawa; Praca zbiorowa (pod red. A. Płotka) 1991: Technologia jaj, WNT, Warszawa

Literatura uzupełniająca: Jankiewicz L., Słowiński M. 2004: Technologia produkcji wędlin. Część 1. Kiełbasy parzone kutrowane. PWF, Warszawa; Jankiewicz L., Słowiński M. 2008: Technologia produkcji wędlin. Część 2. Wędzonki parzone. PWF, Warszawa; Jankiewicz L., Słowiński M. 2000: Technologia produkcji wędlin. Część 3. Wędzonki surowe. PWF, Warszawa; Jankiewicz L., Słowiński M. 2004: Technologia produkcji wędlin. Część 4. Kiełbasy surowe. PWF, Warszawa; Jankiewicz L., Słowiński M. 2007: Technologia produkcji wędlin. Część 5. Mięso i przetwory mięsne jako żywność funkcjonalna. PWF, Warszawa; Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K. 2003: Kompendium dodatków do żywności. Hortimex, Konin. Aktualne artykuły z czasopism: Gospodarka Mięsna, Mięso i Wędliny, Medycyna Weterynaryjna, Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego, Przemysł Spożywczy, Meat Science, Fleischwirtschaft, J. Food Science.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): umiejętność korzystania w działalności zawodowej z wiedzy specjalistycznej z zakresu produkcji mięsa i przetworów mięsnychSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Technologia specjalizacyjna – technologia mleka

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6,7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii Mleka

Liczba godzin (łącznie)

180

Liczba godzin wykładów –60

Liczba godzin ćwiczeń

120

Rodzaj ćwiczeń

laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

17

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. Antoni Pluta

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr hab. Małgorzata Ziarno, dr inż. Anna Berthold

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

Ogólna technologia żywności, Kierunkowe Technologie Żywności – Technologia Mleka, Mikrobiologia żywności

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów ze szczegółową wiedzą z zakresu chemii, technologii, mikrobiologii i analizy mleka i przetworów mlecznych.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Cechy jakościowe i fizykochemiczne mleka, charakterystyka wszystkich składników mleka, Szczegółowa technologia produkcji wybranych produktów mlecznych, niekonwencjonalne metody utrwalania mleka, Dodatki stosowane w mleczarstwie, Zarządzanie jakością w przemyśle mleczarskim, Metody instrumentalne w analizie mleka.

Oczyszczanie ścieków mleczarskich, Mycie i dezynfekcja w mleczarstwie, Mikrobiologia mleka surowego i produktów mlecznych, Wartość odżywcza mleka i alergie mleczne, Maszynoznawstwo mleczarskie.

Tematyka ćwiczeń:

Oznaczanie składników chemicznych mleka, Szczegółowa analiza fizykochemiczna wybranych produktów mlecznych, Laboratoryjny wyrób jogurtów, sera podpuszczkowego- dojrzewającego, twarogu ziarnistego, deseru mlecznego, masła, Ocena sensoryczna produktów mleczarskich, Zagęszczanie składników mleka z wykorzystaniem UF mleka.

Analiza mikrobiologiczna mleka surowego i produktów mlecznych, Oznaczenie aktywności preparatów enzymatycznych, Oznaczanie wybranych grup drobnoustrojów w produktach mlecznych.

Metody dydaktyczne: wykład, eksperyment

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie końcowe – w formie zaliczenia, warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego – kolokwia, sprawozdania

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Ziajka S. (red.): 1997: Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane. Wyd. ART, Olsztyn, tom 1 i 2.

Molska I .(1988): Zarys mikrobiologii mleczarskiej, PWRiL Warszawa

Praca zbiorowa (red. S. Zmarlicki), 1981: Ćwiczenia z analizy mleka i produktów mlecznych. Wyd. SGGW, Warszawa.

Wangin J., 1989: Wyrób serów podpuszczkowych-dojrzewających. Lacpress, Warszawa

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 1. Student posiada wiedzę na temat cech jakościowych  i fizykochemicznych mleka,
 2. potrafi scharakteryzować składniki mleka,
 3. zna szczegółowe technologie produkcji produktów mlecznych i  niekonwencjonalne metody utrwalania mleka,
 4. potrafi wymienić i scharakteryzować dodatki stosowane w mleczarstwie,
 5. zna podstawowe zasady i problemy zarządzania jakością w przemyśle mleczarskim,
 6. potrafi scharakteryzować metody instrumentalne w analizie mleka.
 7. Student zna procesy oczyszczania ścieków mleczarskich oraz mycia i dezynfekcji w przemyśle mleczarskim,
 8. posiada wiedzę na temat mikrobiologii mleka surowego i produktów mlecznych,
 9. posiada wiedzę na temat maszynoznawstwa mleczarskiego.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Technologia specjalizacyjna – mikrobiologia żywności  i biotechnologia

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6 i 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

Liczba godzin (łącznie)

180

Liczba godzin wykładów 60

Liczba godzin ćwiczeń laboratoryjnych 120Liczba punktów ECTS

17

Status przedmiotu obligatoryjny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Edyta Lipińska

Inne osoby prowadzące przedmiot

Prof. dr hab. Wiesław Wzorek, dr hab. Małgorzata Gniewosz, dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk, dr inż. Anna Chlebowska-Śmigiel dr inż. Edyta Lipińska

dr  inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk, dr Sylwia Bonin, dr inż. Hanna Haberowa, mgr inż. Krzysztof Markowski

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: chemia, biochemia, mikrobiologia ogólna


Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie technologii winiarstwa, browarnictwa, gorzelnictwa i drożdżownictwa w zakresie zaawansowanym (szczegółowe uwzględnienie doboru operacji oraz procesów jednostkowych w produkcji tych wyrobów)

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Technologia winiarstwa: (regulacje prawne, podział win, otrzymywanie moszczy i koncentratów owocowych, przygotowanie nastawu do fermentacji, Fermentacja, leżakowanie, klarowanie i stabilizacja win, wady pochodzenia mikrobiologicznego i choroby win, rozlew win, zarys technologii win słodkich, likierowych, aromatyzowanych, win musujących i musujących-gazowanych , napoje winopochodne i winopodobne, cydry i wina niskoalkoholowe, miody pitne). Technologia browarnictwa: (podział wg normy, surowce podstawowe i zastępcze. słodowanie jęczmienia, śrutowanie słodu, zacieranie słodu, przerób surowców niesłodowanych, preparaty enzymatyczne,f iltracja zacieru, gotowanie brzeczki z chmielem, drożdże nastawne, różne systemy propagacji, fermentacja główna, wady fermentacji, leżakowanie i stabilizacja piwa, klarowanie i filtracja piwa, rozlew piwa, nowoczesne metody produkcji piwa, fermentacje ciągłe, fermentacja za pomocą drożdży górnych, minibrowary /stosowane technologie/, technologia produkcji piw bezalkoholowych).

Technologia gorzelnictwa rolniczego (regulacje prawne; surowce gorzelnicze: okopowe, zbożowe i inne; metody ich przechowywania; zacieranie; metoda BUS; przygotowanie zacierów gorzelniczych i drożdży; fermentacja; skład chemiczny różnego rodzaju zacierów odfermentowanych; destylacja i rektyfikacja spirytusu). Gorzelnictwo przemysłowe (charakterystyka melasy, pożywki mineralne i ich przygotowanie, przygotowanie melasy; przygotowanie drożdży; metody prowadzenie procesu fermentacji). Technologia drożdżownictwa: (surowce i ich przygotowanie; przygotowanie brzeczki melasowej i rozmnażanie drożdży; wyposażenie drożdżowni; technologia namnażania drożdży piekarskich ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości produkcji, wydzielanie biomasy komórkowej drożdży piekarskich, prasowanie drożdży piekarskich na filtrach próżniowych; cytoryza; pakowanie drożdży, przechowywanie i ich transport). Mikrobiologia żywności i biotechnologia: (charakterystyka metabolizmu drobnoustrojów. Źródła energii i jej przetwarzanie w komórce. Przemiany substratu przy oddychaniu i fermentacji drobnoustrojów. Rozmnażanie i wzrost komórek Ognisko zatrucia pokarmowego, Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych, Fizjologiczna mikroflora przewodu pokarmowego, Zakażenie żywności (pierwotne i wtórne), klasyfikacja zatruć pokarmowych, czynniki wirulencji patogenów jelitowych, bakterie i wirusy wywołujące zatrucia pokarmowego).


Tematyka ćwiczeń: Gorzelnictwo i drożdżownictwo: Analiza surowców podstawowych i pomocniczych. Przygotowanie i analiza brzeczki melasowej i zacieru żytniego. Analiza brzeczki pofermentacyjnej i biomasy drożdżowej. Browarnictwo: Ocena jęczmienia browarnego. Ocena słodu. Analiza i ocena piwa. Winiarstwo: Technologia nastawów winiarskich. Identyfikacja zmętnień i osadów oraz klarowanie błękitne. Analiza wina. Morfologia i fizjologia pleśni: Występowanie pleśni na surowcach i produktach spożywczych, wytwarzanie metabolitów. Ocena mikroskopowa wybranych pleśni, nastawienie hodowli i prób diagnostycznych. Identyfikacja szczepów pleśni i ocena ich właściwości fizjologicznych. Biotechnologiczne wykorzystanie drobnoustrojów: Dynamika wzrostu drobnoustrojów i metody ich hodowli – wyznaczanie krzywej wzrostu dla szczepu bakterii E. coli; Charakterystyka bakterii octowych. Biotransformacja etanolu i glukozy przy pomocy komórek wolnych i immobilizowanych. Biosynteza celulozy. Porównanie fermentacji octowej lub biotransformacji glukozy do kwasu glukozowego prowadzonych przez różne szczepy bakterii octowych w formie komórek wolnych i immobilizowanych.

Biosynteza enzymów amylolitycznych i oznaczanie ich aktywności; Biosynteza enzymów cytolitycznych i oznaczanie ich aktywności; Wykorzystanie biomasy do wychwytywania kationów; Charakterystyka bakterii fermentacji mlekowej oraz mikrobiologiczna produkcja kwasu mlekowego w skali laboratoryjnej; Badanie zdolności wybranych szczepów bakterii mlekowych do wytwarzania bakteriocyn; Wykorzystanie pleśni do otrzymywania polisacharydów – wytwarzanie pullulanu przez  Aureobasidium pullulans; Biosynteza kwasu cytrynowego; Technologiczne wykorzystanie bakterii propionowych; Mikrobiologia żywności: Charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna bakterii z rodzaju Bacillus (fermentacja cukrów, hydroliza skrobi, żelatyny, barwienie Grama, barwienie przetrwalników, etc.) oraz ich identyfikacja; Charakterystyka G(-) pałeczek. Oznaczenie i identyfikacja wybranych szczepów bakterii z rodziny Enterobacteriaceae przy pomocy testu API 20E; Charakterystyka G(+) ziarniaków (Staphylococcus, Sarcina, Micrococcus, Enterococcus). Oznaczenie i identyfikacja gronkowców (posiewy na podłoża wybiórczo-różnicujące: Giolitti-Cantoni, Baird-Parkera, Chapmana, Slanetza i Hugh-Leifsona). Zastosowanie testu API-Staph do identyfikacji gronkowców; Badania mikrobiologiczne wybranych produktów żywnościowych (mleko i jego przetwory, mięso i jego przetwory, etc.), ze szczególnym uwzględnieniem procedury identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella i Staphylococcus; Omówienie i interpretacja wyników badań mikrobiologicznych analizowanych produktów żywnościowych. Porównanie uzyskanych wyników z wymaganiami obowiązujących norm. Ocena jakości mikrobiologicznej badanych produktów

Metody dydaktyczne:

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, praca indywidualna i w zespołach

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin. Warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego (uczęszczanie na ćwiczenia, uzyskanie minimum 51% sumy punktów z kolokwiów), formy sprawdzania wiedzy w trakcie nauki (kolokwia na każdych zajęciach, zaliczenie części praktycznej ćwiczeń: rysunki drobnoustrojów, opis obserwacji doświadczeń i wnioski podsumowujące doświadczenia).

Literatura podstawowa i uzupełniająca: Wzorek W.,  Pogorzelski E., 1998: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. SIGMA NOT, Warszawa; Obowiązujące akty prawne dotyczące winiarstwa; Kunze W., 1999: Technologia piwa i słodu. Piwo Chmiel, Warszawa; Hlavaček F., Lhotsky A., 1979: Piwowarstwo. WNT, Warszawa.

PN-A-79098:1995. Piwo; PN-A-79093-1:2000.Piwo.Metody badań. Ocena sensoryczna; PN-A-79093-2:2000. Piwo. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkoholu, ekstraktu rzeczywistego i ekstraktu brzeczki podstawowej metoda destylacyjną oraz metodą refraktometryczną; Haberowa H., Raczyńska-Cabaj A., 2004: Towaroznawcza i technologiczna ocena jęczmienia i słodu, Wydawnictwo SGGW.; Fassatiowa O., 1983: Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej. WNT, Warszawa; Praca zbiorowa (red. Nowotny F.), 1961: Chemia i technologia przemysłów rolnych. PWRiL, Warszawa; Jarosz K., Jarociński J., 1994: Gorzelnictwo i drożdżownictwo. WSiP, Warszawa PN-A-79005. Drożdże. Metody badań; PN-76/R-64772. Melas buraczany; Szewczyk E. Diagnostyka bakteriologiczna. PWN, Warszawa 2007, Jabłoński L. (red.) Podstawy mikrobiologii lekarskiej. PZWL 1986. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. PWN, Warszawa 2008. Uzupełniająca: Salyers A.A., Whitt D.D. Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa 2003, Schlegel H.G. Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa 2004; Kunicki-Goldfinger W.J.H, 2006: Życie bakterii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa; Praca zbiorowa (red. Baj J., Markiewicz Z.), 2006: Biologia molekularna bakterii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa; Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R., 2006: Mikrobiologia – krótkie wykłady. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa; Praca zbiorowa (red. Bednarski W., Reps A.) 2003: Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Zdobyta umiejętność i kompetencje w zakresie wykorzystywania surowców, doboru operacji oraz procesów jednostkowych w produkcji wina, piwa, drożdży i spirytusu. Student ma wiedzę o mikroorganizmach istotnych w przemysłowych procesach biotechnologicznych, zna drobnoustroje chorobotwórcze przenoszone przez żywność i metody ich eliminacji z żywności, ma umiejętności i kompetencje w zakresie wykorzystywania surowców, doboru operacji oraz procesów jednostkowych w przemyśle biotechnologicznym. Student zna czynniki warunkujące aktywność mikroorganizmów ważnych dla procesów przemysłowych.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Technologia specjalizacyjna – ocena jakości żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr  6,7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

Liczba godzin (łącznie)

180

Liczba godzin wykładów 60

Liczba godzin ćwiczeń

120

Rodzaj ćwiczeń laboratoryjne

Liczba punktów ECTS 17


Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. Dr hab. Mieczysław Obiedziński

Inne osoby prowadzące przedmiot

Dr inż. B.Drużyńska, dr inż. D.Derewiaka, dr inż. M. Ciecierska, dr inż. M. Piecyk, dr inż. E.Worobiej, dr inż. R.Wołosiak, dr inż. E.Majewska, dr inż. J. Kowalska


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wybranymi technikami analitycznymi ze szczególnym uwzględnieniem technik instrumentalnych do oceny żywności. Zapoznanie studentów z urzędowym systemem kontroli żywności. Zapoznanie studentów ze skażeniami i zanieczyszczeniami żywności i metodami ich wykrywania.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Przygotowanie próbek do analiz instrumentalnych, podstawy metod rozdzielczych, zastosowanie biosensorów w analizie żywności i kontroli procesu produkcyjnego. Biomarkery i możliwości ich wykorzystania w analityce. Zalety i wady stosowania wysokich ciśnień w produkcji żywności. Podstawy wykorzystania i zastosowanie promieniowania jonizującego do utrwalenia żywności. Naturalne substancje szkodliwe w żywności. Alergeny w żywności. Zagrożenia fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne w żywności. Żywność modyfikowana genetycznie. Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania. Urzędowa kontrola żywności w Polsce i Unii Europejskiej. Systemy zapewnienia jakości funkcjonujące w przemyśle spożywczym, systemy kontroli żywności w Polsce. Dobra praktyka higieniczna, dobra praktyka produkcyjna. HACCP – zasady, zagrożenia, etapy wdrażania, arkusze robocze, plan HACCP, korzyści, niedogodności. Systemy zapewnienia jakości ISO 9000, ISO 22000. Globalne zarządzanie przez jakość TQM. Dobra praktyka laboratoryjna. Akredytacja laboratoriów. Badania przeglądowe i monitoringowe krytycznych parametrów, jakości i bezpieczeństwa żywności. Nowe zagrożenia – bioterroryzm. Substancje śladowe w żywności. Metody analizy substancji śladowych i bioaktywnych. Jakość metod analitycznych, zasady walidacji metod, ocena biegłości laboratoriów badawczych. Biomarkery i biosensory w systemach zapewniania jakości i bezpieczeństwa żywności.

Tematyka ćwiczeń: Analiza sensoryczna – zapoznanie się z techniką pracy w skomputeryzowanym laboratorium sensorycznym, interakcje bodźców smakowych i zapachowych, zastosowanie wybranych metod analizy sensorycznej do oceny produktów spożywczych, ocena jakości niektórych surowców i produktów, oznaczanie niektórych dodatków do żywności, badanie jakości  używek.  Samodzielny projekt badawczy składający się z następujących etapów: wybór tematów problemowych, które będą poddane analizie. Praca z normami – opracowanie zakresu prowadzonych badań, przygotowanie materiału badawczego, sprzętu i odczynników, przeprowadzenie analiz fizykochemicznych, dyskusja otrzymanych wyników i wyciągnięcie wniosków.


Metody dydaktyczne: wykład, doświadczenie/eksperyment


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: rozliczenie końcowe: zaliczenie, warunki dopuszczenia do rozliczenia końcowego: kolokwia i sprawozdania, formy sprawdzania wiedzy w trakcie nauki: kolokwia i sprawozdania


Literatura podstawowa i uzupełniająca

 1. Praca zbiorowa (red. Jankiewicz M., Kędziora Z.), 2003: Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Wyd. AR, Poznań.
 2. Szczepaniak W., 2008: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Cygański A., 2005: Chemiczne metody analizy ilościowej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 4. Kealey D., Haines P.J., 2005: Chemia Analityczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Cygański A., 2002: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 6. Praca zbiorowa (red. Konieczko P., Namieśnik J.), 2007: Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 7. Praca zbiorowa (red. Sikorski Z.E.), 2007: Chemia Żywności. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 8. Berlioz H.D., Grosch W., 1999: Ford Chemistry. Springer-Verlag, Berlin
 9. Less M.: Food traceability and authenticity. Woodhead Publishing in Food Science and Technology, 2003.
 10. Praca zbiorowa (red. M.L. Nollet): Handbook of Food Analysis. Vol 1 i 2, New York, 2006.
 11. Johnstone R.W., Rose M.E.: spektrometria mass. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
 12. Luning P.A. i in. : Zarządzanie jakością żywności – ujęcie technologiczno-menadżerskie. WNT, Warszawa, 2005.
 13. Luning P.A. i in. : Safety in agri-food chain. Wegeningen Academic Publisher, 2006.
 14. Korzycka-Iwanow M.: Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego., Wyd. LexisNexis, Wyd II, Warszawa, 2007.
 15. Kowalska J., Majewska E., Obiedziński M., Zadernowski M., Nowe prawo żywnościowe UE a systemy GMP, GHP, HACCP. Wyd. ODDK, Gdańsk, 2006.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student zna podstawowe metody analityczne i sensoryczne służące do oceny jakości produktów spożywczych, potrafi obsługiwać aparaturę, którą należy się posługiwać w tych metodach, zna podstawy nowoczesnych metod analitycznych (GCMS, HPLC, elektroforeza). Student zna zagrożenia fizyczne, chemiczne i mirokrobiologiczne występujące w żywności.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Seminarium dyplomowe

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności

Liczba godzin (łącznie)  45


Liczba godzin wykładów

Liczba godzin ćwiczeń  45

Rodzaj ćwiczeń

ćwiczenia seminaryjne

Liczba punktów ECTS   3


Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Kierownicy Specjalizacji

Inne osoby prowadzące przedmiot

samodzielni pracownicy Wydziału

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: kierunkowe technologie żywności, technologie specjalizacyjne, inżynieria procesowa, właściwości fizyczne produktów spożywczych, gospodarka energetyczna, projektowanie produktu, podstawy organizacji zarządzania procesem produkcyjnym


Założenia i cele przedmiotu: uzupełnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie wybranej specjalizacji, przygotowanie studentów do wykonania i opracowania pracy inżynierskiej oraz przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:


Tematyka ćwiczeń: zapoznanie studentów z pracami inżynierskimi realizowanymi na specjalności, sprecyzowanie zainteresowań studentów i wydanie tematów prac inżynierskich, przygotowanie konspektów prac inżynierskich, dyskusja opracowanych konspektów ich celu i zakresu, referowanie cykliczne postępów w pracy inżynierskiej (przegląd literatury, ewentualne wyniki badań), przygotowanie końcowe pracy inżynierskiej, przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego.

Metody dydaktyczne: dyskusja, rozwiązywanie problemu, eksperyment

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie – sumaryczna ocena wynikająca z wystąpień studentów (przegląd literatury, wyniki pracy i ich interpretacja, podsumowanie), aktywność na zajęciach i terminowość wykonania wcześniej ustalonych zadań.

Literatura podstawowa i uzupełniająca: czasopisma krajowe i zagraniczne, materiały konferencyjne, strony internetowe.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): 1. Umiejętność opracowania planu zadania badawczego oraz jego realizacji. 2. Umiejętność samodzielnego referowania opracowanych zagadnień. 3. Umiejętność dyskusji w zespole. 4. Umiejętność formułowania wniosków.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Dietetyka

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

20

Liczba godzin wykładów   20

Liczba godzin ćwiczeń

0

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS

3

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Katarzyna Ratusz

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Magdalena Maszewska, dr inż. Ewa Gondek


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Podstawy żywienia człowieka


Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie Studentów do produkcji żywności o określonej wartości dietetycznej.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Polityka żywieniowa w Polsce, UE i na świecie. Składniki pokarmowe. Przemiana materii, fizjologia trawienia i wchłaniania. Gospodarka wodna w organizmie Podział produktów spożywczych. Ogólna charakterystyka diet.  Zasady prawidłowego żywienia. Diety w wybranych schorzeniach: przewodu pokarmowego, otyłości, miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, osteoporozy. Interakcje żywności z lekami. Żywność dla sportowców. Wegetarianizm. Alergie. Dodatki do żywności. Suplementy diety. Żywność wzbogacona. Wpływ procesów technologicznych na składniki pokarmowe. Kryteria racjonalnego doboru technik obróbki żywności. Rola technologa żywności w produkcji żywności dietetycznej. Ustawodawstwo i znakowanie szeroko rozumianych produktów dietetycznych.

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne:

Wykład

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

 1. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 2006
 2. Praca zbiorowa pod red. J Gawęckiego i T. Mossor- Pietraszewskiej. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu Wyd. Naukowe PWN 2006.
 3. Praca zbiorowa pod red. J. Gawęckiego i L. Hryniewieckiego: Żywienie człowieka. T.1 Podstawy nauki o żywieniu, T.2 Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa 2006

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student zna najważniejsze problemy wyżywienia ludności, potrafi wskazać niedobory w określonych populacjach. Rozumie rolę prawidłowej diety i poszczególnych składników pokarmowych, potrafi określić zależności pomiędzy składem produktu spożywczego a funkcjonowaniem organizmu. Zna zalecenia żywieniowe w chorobach dietozależnych, uzyskuje wiedzę niezbędną do przygotowywania produktów spożywczych skierowanych do grup konsumentów o specjalnych potrzebach żywieniowych.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie przedsiębiorstwem żywnościowym

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

30

Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń audytoryjne

Liczba punktów ECTS

2,5

Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Agnieszka Tyburcy

Inne osoby prowadzące przedmiot

——————–


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ekonomia, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa


Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami zarządzania oraz technikami stosowanymi w zarządzaniu.


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Przegląd głównych teorii zarządzania, planowanie i podejmowanie decyzji, elementy organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych, przewodzenie (style kierowania i techniki motywacyjne), kontrolowanie

Tematyka ćwiczeń:

Techniki stosowane w zarządzaniu oraz sposoby rozwiązywania problemów w zakładzie, pułapki decyzyjne, kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), proces rekrutacji pracowników, współczesne struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie kolokwium (obejmującego materiał wykładowy i ćwiczeniowy) oraz wykonanie sprawozdania lub wygłoszenie referatu.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 1. R. W. Griffin (2004) „Podstawy zarządzania organizacjami”, Wyd. PWN, Warszawa
 2. Praca zbiorowa pod redakcją H. Bienioka (1997) „Metody sprawnego zarządzania”, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa
 3. K. Obłój (1994) „Mikroszkółka zarządzania”, PWE, Warszawa
 4. Góralczyk A. (1999) „Myślenie strategiczne w zarządzaniu”, Wyd. Prawno-Ekonomiczne „Infor”, Warszawa
 5. „Zarządzanie XXI wieku”, dodatek do „Personelu i zarządzanie”, nr 20/2000


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 1. Student zna podstawowe teorie związane z zarządzaniem.
 2. Student potrafi rozwiązać problem wykorzystując odpowiednie techniki.
 3. Student zna podstawowe rodzaje rozmów kwalifikacyjnych i wie, jak się do nich przygotować.
 4. Student zna tradycyjne i współczesne struktury organizacyjne.
 5. Student zna najważniejsze teorie związane z motywacją.
 6. Student zna założenia TQM.
 7. Student zna takie metody zarządzania jak zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyniki, controlling.
 8. Student zna podstawowe narzędzia stosowane w analizie strategicznej przedsiębiorstwa.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Systemy zarządzania jakością

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienia

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki:2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Kat. Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów


Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń

Ćw. audytoryjne

Liczba punktów ECTS 1,5


Status przedmiotu

obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Jolanta Kowalska

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu:

Celem nauczania w zakresie przedmiotu jest zapoznanie studentów z obligatoryjnymi systemami zapewnienia jakości (GMP, GHP i HACCP) oraz rodzajami weryfikacji i kontroli w zakładach przemysłu spozywczego

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

zapoznanie studentów z wytycznymi obowiązujących aktów prawnych unijnych i krajowych dotyczących przemysłu spożywczego, scharakteryzowanie założeń dotyczących jakości i bezpieczeństwa, omówienie wytycznych dotyczących wymagań dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej, omówienie zasad systemu HACCP, przeprowadzenie analizy zagrożeń i wyznaczanie krytycznych punktów kontrolnych, opracowanie przykładowej dokumentacji  i  jej weryfikacja, wytyczne zawarte w normie PN-EN ISO 19011:2003 dotyczącej audytowania systemów jakości, rodzaje auditów, pytań auditowych, ocena uzyskanych odpowiedzi, kontrola i inspekcje kontrolne.

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne: wykład , dyskusja


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie pisemne

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1.   Dzwolak W., Ziajka S., 2000: Dokumentowanie systemu HACCP w przemyśle spożywczym. Studio 108, Olsztyn

2.  Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 1999: HACCP. Koncepcja i    system    zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności. SITSpoż. NOT, Warszawa

3.   Praca zbiorowa (red. J. Kijowski, T. Sikora), 2003: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. WNT, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Bieżące numery czasopism: Problemy jakości, Przemysł Spożywczy, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo
Warzywny, Normalizacja.

2.  Normy PN- EN ISO serii 9000, 22000

3. Norma PN-EN ISI 19011:2003

4.  Aktualne Ustawy i Rozporządzenia zamieszczane w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 1. Student zna obowiązujące akty prawne dotyczące wytycznych dla przemysłu spożywczego
 2. Student zna źródła, w których może sprawdzić obowiązujące akty prawne
 3. Student zna zakres dotyczący wymagań prawnych w zakresie dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych
 4. Student zna zasady metody HACCP oraz sposoby ich wdrożenia w praktyce
 5. Student zna zasady opracowania dokumentacji systemowej, jej rodzaje oraz metody weryfikacji
 6. Student zna zasady opracowywania pytań auditowych i oceny uzyskanych na nie odpowiedzi
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Podstawy organizacji i zarządzania procesem produkcyjnym

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki   2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie)

45

Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń

30

Rodzaj ćwiczeń audytoryjne/projektowe

Liczba punktów ECTS 4,5


Status przedmiotu obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Sylwia Łaba

Inne osoby prowadzące przedmiot

Dr inż. Adam Wąs

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: ekonomika


Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami organizacji procesów produkcyjnych oraz z metodami zarządzania produkcją, określaniem sposobów optymalizacji przebiegów procesów w ramach operacyjnego działania przedsiębiorstwa.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: System produkcyjny, jego składowe. Charakterystyka procesu produkcyjnego. Pojęcie cyklu produkcyjnego. Typy i formy organizacji procesów produkcji. Gospodarka zapasami w procesie produkcyjnym. Zdolność produkcyjna i jej wykorzystanie. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania. Kierowanie – funkcje, zasady, style, podejmowanie decyzji. Konflikty i negocjacje, komunikowanie w procesie pracy. Motywowanie w procesie pracy i produkcji, kontrolowanie. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.


Tematyka ćwiczeń: Rozmieszczenie procesu produkcyjnego. Decyzje wyboru właściwej technologii i techniki wytwarzania – wybór wyposażenia produkcyjnego. Podejście do zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, zdolności produkcyjnych, dopasowanie zdolności produkcyjnych do prognoz popytu, optymalizacja zarządzania gospodarką magazynową w obszarze produkcyjnym, planowanie i kontrola produkcji. Zarządzanie personelem produkcyjnym. Proces decyzyjny i jego uwarunkowania.


Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie problemu, dyskusja


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin


Literatura podstawowa:

Durlik I., 2000: Inżynieria zarządzania, Cz.I. i Cz.II. PLACET,Warszawa.

Muhlemann A.P. i In.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. PWN 2001, Warszawa.

Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. PWN 2001, Warszawa.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu organizacji procesu produkcyjnego, zna metody organizacji procesu produkcyjnego w czasie i przestrzeni oraz planowania i gospodarowania zasobami produkcyjnymi. W wyniku realizacji przedmiotu student: zapoznał się z problemami i metodami zarządzania produkcją, zrozumie i potrafi zastosować praktycznie analizę pełnego cyklu procesu produkcyjnego.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Właściwości fizyczne produktów spożywczych

Kod przedmiotu:

Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszy stopień

Rok akademicki: 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie): 45


Liczba godzin wykładów: 15

Liczba godzin ćwiczeń: 30

Rodzaj ćwiczeń: laboratoryjne

Liczba punktów ECTS: 4,5


Status przedmiotu: obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Iwona Sitkiewicz

Inne osoby prowadzące przedmiot

Prof. dr hab. Andrzej Lenart, dr hab. Zbigniew Pałacha, dr inż. Iwona Sitkiewicz,
dr inż. Agata Marzec, dr inż. Ewa Jakubczyk.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: fizyka, chemia fizyczna, chemia żywności

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z właściwościami fizycznymi produktów spożywczych mającymi wpływ na przebieg procesów w technologii żywności, metodami ich wyznaczania lub pomiarów, czynnikami wpływającymi na ich zmiany w trakcie procesów technologicznych oraz z ich wykorzystaniem przy projektowaniu produktu lub procesu technologicznego.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: podstawowe własności fizyczne żywności; właściwości powierzchniowe i optyczne – napięcie powierzchniowe, adsorpcja, adsorbent, izotermy adsorpcji, histereza sorpcji, barwa; właściwości cieplne – ciepło właściwe, przewodność cieplna właściwa, przewodność temperaturowa (dyfuzyjność cieplna), entalpia, ciepło parowania, czynniki wpływające na zmiany właściwości cieplnych produktów spożywczych podczas obróbki technologicznej; właściwości elektryczne i aerodynamiczne – ogrzewanie i suszenie mikrofalowe, wpływ częstotliwości, temperatury, składu chemicznego i stanu fizycznego materiału na jego właściwości elektryczne; właściwości akustyczne; właściwości dyfuzyjne – stan skupienia i struktura żywności a współczynniki dyfuzji, konwekcyjne i molekularne przenoszenie masy; właściwości reologiczne-ciecze nieniutonowskie: reostabilne i reologicznie niestabilne, ciała sprężysto-plastyczno-lepkie: płynięcie i relaksacja, odkształcanie, ciała kruche; właściwości proszków – skład granulometryczny, porowatość, właściwości mechaniczne: tarcie wewnętrzne, sypkość, przepływ materiałów ziarnistych, segregacja.

Tematyka ćwiczeń: badanie właściwości adsorpcyjnych produktów spożywczych, ciepło właściwe i przewodność cieplna właściwa, wyznaczanie współczynnika dyfuzji; pomiar napięcia powierzchniowego; pomiar właściwości akustycznych; pomiar barwy produktów spożywczych, pomiar właściwości elektrycznych; właściwości reologiczne produktów spożywczych; badanie właściwości fizycznych proszków.

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia w laboratoriach Katedry z wykorzystaniem stanowisk badawczo-dydaktycznych zakończone sprawozdaniem z opracowaniem wyników, ich interpretacją i wnioskami.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie końcowe: egzamin; warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego: zaliczenie ćwiczeń wg regulaminu odrabiania i zaliczania przedmiotu,

Literatura podstawowa:

 1. Food Properties Handbook, ed.Rahman M.S., CRC Press 2009
  1. Figura L.O., Teixeira A.A. (2007): Food Physics. Physical Properties – Measurement and Applications. Springer Berlin Heidelberg.

Literatura uzupełniająca:

 1. Atkins P.W. (2001): Chemia fizyczna. PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student zna właściwości fizyczne żywności (w stałym i płynnym stanie skupienia), wie jak poszczególne właściwości fizyczne wpływają na przebieg procesu technologicznego oraz w jakim stopniu wpływają one na właściwości funkcjonalne żywności oraz stabilność podczas jej przechowywania; zna metody pomiaru właściwości fizycznych żywności.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Inżynieria procesowa produkcji żywności

Kod przedmiotu:

Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszy stopień

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie)

45

Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń

30

Rodzaj ćwiczeń – ćwiczenia laboratoryjne

Liczba punktów ECTS 4


Status przedmiotu – obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Iwona Sitkiewicz

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr hab inż. Ewa Domian, dr inż. Dorota Nowak, dr inż. Ewa Jakubczyk,
dr inż. Monika Janowicz, mgr inż. Karolina Lentas, mgr inż. Katarzyna Kędzierska

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: chemia żywności, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, ogólna technologia żywności, analiza żywności, biotechnologia żywności, inżynieria procesowa

Założenia i cele przedmiotu: proponowany zakres przedmiotu pozwoli na poszerzenie wiedzy studentów z zakresu procesów mechanicznych, wymiany ciepła oraz masy w technologii żywności. Jednocześnie założeniem przedmiotu jest przedstawienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń wykorzystywanych w produkcji i przetwarzaniu żywności.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: rozdrabnianie ciał stałych, rozdrabnianie układów dwufazowych, rozdzielanie zawiesin i emulsji: sedymentacja i wirowanie, ustalona wymiana ciepła ze zmianą stanu skupienia (wrzenie i skraplanie), nieustalona wymiana ciepła ze zmianą stanu skupienia (zamrażanie i topnienie), nieustalona wymiana ciepła, obliczanie procesu pasteryzacji i sterylizacji, proces HTST, ogrzewanie i chłodzenie zawiesin i cieczy nieniutonowskich, procesy aseptyczne, ustalony i nieustalony ruch masy, wymiana masy przez granicę faz, układy wielowarstwowe, rozpuszczanie gazów, cieczy i ciał stałych

Tematyka ćwiczeń: Rozdrabnianie ciał stałych, sedymentacja, przepływ cieczy nieniutonowskich, badanie procesu wymiany ciepła, rozpuszczanie ciała stałego w cieczy, nieustalone przewodzenie ciepła w bryle nieskończonej i skończonej, ogrzewanie i chłodzenie zawiesin i cieczy, suszenie, nieustalony transport masy

Metody dydaktyczne: wykład omawiający założenia i cela przedmiotu, ćwiczenia laboratoryjne

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na podstawie cząstkowych ocen poszczególnych ćwiczeń, przedmiot kończy egzamin pisemny

Literatura podstawowa:

 1. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. P. P. Lewickiego, WNT, Warszawa, 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Koch R., Noworyta A., WNT, Warszawa, 1992.
 2. Podstawy projektowania wybranych procesów rozdzielania mieszanin. Selecki A., Gawroński R., WNT, Warszawa 1992
 3. Ruch ciepła i wymienniki. Hobler T., Warszawa 1986.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Student zna wybrane zagadnienia z zakresu procesów mechanicznych, wymiany ciepła oraz masy w technologii żywności: posiada wiedzę z zakresu rozdrabniania ciał stałych, sedymentacji, przepływów płynów, wymiany ciepła, rozpuszczania ciała stałego w cieczach, nieustalonego przewodzenia ciepła i masy, ogrzewania i chłodzenia zawiesin i cieczy oraz suszenia.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Projektowanie produktu

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności; Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie)  75

Liczba godzin wykładów 30

Liczba godzin ćwiczeń 45

Rodzaj ćwiczeń – ćwiczenia projektowe

Liczba punktów ECTS   4

Status przedmiotu – obowiązkowy

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Andrzej Lenart, dr inż. Monika Janowicz

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Agnieszka Ciurzyńska, dr inż. Emilia Janiszewska, dr inż. Hanna Kowalska,

dr inż. Anna Kamińska, dr inż. Monika Janowicz, dr inż. Katarzyna Samborska,

dr inż. Karolina Szulc, dr inż. Dariusz Piotrowski

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: ogólna technologia żywności, analiza żywności, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, mikrobiologia, inżynieria procesowa, higiena produkcji.

Założenia i cele przedmiotu: zdobycie umiejętność w zakresie wykorzystania posiadanej wiedzy do opracowania oraz realizacji projektu nowych innowacyjnych produktów spożywczych wraz z możliwością zaproponowania schematu procesu technologicznego z wyznaczonymi krytycznymi punktami kontroli w celu wytworzenia produktu o jak najwyższej powtarzalnej jakości. Przedmiot ma również na celu zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi z możliwością ich wykorzystania w projektowaniu nowych innowacyjnych produktów


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Ciągły rozwój produktów spożywczych, etapy rozwoju nowego produktu,  rozwój techniczny produktu, procedury badania nowego produktu, wdrażanie nowego produktu, przyszłość projektowania produktów spożywczych

Tematyka ćwiczeń: Cel i zakres prac projektowych, przedstawienie i omówienie koncepcji nowego produktu, aktualny stan rozwoju technologii otrzymywania nowego produktu – przedstawienie wyników przeprowadzonych badań rynkowych i konsumenckich, przygotowanie w warunkach laboratoryjnych nowego produktu, prezentacja zrealizowanych projektów

Metody dydaktyczne: wykład omawiający założenia i cele przedmiotu, dyskusja, stworzenie projektu oraz rozwiązywanie problemów na drodze do wytworzenia nowego innowacyjnego produktu

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenia ćwiczeń w trakcie realizacji przedmiotu odbywać się będzie na podstawie przedstawianych na kolejnych ćwiczeniach seminaryjnych uzyskanych efektów z pracy projektowej w formie referatu.Efektem końcowym prac jest zaprezentowanie raportu oraz prezentacja wizualna (pokaz komputerowy) końcowych wyników. Pozytywna ocena opiekuna tematu.

Egzamin

Literatura podstawowa:

 1. Earle M., Earle R., Anderson A., Opracowanie produktów spożywczych – podejście marketingowe. WNT, Warszawa, 2007
 2. Fuller G.W., New Food Product Development. From Concept to Marketplace, CRC Press, New York, 1994.
 3. Shaw R., Product Development Guide for the Food Industry, CCFRA Press, Gloucestershire, UK, 1996.

Literatura uzupełniająca:

 1. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Franciszka Świderskiego, Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Wyd. SGGW, Warszawa 1999.
 2. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Doroty Witrowej – Rajchert i dr inż. Doroty Nowak, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności – Uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne. Wyd. SGGW, Warszawa, 2006
 3. Trecllon R., Food Innovation Management from Idea to Success, ENSIA Massy Press, Massy, F. 2000.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Student zna nowoczesne rozwiązania procesów technologicznych, których zadaniem jest modyfikacja właściwości, struktury wewnętrznej surowców stosowanych w technologii żywności jako materiałów do tworzenia innowacyjnych produktów nowej generacji. Student rozumie fizyczne, chemiczne i biologiczne przemiany zachodzące w surowcach jak również gotowych produktach w czasie stosowanych procesów przetwórczych, metod utrwalania oraz przechowywania.

Student posiada umiejętność doboru nowych innowacyjnych operacji w przetwórstwie żywności stwarzających możliwości projektowania nowych produktów spożywczych w celach prozdrowotnych i wyróżniającej się atrakcyjności sensorycznej. Student posiada wiedzę do wykonywania pod kierunkiem opiekuna prac badawczych niezbędnych do zaprojektowania nowego innowacyjnego produktu z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Student potrafi komunikować się w zakresie problematyki procesów przetwórczych technologii wytwarzania nowych produktów

Student posiada świadomość oraz rozumie potrzebę rozwoju w zakresie problematyki szerokorozumianej gospodarki żywnościowej, rozumie również ciągłą potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie kształtowania innowacyjnych produktów spożywczych.   Student efektywnie komunikuje się w grupie oraz współpracuje w grupie, zwłaszcza w zakresie stworzenia symulowanego w ramach przedmiotu zespołu ds. rozwoju nowych produktów.

Student w ramach realizowanych zajęć projektowych potrafi wykazać inicjatywę w tworzeniu innowacyjnych produktów, wykazuje samodzielność myślenia i posiada umiejętność komunikowania się w zespole celem rozwiązania zaistniałych problemów w poszczególnych fazach projektowania innowacyjnych produktów spożywczychSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Podstawy marketingu

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności; Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie) 15

Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń


Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS  1,5


Status przedmiotu fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Sylwia Łaba

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu: Podstawowym założeniem jest zapoznanie studentów z problemami funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu gospodarczym oraz możliwościami, jakie ono stwarza dla działań marketingowych. Ponadto w trakcie realizacji przedmiotu uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi narzędziami marketingu – mix.


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Podstawowe zasady oraz definicje marketingu. Otoczenie marketingowe – analiza mikro-otoczenia; makro-otoczenia. Planowanie strategiczne w marketingu. Czynniki wpływające na zachowanie nabywców. Segmentacja – charakterystyka poziomów segmentacji rynku; wybór rynku docelowego; pozycjonowanie produktu. Produkt, marka, opakowanie. Strategie cenowe. Strategia komunikacji marketingowej. Organizacja kanałów dystrybucji. Zachowania w kanałach dystrybucji.


Tematyka ćwiczeń: ——-


Metody dydaktyczne: wykład


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie


Literatura podstawowa:

Philip Kotler „Marketing”, Wydawnictwo REBIS, 2005.

Michalski E., Marketing, PWN Warszawa 2006.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student potrafi się sprawnie poruszać w zakresie zagadnień marketingowych, posiadł umiejętności analizy sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa oraz projektowania strategii marketingowej, powinien umieć wyjaśnić pojęcie rynku docelowego, wskazać kryteria ogólne segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych, przemysłowych, rozróżniać i klasyfikować produkty dostępne na rynku, dobrać kanały dystrybucji do kategorii produktu, określić podstawowe elementy promocji dla dowolnego produktu rozróżnić strategie cenowe stosowane przez konkretnych producentów.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Marketing żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr   5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności; Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie) 15

Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń


Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS   1,5


Status przedmiotu fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Sylwia Łaba

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego. Przedstawienie modeli strategii i instrumentów marketingowych z uwzględnieniem specyfiki rynku produktów żywnościowych.


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Interdyscyplinarny charakter nauki o marketingu. Strategiczne zarządzanie marketingowe. Charakterystyczne cechy rynków produktów żywnościowych. Badania marketingowe. Segmentacja rynku. Koncepcja marketing –mix. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z rynkiem. Zarządzanie marką. Marketing na rynkach usług żywieniowych i na rynkach dóbr przemysłowych – podobieństwa i różnice w relacji do marketingu dóbr konsumpcyjnych.


Tematyka ćwiczeń: ——-


Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie


Literatura podstawowa

 1. C. Kos, J. Szwacka-Salamonowicz „Marketing produktów żywnościowych”
 2. S. Urban „Marketing produktów spożywczych”
 3. M. Jeznach „Podstawy marketingu żywności”

Literatura uzupełniająca

 1. Philip Kotler „Marketing”, Wydawnictwo REBIS, 2005.

.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student potrafi się sprawnie poruszać w zakresie zagadnień marketingowych, zna specyfikę rynku produktów żywnościowych i potrafi dobrać odpowiednie instrumenty marketingu do poszczególnych grup produktów, student rozumie i potrafi wykorzystać informacje marketingowe i wie jakie metody badań marketingowych można wykorzystywać na ryku artykułów żywnościowych.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Systemy zarządzania jakością

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki:2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Kat. Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów

15

Liczba godzin ćwiczeń


Rodzaj ćwiczeń


Liczba punktów ECTS 1,5


Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Jolanta Kowalska

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu:

Celem nauczania w zakresie przedmiotu jest zapoznanie studentów z obligatoryjnymi systemami zapewnienia jakości (GMP, GHP i HACCP) oraz rodzajami weryfikacji i kontroli w zakładach przemysłu spożywczego

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

zapoznanie studentów z wytycznymi obowiązujących aktów prawnych unijnych i krajowych dotyczących przemysłu spożywczego, scharakteryzowanie założeń dotyczących jakości i bezpieczeństwa, omówienie wytycznych dotyczących wymagań dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej, omówienie zasad systemu HACCP, przeprowadzenie analizy zagrożeń i wyznaczanie krytycznych punktów kontrolnych, opracowanie przykładowej dokumentacji  i  jej weryfikacja, wytyczne zawarte w normie PN-EN ISO 19011:2003 dotyczącej audytowania systemów jakości, rodzaje auditów, pytań auditowych, ocena uzyskanych odpowiedzi, kontrola i inspekcje kontrolne.

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne: wykład , dyskusja


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie pisemne

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1.  Dzwolak W., Ziajka S., 2000: Dokumentowanie systemu HACCP w przemyśle spożywczym. Studio 108, Olsztyn

2.  Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 1999: HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. SITSpoż. NOT, Warszawa

3.  Praca zbiorowa (red. J. Kijowski, T. Sikora), 2003: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. WNT, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Bieżące numery czasopism: Problemy jakości, Przemysł Spożywczy, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo
Warzywny, Normalizacja.

2.  Normy PN- EN ISO serii 9000, 22000

3. Norma PN-EN ISI 19011:2003

4.  Aktualne Ustawy i Rozporządzenia zamieszczane w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 1. Student zna obowiązujące akty prawne dotyczące wytycznych dla przemysłu spożywczego
 2. Student zna źródła, w których może sprawdzić obowiązujące akty prawne
 3. Student zna zakres dotyczący wymagań prawnych w zakresie dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych
 4. Student zna zasady metody HACCP oraz sposoby ich wdrożenia w praktyce
 5. Student zna zasady opracowania dokumentacji systemowej, jej rodzaje oraz metody weryfikacji
 6. Student zna zasady opracowywania pytań auditowych i oceny uzyskanych na nie odpowiedziSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Zamrażalnictwo żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie) 15


Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń 0


Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS 1,5


Status przedmiotu: fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Stanisław Kalisz

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności


Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi procesu mrożenia żywności w warunkach przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych metod mrożenia i stosowanej aparatury.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Przemysł zamrażalniczy na świecie i w kraju. Teoretyczne podstawy procesu zamrażania. Urządzenia i aparaty do schładzania i mrożenia. Technologia mrożenia żywności. Składowanie żywności zamrożonej.

Zmiany zachodzące w żywności zamrożonej. Techniki rozmrażania żywności. Łańcuch chłodniczy. Transport chłodniczy.

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne: wykład.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru.


Literatura podstawowa: Gruda Z., Postolski J., 1999: Zamrażanie żywności. WNT, Warszawa;

Literatura uzupełniająca: Fiikin K., 2000.: Novelties of food freezing research in Europe and Beyond. INRA; Kennedy C. J., 2000: Managing frozen foods. CRC Press Boca Raton,; czasopisma Chłodnictwo i Przemysł Spożywczy (wybrane artykuły).

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student zna podstawy procesu zamrażania, jego zalety i wady; student zna urządzenia do realizacji procesu oraz tendencje i kierunki rozwoju; student potrafi zaproponować optymalny sposób realizacji procesu dla danego rodzaju surowca.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Chemia Związków Naturalnych

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki      2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr                 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

Liczba godzin (łącznie) 15


Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń  0


Rodzaj ćwiczeń    ——

Liczba punktów ECTS 1,5


Status przedmiotu fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Paweł Bukowski

Inne osoby prowadzące przedmiot

_______


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

chemia ogólna (1 semestr, poziom uniwersytecki), chemia organiczna (1 semestr, poziom uniwersytecki),

podstawy biochemii.


Założenia i cele przedmiotu:

Synteza i rozwinięcie zagadnień chemii ogólnej, chemii organicznej oraz biochemii, które pozwolą z szerszej perspektywy lepiej rozumieć procesy zachodzące w świecie ożywionym.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Niekowalencyjne oddziaływania międzycząsteczkowe – ich rola i znaczenie w procesach zachodzących w żywych organizmach, siły bodźcze przemian chemicznych, położenie stanu równowagi w reakcjach przeniesienia protonu i reakcjach przeniesienia elektronów w układach biologicznych, rola przestrzennej budowy (stereochemii) reagentów w reakcjach z udziałem enzymów/koenzymów. Lipidy, sacharydy(mono- di- poli-), aminokwasy, peptydy, białka – architektura, ustalanie budowy i synteza. Nukleozydy, nukleotydy, zasady komplementarne.


Tematyka ćwiczeń: ——–


Metody dydaktyczne: wykład


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: końcowy, pisemny test zaliczeniowy.


Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Aleksander Kołodziejczyk Naturalne Związki Organiczne Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003;

Paweł Kafarski, Barbara Lejczak Chemia Bioorganiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994,

Lubert Stryer Biochmia Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 • Student ma świadomość znaczenia słabych, niekowalencyjnych oddziaływań międzycząsteczkowych w rozpoznawaniu cząsteczkowym (host-guest chemistry) dla procesów zachodzących w żywych organizmach,
 • rozumie pojęcia enancjomery, diastereoizomery, mieszanina racemiczna, konformacja i konfiguracja,
 • zna związki zaliczane do lipidów.
 • zna nazewnictwo kwasów tłuszczowych (w tym CLA). umie przedstawić projekcje Fischera wszystkich aldopentoz i aldoheksoz.
 • bezbłędnie kojarzy trzyliterowe skróty aminokwasów z ich nazwami, rozumie kluczowe znaczenie punktu izoelektrycznego. Zna budowę wiązania peptydowego i poziomy organizacji białek,
 • potrafi wymienić komponenty kwasów nukleinowych, rozumie możliwe skutki ich mutacji


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Towaroznawstwo surowców i produktów przemysłu spożywczego

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 5

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii Mleka

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów – 15

Liczba godzin ćwiczeń

Rodzaj ćwiczeń


Liczba punktów ECTS

1,5

Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Antoni Pluta, dr inż. Anna Berthold

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

Ogólna Technologia Żywności, Analiza i Ocena Jakości Żywności, Kierunkowe Technologie Żywności, Opakowania Żywności

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu towaroznawstwa surowców przemysłu spożywczego oraz produktów różnych branż przemysłu spożywczego

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Podstawowe definicje (towar, żywność, jakość, żywność wygodna, żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywność funkcjonalna), Cechy składowe jakości, Klasyfikacja i wartość odżywcza wyrobów spożywczych, Substancje dodatkowe i zanieczyszczenia żywności, Opakowania i znakowanie produktów spożywczych, Analiza i ocena sensoryczna produktów spożywczych, Towaroznawstwo surowca i produktów mlecznych, mięsnych, tłuszczowych, owocowo-warzywnych, zbożowych.

Tematyka ćwiczeń:

Metody dydaktyczne: wykład

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie końcowe – w formie zaliczenia

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Świderski F. (red.) (1999): Towaroznawstwo Żywności Przetworzonej. Wydawnictwo SGGW Warszawa

Lempka A. (1985): Towaroznawstwo. Produkty Spożywcze. PWE Warszawa

Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M. (2004): Surowce Zwierzęce. Ocena i Wykorzystanie. PWRiL Warszawa

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 1. Student zna i rozumie podstawowe definicje (towar, żywność, jakość, żywność wygodna, żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywność funkcjonalna),
 2. Potrafi scharakteryzować cechy składowe jakości,
 3. Zna klasyfikację wyrobów spożywczych,
 4. Potrafi scharakteryzować wartość odżywczą wyrobów spożywczych,
 5. Posiada wiedzę na temat substancji dodatkowych stosowanych w przemyśle spożywczym,
 6. Potrafi omówić rodzaje zanieczyszczeń żywności,
 7. Potrafi scharakteryzować rodzaje opakowań do produktów spożywczych oraz wymienić ich wady i zalety,
 8. Zna zasady znakowania produktów spożywczych,
 9. Posiada wiedzę na temat towaroznawczej oceny jakości surowca i produktów mlecznych, mięsnych, tłuszczowych, owocowo-warzywnych, zbożowych.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Dodatki do żywności – aspekty zdrowotne

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr   6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów   15

Liczba godzin ćwiczeń

0

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS

1,5

Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Krzysztof Krygier

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr hab. Elżbieta Dłużewska, dr inż. Anna Florowska

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności, Kierunkowa technologia żywności.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianymi aspektami zdrowotnymi stosowania dodatków do żywności: bezpieczeństwo stosowania dodatków, właściwości prozdrowotne niektórych substancji dodatkowych (np. witaminy w funkcji technologicznej), typowe dodatki prozdrowotne (witaminy, składniki mineralne, błonnik, antyoksydanty, kwasy tłuszczowe itp.).

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Problemy bezpieczeństwa stosowania dozwolonych substancji dodatkowych. Aspekty prozdrowotne stosowanie wybranych substancji dodatkowych (np. witamin stosowanych w funkcji technologicznej). Typowe dodatki prozdrowotne (funkcjonalne): witaminy, składniki mineralne, prozdrowotne tłuszcze (kwasy tłuszczowe), antyoksydanty, błonnik itp. Zalety i wady wzbogacania produktów spożywczych. Problemy bezpieczeństwa stosowania dodatków prozdrowotnych.

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne:

Wykład

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

 1. Rutkowski A. Gwiazda S., Dąbrowski K., 2003: Kompendium dodatków do żywności. Wyd. Hortimex, Konin.
 2. Czasopismo: Przemysł Spożywczy, Food Ingredients, Food Technology; roczniki od 2000 roku.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student zna problemy bezpieczeństwa stosowania dozwolonych substancji dodatkowych. Student wie, że niektóre substancje dodatkowe są dodatkami prozdrowotnymi (np. technologiczne funkcje niektórych witamin). Student zna prozdrowotne składniki, którymi można wzbogacać produkty spożywcze. Studenta zna problemy prozdrowotnego wzbogacania żywności, ich zalety i wady. Student zna problemy bezpieczeństwa wzbogacania żywności.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Dodatki do żywności – aspekty technologiczne

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń

0

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS

1,5

Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

prof. dr hab. Krzysztof Krygier

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr hab. Elżbieta Dłużewska

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności, Kierunkowa technologia żywności.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z definicjami i podziałem substancji dodawanych do żywności wraz ze wszystkimi aspektami ich stosowania, m.in. technologicznymi, zdrowotnymi, ekonomicznymi i marketingowymi; regulacjami prawnymi ich stosowania w Polsce, Unii Europejskiej i innych państwach; poszczególnymi grupami dodatków do żywności.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Definicje: dodatki do żywności, substancje dodawane, składniki żywności. Aspekty prawa w zakresie dodatków do żywności. Charakterystyka: barwników, aromatów, substancji wzmacniających smak, substancji konserwujących, przeciwutleniaczy, substancji stabilizujących i emulgujących, substancji zagęszczających, substancji wzbogacających, substancji klarujących.

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne:

Wykład

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

 1. Rutkowski A. Gwiazda S., Dąbrowski K., 2003: Kompendium dodatków do żywności. Wyd. Hortimex, Konin.
 2. Czasopismo: Przemysł Spożywczy, Food Ingredients, Food Technology; roczniki od 2000 roku.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student umie ocenić właściwości technologiczne dodatków do żywności oraz posiada umiejętność właściwego doboru receptur z użyciem tych dodatków w celu osiągnięcia zamierzonych celów technologicznych. Student umie ocenić czy dany dodatek do żywności jest dopuszczony do użycia oraz umie zastosować dodatki w praktyce technologicznej.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Polityka wyżywienia ludności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

Liczba godzin (łącznie) 15


Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń –


Rodzaj ćwiczeń –

Liczba punktów ECTS  1,5


Status przedmiotu fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr hab. Barbara Kowrygo, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: –


Założenia i cele przedmiotu: Przedstawienie problematyki dotyczącej produkcji i użytkowania żywności w skali świata jako podstawy do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i kreowania polityki wyżywienia. Omówienie głównych zadań i wyzwań polityki wyżywienia oraz przykładowych programów realizowanych w wybranych krajach. Analiza priorytetów w polityce bezpiecznego wyżywienia ludności w skali świata, kraju i gospodarstwa domowego.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Podstawowe definicje i zagadnienia polityki wyżywienia. Determinanty sposobu odżywiania się człowieka i spożycia żywności. Tendencje i perspektywy demograficzne w skali świata. System gospodarki żywnościowej. Statystyka międzynarodowa w zakresie produkcji i użytkowania żywności. Światowa produkcja żywności.  Żywieniowe aspekty podaży żywności w skali świata. Bezpieczeństwo żywnościowe. Współczesne trendy w konsumpcji żywności w skali świata. Polityka wyżywienia – doświadczenia wybranych państw i regionów.

Tematyka ćwiczeń: –


Metody dydaktyczne: wykład


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin w formie pisemnej – test wyboru i uzupełnienia


Literatura podstawowa

Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) (2009): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN, Warszawa

Sachs J. (2006): Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. PWN, Warszawa

Gulbicka B. (2003): Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się. IERiGZ, Studia i Monografie 116. Warszawa

Literatura uzupełniająca

Tracey M. (1997): Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Olympus, Warszawa

The State of Food and Agriculture (2006): FAO, Rome

Strony www FAO, WHO i UNDP

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student:

Wie, jakie zagadnienia obejmuje termin polityka wyżywienia

Zna czynniki determinujące sposób odżywiania się populacji różnych regionów świata

Zna zagadnienia demografii świata i związane z tym wyzwania w zakresie wyżywienia

Umie określić wielkość i zróżnicowanie produkcji podstawowych surowców żywnościowych

Potrafi zidentyfikować tendencje w globalnej konsumpcji żywności

Zna regionalne zróżnicowanie spożycia żywności w wyrażeniu energetycznym

Wie, jakie są rozmiary i przyczyny głodu jawnego i ukrytego

Zna rolę organizacji międzynarodowych w zwalczaniu głodu (zwłaszcza FAO i Word Ford Program)

Potrafi zaprojektować program poprawy wyżywienia ludności w aspekcie najważniejszych wyzwań zdrowia publicznegoSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Zakład Gospodarki Energetycznej, Katedra Organizacji I Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń 0


Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS 1,5


Status przedmiotu fakultet

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr. Inż. Robert Sałat

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi: mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja oraz technicznymi środkami realizacji układów SAR: układy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne i mieszane. Analiza przykładów układów SAR o działaniu ciągłym. Przykłady dyskretnych układów sterowania. Programowalne sterowniki logiczne PLC.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Pojęcia Podstawowe, Zasady rachunku operatorowego: transmitancja operatorowa, Podstawowe człony dynamiczne, Transmitancja częstotliwościowa, Regulatory, Algebra schematów blokowych, Stabilność układów automatyki, Układ regulacji dwupołożeniowej, Kodowanie sygnałów: algebra Boole’a, Cyfrowe układy kombinacyjne i sekwencyjne, Pneumatyczne elementy wykonawcze, Elektryczne elementy wykonawcze, Przetworniki pomiarowe, Sterowniki PLC, Układy automatycznej regulacji w zarządzaniu produkcją.

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne: Wykład

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Aktywność i obecność na wykładzie

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Żelazny M. Podstawy automatyki. WNT 1976.

Chochowski A.: „Elektrotechnika z automatyką”, WSiP, Warszawa 1998

Kowal J.: Podstawy automatyki. Tom 1, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej 2004

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Student zna podstawowe pojęcia związane z automatyką, potrafi rozpoznać elementy występujące w automatyce, zna pojęcia sterowników PLC, systemów SCADA, HMI, potrafi posługiwać się algebrą Bool’a, zna algorytmy regulacji sterowania produkcją , pojęcia PID, PD , PI, regulacji dwupołożeniowej.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Apertyzacja

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie) 15


Liczba godzin wykładów 15

Liczba godzin ćwiczeń 0


Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS 1,5


Status przedmiotu: fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Stanisław Kalisz

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności


Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z metodami utrwalania żywności w naczyniach hermetycznie zamkniętych. Oprócz metod klasycznych prezentowane są nowoczesne techniki utrwalania. W ramach przedmiotu prezentowane są urządzenia oraz metody termicznego utrwalania konserw i matematyczna ich interpretacja.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Wprowadzenie do technik utrwalania w naczyniach hermetycznych. Wady i przyczyny zepsuć konserw. Powody i kierunki zmian w produktach apertyzowanych podczas ich produkcji i przechowywania. Czynniki wpływające na wzrost i inaktywację mikroorganizmów w żywności. Metody i rodzaje bodźców wyjaławiających stosowanych w technologii konserw. Czynniki wpływające na proces wyjaławiania. Kontrola i odtwarzalność procesu produkcji konserw. Tendencje w rozwoju oraz charakterystyka metod i urządzeń stosowanych w apertyzacji.

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne: wykład.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru.


Literatura podstawowa: Ziemba Z., 1993: Podstawy cieplnego utrwalania żywności. WNT, Warszawa.

Literatura uzupełniająca: Wedding L., 1988:.Canned foods. Principles of  Thermal Process Control, Acidification and Container Closure Evaluation. Washington, D.C.; Richardson P., 2001: Thermal technologies in food processing. CRC Press Boca Raton Boston New York Washington, DC. Woodhead Publishing Ltd.; czasopismo Przemysł Spożywczy (wybrane artykuły).

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student zna podstawy procesów termicznego utrwalania żywności, oraz tendencje i kierunki rozwoju w zakresie tych metod utrwalania żywności; student zna rozwiązania aparaturowe umożliwiające realizację takiego sposobu utrwalania żywności; student potrafi zaproponować optymalny sposób realizacji procesu dla danego rodzaju surowca.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Informatyka II

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr  1

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów

0

Liczba godzin ćwiczeń

15

Rodzaj ćwiczeń

laboratoryjne

Liczba punktów ECTS

1,5

Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Krzysztof Dasiewicz


Inne osoby prowadzące przedmiot

dr inż. Lech Adamczak, dr inż. Tomasz Florowski

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Podstawy informatyki

Założenia i cele przedmiotu: Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy studentów z zakresu dodatkowych możliwości wykorzystywania technik komputerowych w podstawowych dziedzinach ich stosowania.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:


Tematyka ćwiczeń: Word – dokumenty wielokolumnowe i wielostronicowe. Wstawianie, formatowanie i edycja tabel, obiektów-wykresy, zdjęcia, wzory matematyczne.  Excel – kreator funkcji standardowych arkusza i sum warunkowych, działania macierzowe, zaawansowane formuły matematyczne, Bazy danych – tworzenie i zarządzanie, tabele przestawne. PowerPoint – wprowadzanie tekstu, schematy animacji. Formatowanie pól tekstowych, wstawianie grafiki, wykresów i tabel.  Wykorzystanie programów statystycznych do analizy danych liczbowych jednej i wielu zmiennych.

Metody dydaktyczne: dyskusja, projekt, rozwiązywanie problemów


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie


Literatura podstawowa i uzupełniająca: Ulrich L. 2000: Office 2000 PL dla każdego. Helion. Warszawa;  Praca zbiorowa 2002: MS Excel 2000 krok po kroku. Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa; Praca zbiorowa 2002: MS Word 2000 krok po kroku. Oficyna Wydawnicza Read Me. Warszawa; Gawęcki J., Wagner W. 1984: Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności. PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): umiejętność tworzenia, edytowania, formatowania dokumentów wielokolumnowych i wielostronicowych, tabel, korespondencji seryjnej; umiejętność korzystania z kreatora funkcji standardowych arkusza i sum warunkowych, wykonywania zaawansowanych formuł matematycznych; umiejętność przeprowadzania jednoczynnikowej i wieloczynnikowej analizy wariancji oraz analizy regresji.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Żywność minimalnie przetworzona

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów   15

Liczba godzin ćwiczeń

0

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS 1,5


Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr hab. Marta Mitek, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiot


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna Technologia Żywności; Mikrobiologia Żywności; Kierunkowe technologie żywności


Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat sposobów przetwarzania i utrwalania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego o minimalnym stopniu przetworzenia

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Definicje i klasyfikacja żywności minimalnie przetworzonej; Wpływ mikroflory na jakość żywności minimalnie przetworzonej; Psychrofilna mikroflora patogenna ŻMP (Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum typ nieproteolityczny); Wpływ procesów fizjologicznych (oddychanie, transpiracja, produkcja etylenu i innych hormonów roślinnych ) na jakość owoców i warzyw min.przetw.; Wpływ procesów enzymatycznych na jakość MPOiW (metabolizm polifenoli, pektyn); Technologia minimalnie przetworzonych owoców i warzyw; Minimalnie przetworzona żywność pochodzenia zwierzęcego; Systemy pakowania ZMP; Specyficzne technologie: Cook-chill i sous-vide; Technologia płotków.

Tematyka ćwiczeń: Brak

Metody dydaktyczne: wykłady


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca: Literatura podstawowa: Praca zbiorowa pod red. Świderskiego F., 1999: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. WNT, Warszawa ; Kołożyn-Krajewska D., 2003: Higiena produkcji żywności., Wyd. SGGW; Jongen W. (Ed.)., 2002: Fruit and vegetable processing. Improving quality., CRC Press, England.; Literatura uzupełniająca: Publikacje w czasopismach krajowych: Tyszkiewicz S., 1997: Żywność mało przetworzona w produkcji na średnią i małą skalę., Przem. Spoż., 1,12,2-5; Biegańska –Marecik R., Czapski J., 2005: Technologia produkcji jabłek mało przetworzonych pakowanych w atmosferze modyfikowanej., Przem. Ferm. i Ow.+Warz.,10,8+11.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student zna podstawowe definicje i klasyfikację żywności o minimalnym stopniu przetworzenia; potrafi scharakteryzować mikroflorę ZMP, w tym patogenną i podać sposoby jej eliminacji lub ograniczenia wzrostu; umie przedstawić wpływ procesów fizjologicznych na jakość ZMP; zna specjalistyczne technologie Cook-chill i sous-vide; potrafi zdefiniować i podać przykłady skojarzonych metod utrwalania, tzw. technologii płotków


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Właściwości teksturalne produktów spożywczych

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie)  15

Liczba godzin wykładów  15

Liczba godzin ćwiczeń

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS  1,5

Status przedmiotu: fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Agata Marzec

Inne osoby prowadzące przedmiot

Dr inż. Ewa Jakubczyk, Dr inż. Ewa Gondek

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:


Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i metodami z zakresu badania tekstury produktów spożywczych oraz określenie jej wpływu na ocenę jakości żywności.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Jakość żywności, definicje tekstury żywności i terminologia parametrów opisujących teksturę. Metody pomiaru tekstury: – instrumentalne: -rodzaje testów mechanicznych, analiza i interpretacja wyników; -akustyczne; -optyczne; -sensoryczne; -badania struktury (mikroskopowe metody i komputerowa analiza obrazu, wpływ procesów technologicznych na strukturę żywności i jej powiązanie z teksturą, strukturotwórcze cechy wody, białek, węglowodanów, tłuszczy). Znaczenie poszczególnych metod, ich wady i zalety stosowania w badaniach żywności, wpływ różnych czynników na wyniki badań. Korelacje między wyróżnikami tekstury oznaczonymi instrumentalnie i sensorycznie.

Tematyka ćwiczeń:

Metody dydaktyczne: wykład

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie testu pisemnego

Literatura podstawowa

 1. Bourne M.C.: Food Texture and viscosity: concept and measurement. Second Ed. Food Sci. Technol., Inter. Series, Acad. Press, New York, 2002.
 2. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności. Warszawa, WN-T, 1975.
 3. Marzec A., 2007: Zastosowanie emisji akustycznej do badania właściwości suszonych materiałów porowatych. Wyd. Naukowe FRNA, 57-64.
 4. Ozimek E. Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne. PWN, Warszawa, 2002.Surmacka-Szcześniak A. Texture is a sensory property. Food Quality and Preference. 2002, 13, 215-225.
 5. Litwin Jan Andrzej 1999. Podstawy technik mikroskopowych. Wyd. VI popr. i rozsz. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 9-144.
 6. Wróbel B., Zienkiewicz K., Smoliński D. J., Niedojadło J., Świdziński M. 2005. Podstawy mikroskopii elektronowej. Skrypt dla studentów biologii. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 9-50.

Literatura  uzupełniająca:

 1. Luyten H., Van Vliet T., Acoustic emission, fracture behavior and morphology of dry crispy foods: a discussion article. Journal Texture Studies, 2006, 37, 221–240.
 2. Jędrka T. Metody sensoryczne. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
 3. Kurczyńska E. U., Borowska-Wykręt D. 2007. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. PWN, Warszawa, 6-89.
 4. Kalab M., Allan-Wojtas, Miller S.S. 1995. Microscopy and other imaging techniques in food structure analysis. Trends in Food Science & Technology, 6, 176-186

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Student:

 1. rozumie znaczenie i ważność badań tekstury żywności do oceny jakości i standaryzacji produktów spożywczych; projektowania nowych produktów i procesu technologicznego;
 2. wie jak istotny jest wybór odpowiedniej metody badania tekstury;
 3. umie dobrać odpowiednią metodę do różnych rodzajów produktów spożywczych np. kruchych i chrupkich (suchych, wilgotnych), stałych i ciekłych;
 4. wie jakie czynniki wpływają na wyniki pomiarów instrumentalnych i sensorycznych;
 5. rozumie jak ważne jest metodyka i warunki wykonywania pomiarów instrumentalnych;
 6. wie jak interpretować uzyskane wyniki pomiarów instrumentalnych tekstury;
 7. potrafi zastosować odpowiednie metody sensoryczne do analizy tekstury;
 8. rozumie cel badania zależności miedzy pomiarami instrumentalnymi i sensorycznymi.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Wewnątrz zakładowa kontrola produkcji żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr  6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

Zakład Biotechnologii Mleka

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów  15

Liczba godzin ćwiczeń

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS

– 1,5

Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Małgorzata Ziarno, dr inż. Antoni Pluta

Inne osoby prowadzące przedmiot


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

ogólna technologia żywności, kierunkowe technologie żywności, mikrobiologia ogólna

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wewnętrzną kontrolą bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności w zakładach wytwarzających, przetwarzających lub wprowadzających do obrotu żywność. Na wykładach poruszana będzie także zagadnienia związane z integracją systemów zarządzania jakością w produkcji żywności.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Organizacja nadzoru sanitarnego nad produkcją żywności w Polsce; aktualny stan prawny i nowe zagadnienia prawne dotyczące wewnętrznej kontroli. Definicja wewnętrznej kontroli bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności; zakres wewnętrznej kontroli w zakładach spożywczych; Metody przeprowadzania kontroli wewnętrznej; inspekcje wewnętrzne (audyty wewnętrzne); Dokumentacja dotycząca kontroli wewnętrznej; praktyczne przykłady; Zasady GMP, GHP, HACCP, dokumentacja systemów; Audytowanie systemów GMP, GHP, HACCP oraz systemów BRS, IFS, przykłady; Integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością żywności w łańcuchu żywnościowym.

Tematyka ćwiczeń:

Metody dydaktyczne: wykłady z dyskusją, rozwiązywanie problemów praktycznych,

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie końcowe w postaci zaliczenia pisemnego

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Zadernowski M. R. 2004. Audyt wewnętrzny GHP, GMP, HACCP – poradnik praktyczny. Gdańsk

Wiśniewska M. 2004. Instruktaż prowadzenia Księgi GMP/GHP z dokumentacją. Gdańsk

Wiśniewska M. 2003. Wzorcowa Księga HACCP z dokumentacją. Gdańsk

Grudowski P. 2004. Księga jakości według normy ISO 9001:2000. Przykład z komentarzem. Metodyka opracowania. Gdańsk

Berdowski J.B. 2005: Wpływ współczesnych systemów zarządzania jakości, a szczególnie HACCP, BRC i IFS na proces doskonalenia organizacji zajmujących się produkcją i obrotem żywności. Problemy Jakości, 9, 9-13.

Czupryna M., Maleszka A. 2006: Dodatkowe wymagania stawiane przedsiębiorcom branży spożywczej – międzynarodowy standard żywności (IFS). Problemy Jakości, 9, 21-24.

Jeznach M. 2007: Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej. Problemy Rolnictwa Światowego. Tom XVII, SGGW, Warszawa, 63-69.

Jeznach M. 2008: Uwarunkowanie ekonomiczno-organizacyjne jakości bezpieczeństwa żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 1. Student zna aktualny stan prawny i aktualne zagadnienia prawne dotyczące wewnętrznej kontroli
 2. zna zagadnienia związane z wewnętrzną kontrolą bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności w zakładach wytwarzających, przetwarzających lub wprowadzających do obrotu żywność.
 3. wie. jakie są systemy zarządzania jakością w produkcji żywności i jakie są między nimi różnice
 4. zna zasady systemów GMP, GHP, HACCP, BRC, IFS, itp. oraz sposoby przygotowywania dokumentacji i audytowania tych systemów
 5. zna zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej i audytów wewnętrznychSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o ŻywnościNazwa przedmiotu

Bakterie mlekowe w technologii żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

Zakład Biotechnologii Mleka

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów  15

Liczba godzin ćwiczeń

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS

– 1,5

Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inż. Małgorzata Ziarno, dr inż. Anna Berthold

Inne osoby prowadzące przedmiot


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:

mikrobiologia ogólna, ogólna technologia żywności, kierunkowe technologie żywności

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyką bakterii mlekowych; szczepami probiotycznymi bakterii mlekowych, zastosowaniem tych bakterii w przemyśle mleczarskim, mięsnym, przemyśle owocowo-warzywnym, koncentratów spożywczych, fermentacyjnym oraz biotechnologii, a także przedstawienie występowania w mikroflorze przewodu pokarmowego człowieka i znaczenia tych dla zdrowia człowieka.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Systematyka, charakterystyka, występowanie w środowisku naturalnym bakterii mlekowych; Genetyka bakterii mlekowych; Wymagania dla probiotycznych szczepów bakterii mlekowych; Zastosowanie bakterii mlekowych w przemyśle mleczarskim i mięsnym; Zastosowanie bakterii mlekowych w przemyśle owocowo-warzywnym, koncentratów spożywczych, fermentacyjnym; Zastosowanie bakterii mlekowych w biotechnologii; Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki; Występowanie bakterii mlekowych w mikroflorze przewodu pokarmowego człowieka; Wpływ bakterii mlekowych na zdrowie człowieka.

Tematyka ćwiczeń:

Metody dydaktyczne:

wykłady z dyskusją

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie końcowe: w postaci zaliczenia pisemnego

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

„Genera of Lactic Acid Bacteria. (The Lactic Acid Bacteria, vol 2)”, red. Wood B.J.B., Holzapfel W.H.N., Aspen Publishers 1995.

„Biotechnologia żywności”, red. Bednarski W., Reps A., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2003.

„Handbook of Fermented Functional Foods”, red. Farnworth E.R., CRC Press 2003.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 1. Student potrafi scharakteryzować bakterie fermentacji mlekowej
 2. Student zna zastosowanie bakterii fermentacji mlekowej w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego
 3. Student zna pojęcia probiotyk prebiotyk, synbiotyk, kultura ochronna
 4. Student umie omówić wpływ bakterii fermentacji mlekowej na ludzki organizmSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności


Nazwa przedmiotu

Organizmy genetycznie modyfikowane i ich wykorzystanie w technologii żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 6

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów  15

Liczba godzin ćwiczeń


Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS

1,5

Status przedmiotu  fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr hab. Małgorzata Gniewosz, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: genetyka (z programu szkoły średniej), biochemia, mikrobiologia


Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami metod otrzymywania GMO oraz wyjaśnienie roli organizmów genetycznie modyfikowanych w gospodarce człowieka.


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: GMO- definicje, regulacje prawne i cele. Żywność GMO. Znakowanie żywności GMO. Geny i konstrukcje genowe. Metody transformacji komórek. Metody wykrywania zrekombinowanych organizmów w żywności. Rośliny transgeniczne, zwierzęta transgeniczne, drobnoustroje transgeniczne.


Tematyka ćwiczeń:

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacja multimedialną


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne.

Literatura podstawowa: Węgleński P. (red.) Genetyka molekularna. 1996, PWN, Warszawa, Maleszy S. (red.) 2004. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa, Gajewski W., Węgleński P. 1986. inżynieria genetyczna. PWN, Warszawa, uzupełniająca: Bednarski W, Reps A. (red.) 2003, Biotechnologia żywności, PWN Warszawa, Kur J. 1994, Podstawy inżynierii genetycznej. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, Bednarski W., Fiedurka J. (red.) 2007, Podstawy biotechnologii przemysłowej, PWN, Warszawa, czasopismo „Biotechnologia”.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student zna metody rekombinacji DNA in vitro stosowane do modyfikacji organizmów, zna cele rekombinacji roślin, zwierząt i drobnoustrojów oraz umie wskazać konkretne przykłady wykorzystania organizmów transgenicznych w gospodarce.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Organizacja dystrybucji żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki2009/2010

Tryb studiów

Studia stacjonarne

Semestr 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Technologii Drewna, Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w P. Drzewnym, Zakład Organizacji, Ekonomiki i Projektowania Zakładów Przemysłu Drzewnego

Liczba godzin (łącznie) 15


Liczba godzin wykładów  15

Liczba godzin ćwiczeń

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS:1,5

Status przedmiotu Fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Wacław Szymanowski

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: . Marketing, Ekonomia


Założenia i cele przedmiotu: Celem jest zrozumienie tematyki organizacji i zarządzania łańcuchami logistycznymi jako czynnika wzrostu konkurencyjności polskiej żywności.


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Geneza , pojęcia , podstawy i metody badań łańcuchów i sieci dostaw Analiza tradycyjnego systemu dystrybucji produktów żywnościowych na przykładzie rynku mleka. System gospodarki żywnościowej jako łańcucha żywnościowego; Charakterystyka żywności i trendów jej konsumpcji jako czynnika restrukturyzacji łańcucha żywnościowego; Ewolucja form handlu i jej wpływ na infrastrukturę łańcuchów dostaw; Rola przedsiębiorstwa przemysłu produkcji żywności jako integratora łańcuchów dostaw. Geneza śledzenia i zapewniania bezpieczeństwa żywności w łańcuchach i sieciach dostaw; Koncepcja obsługi klienta jako instrumentu zarządzania łańcuchem dostaw; Internetowe formy dystrybucji produktów.; Przyszłe kierunki wykorzystania koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw żywności w Polsce na podstawie najlepszych europejskich praktyk;

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja, praca w zespołach problemowych – analiza diagnostyczna łańcucha logistycznego w wybranym rynku, produktowym. Realizowana przez zespoły studenckie i prezentowane przez nie w formie raportu .


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Samodzielnie przygotowany projekt rozwiązujący problem łańcucha logistycznego wybranego produktu. Warunki zaliczenia przedmiotu: złożenie opracowanego projektu łańcucha logistycznego.

Egzamin końcowy- multimedialna prezentacja projektu w zakresie doskonalenia łańcucha dostaw produktów.


Literatura podstawowa:

Szymanowski W., Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w  polsce. kierunki zmian. difin 2008

Rutkowski K., Beier F.J., Logistyka, SGH, Warszawa  2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA::

CZASOPISMA: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Logistyka.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Wykłady powinny studentowi służyć do nabycia umiejętności praktycznego wykorzystania metod do przebudowy łańcuchów i sieci dostaw żywności w Polsce, z uwzględnieniem orientacji na klienta..
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Podstawy rachunkowości

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki: 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr: 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów przedsiębiorstw i Bankowości

Liczba godzin (łącznie): 15

Liczba godzin wykładów:  15

Liczba godzin ćwiczeń

0

Rodzaj ćwiczeń 6

Liczba punktów ECTS: 1,5


Status przedmiotu: fakultet

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr inż. Joanna Bereżnicka

Inne osoby prowadzące przedmiot

nie dotyczy


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: nie dotyczy


Założenia i cele przedmiotu: Rachunkowość stanowi uniwersalny i elastyczny system informacyjno-kontrolny odzwierciedlający dokonania i potencjał gospodarczy jednostek, który umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych liczbowych. Zebrane dane pomagają w prowadzeniu działalności poprzez dostarczanie odpowiednich informacji niezbędnych do racjonalnego podejmowania decyzji. Celem przedmiotu jest przybliżenie zasad, jakie obowiązują w rachunkowości, przedstawienie sposobu zorganizowania systemu w jednostce gospodarczej oraz ewidencji podstawowych operacji gospodarczych..

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa (funkcje, zasady, unormowania prawne). Aktywa jednostki i ich klasyfikacja. Źródła finansowania majątku jednostki gospodarującej. Ogólne zasady bilansowania majątku i kapitałów. Bilans majątkowy – istota, układ i ważniejsze rodzaje bilansów księgowych. Inwentarz i inwentaryzacja składników majątkowych i zobowiązań. Ustalanie wartości aktywów i pasywów. Operacje gospodarcze: klasyfikacja i dokumentacja księgowa. Księgowe urządzenia do ewidencji operacji gospodarczych. Pojęcie konta księgowego. Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny kosztów, zasady ewidencji kosztów. Rachunek przychodów w jednostkach prowadzących rachunkowość. Rachunek zysków i strat w jednostce prowadzącej działalność gospodarczą. Księgowe ustalenie wyniku na różnych poziomach działalności przedsiębiorstwa.

Tematyka ćwiczeń:  nie dotyczy


Metody dydaktyczne: wykład z elementami dyskusji


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na podstawie pisemnego kolokwium w formie testu

Literatura podstawowa:

 1. Bereżnicka J., Franc-Dabrowska J. (2006): „Podstawy rachunkowości”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 2. Olchowicz I. (2006): „Podstawy rachunkowości. Część I – Wykład, Część II – Zadania i rozwiązania”, Wydanie VI zaktualizowane i rozszerzone, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 3. Sawicki K. red. (2005): „Podstawy rachunkowości.” PWE, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. Ustawa o rachunkowości Dz. U. nr 121 poz. 591 z 1994 r., z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity; Dz. U. nr 76, poz. 694 z 2002 r.
 2. Micherda B. (2005): „Podstawy rachunkowości – aspekty teoretyczne i praktyczne”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Kuczyńska-Cesarz A. (2003): Rachunkowość, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Po kursie student powinien znać podstawowe funkcje rachunkowości i zasady obowiązujące w rachunkowości. Ponadto będzie potrafił klasyfikować majątek jednostki i źródła kapitałów. Powinien wiedzieć jak prawidłowo dokumentować operacje gospodarcze. Powinien bezbłędnie dokonywać klasyfikacji kosztów oraz wskazywać jak zastosowany podział kosztów wpływa na wynik finansowy jednostki gospodarczej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Suszarnictwo żywności

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr  7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Liczba godzin (łącznie):

15

Liczba godzin wykładów:

15

Liczba godzin ćwiczeń

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS:  1,5

Status przedmiotu:

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

Inne osoby prowadzące przedmiot


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: inżynieria procesowa, chemia żywności


Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami związanymi z suszeniem żywności  oraz metodami suszenia i rozwiązaniami konstrukcyjnymi suszarek w przemyśle spożywczym

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Znaczenie i charakterystyka suszarnictwa. Charakterystyka materiału wilgotnego. Woda jako składnik żywności. Zmiany zachodzące w materiale podczas suszenia i przechowywania suszu. Zasady podziału suszarek. Wskaźniki pracy suszarek. Suszarki komorowe, tunelowe, taśmowe. Suszenie pianowe. Suszarki opadowe, bębnowe, dyspersyjne (ze złożem fluidalnym, wibracyjne i wibracyjno-fluidalne, ze złożem fontannowym, strumieniowe, pneumatyczne, z przepływem spiralnym, suszenie rozpyłowe). Suszenie kontaktowe, sublimacyjne, przy zastosowaniu promieniowania elektromagnetycznego i podczerwonego. Współczesne tendencje w suszarnictwie żywności (główne trendy w technice suszarniczej, suszenie akustyczne, suszenie parą przegrzaną, zintegrowane systemy suszenia, łączenie suszenia z innymi procesami w jednym aparacie, suszenie pulsofluidalne, nowoczesne rozwiązania suszarek wykorzystujących złoże fluidalne, suszarki wirowe, suszarki do suszenia materiałów lepkich itp.).

Tematyka ćwiczeń:

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja urządzeń


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie


Literatura podstawowa:

 1. Strumiłło Cz.: Podstawy teorii i techniki suszenia. WNT, Warszawa 1983
 2. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego (red. P.P. Lewicki), WNT Warszawa, 1999

Literatura uzupełniająca:

 1. Pawłow K. F., Romankow P. G., Noskow A. A.: Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa 1981;
 2. Praca zbiorowa pod red. Z.E. Sikorskiego: Chemiczne i funkcjonalne składniki żywności, WNT, Warszawa, 1996. Franks F.: Woda, WNT, Warszawa 1988

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student rozumie procesy zachodzące w materiale podczas suszenia i przechowywania suszy, potrafi określić optymalne warunki przechowywania suszy, zna metody suszenia żywności, potrafi zaprojektować proces suszenia dla nowego produktu, potrafi dobrać suszarkę o odpowiednim rozwiązaniu konstrukcyjnym w celu osiągnięcia określonego produktu, potrafi dobrać parametry procesowe gwarantujące otrzymanie produktu o ściśle określonych cechach jakościowych, zna kierunki rozwoju suszarnictwa żywności


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Studia stacjonarne

Semestr 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Technologii Drewna, Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w P. Drzewnym, Zakład Organizacji, Ekonomiki i Projektowania Zakładów Przemysłu Drzewnego

Liczba godzin (łącznie) 15


Liczba godzin wykładów  15

Liczba godzin ćwiczeń

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS:1,5

Status przedmiotu Fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Wacław Szymanowski

Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Marketing, Ekonomia


Założenia i cele przedmiotu: Celem wykładu jest poznanie zasad funkcjonowania organizacji produkcji żywności.


Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Podstawowe pojęcie i funkcje zarządzania w skali makro i mikro. Systemowe i procesowe ujęcie organizacji produkcji żywności Żródła władzy i przywództwa. Hierarchiczna struktura organizacji małych, średnich i dużych organizacji. System planowania, motywacji i kontroli w organizacji produkcji żywności. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania. Systemy informacyjne i informatyczne w organizacjach produkcji żywności..

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja, praca w zespołach problemowych – analiza diagnostyczna nad projektem, przedstawienie w formie raportu .


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Samodzielnie przygotowany projekt rozwiązujący problem organizacji wybranego zakładu produkcji żywności.. Warunki zaliczenia przedmiotu: złożenie opracowanego projektu  .

Egzamin końcowy- multimedialna prezentacja projektu

Literatura podstawowa:

Kożmiński A., Piotrowski W.,(red), Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Warszawa PWN.1995 i wydania nowsze;.

Griffin G. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997 i wydania nowsze;

Stoner J.,A.,F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa, 1997,

Szymanowski W., Szczawiński M., Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. SGGW, wyd II,2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA::

P.A. Luning; W., J., Marcelis, W., M., F., Jongen, Zarządzanie jakością żywności,WNT,2005


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Wykłady powinny studentowi służyć do nabycia umiejętności praktycznej analizy budowy struktur organizacyjnych zakładów produkcji żywności.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Technologia żywności i żywienie człowieka

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów   15

Liczba godzin ćwiczeń 0


Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS 1,5


Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. Marta Mitek, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiot


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności, Mikrobiologia żywności, Kierunkowe technologie żywności

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z warunkami przechowywania podstawowych surowców i produktów żywnościowych.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Przechowalnictwo zbóż i nasion roślin oleistych. Przechowalnictwo ziemniaków. Przechowalnictwo warzyw i owoców, w tym sposoby postępowania przedzbiorowego i pozbiorowego owoców klimakterycznych (jabłka) i nieklimakterycznych. Warunki przechowywania żywności nieutrwalonej pochodzenia zwierzęcego (mięso, drób, ryby). Trwałość i warunki przechowywania mleka i produktów mlecznych, jaj, masła, smalcu, olejów roślinnych, pieczywa. Sposoby przechowywania żywności trwałej: mrożonek, suszów, konserw, koncentratów spożywczych

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne: wykład.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie.

Literatura podstawowa i uzupełniająca: Literatura podstawowa: Horubała A., 1975: Podstawy przechowalnictwa żywności, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student zna czynniki i warunki przechowywania zbóż, nasion roślin oleistych, ziemniaków, warzyw i owoców; potrafi omówić sposoby określania terminu zbioru i warunki przechowywania jabłek w warunkach zmienionej atmosfery; zna warunki przechowywania i sposoby przedłużania trwałości żywności pochodzenia zwierzęcego; posiada wiedzę na temat warunków przechowywania pieczywa, tłuszczów roślinnych, mrożonek, suszów, konserw, koncentratów spożywczych.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Przechowalnictwo żywności – zmiany w składzie produktów

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki  2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów   15

Liczba godzin ćwiczeń 0


Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS 1,5


Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. Marta Mitek, prof. SGGW

Inne osoby prowadzące przedmiot


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności, Mikrobiologia żywności, Kierunkowe technologie żywności.

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z przemianami żywności podczas przechowywania i ich wpływem na jakość żywności.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Jakość i trwałość żywności – pojęcia ogólne i definicje. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące szybkość zmian podczas przechowywania. Zmiany mikrobiologiczne-charakterystyka mikroflory, miko toksyny. Zmiany fizjologiczne surowców (oddychanie, transpiracja, produkcja etylenu, zmiany poubojowe). Sposoby przedłużania trwałości żywności – radiacja, zmieniona atmosfera, nowoczesne metody pakowania. Przemiany chemicznych składników żywności-barwniki: nieenzymatyczne brunatnienie, procesy oksydacyjne w fazie tłuszczowej i wodnej. Zmiany fizyczne w żywności podczas przechowywania.

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne: wykład.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie.

Literatura podstawowa: Horubała A., 1975: Podstawy przechowalnictwa żywności, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): student zna podstawowe definicje jakości i trwałości żywności; potrafi scharakteryzować mikroflorę żywności i podać czynniki ograniczające jej rozwój; umie scharakteryzować procesy fizjologiczne w surowcach roślinnych i zwierzęcych; zna przemiany barwników (karotenoidy, chlorofile, antocyjany, barwniki mięsa), potrafi omówić wpływ procesów nieenzymatycznego brunatnienia i oksydacyjnych na jakość żywności; zna zmiany fizyczne zachodzące podczas przechowywania – krystalizacja, retrogradacja, synereza.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Żywność specjalna

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr   7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów   15

Liczba godzin ćwiczeń

0

Rodzaj ćwiczeń

Liczba punktów ECTS

1,5

Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

prof. dr hab. Krzysztof Krygier

Inne osoby prowadzące przedmiot

dr Anna Florowska, dr Katarzyna Ratusz

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Ogólna technologia żywności, Kierunkowa technologia żywności.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami niekonwencjonalnej żywnością, skierowanej do specyficznych grup konsumentów w aspekcie technologicznym, prawnym oraz zdrowotnym.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Podstawowe rodzaje żywności specjalnej. Podstawowe przepisy prawa w zakresie żywności specjalnej: polskie, unijne, japońskie, USA. Podstawowa charakterystyka żywności niskokalorycznej, żywności typu light, żywności dietetycznej i prozdrowotnej, żywności funkcjonalnej, ekologicznej, żywności wegetariańskiej oraz genetycznie modyfikowanej, żywności wygodnej i minimalnie przetworzonej, żywności przeznaczonej dla dzieci, sportowców, ludzi chorych i rekonwalescentów, żywności etnicznej.

Tematyka ćwiczeń:

Podstawowe rodzaje i definicje różnych rodzajów żywności specjalnej (specjalnego przeznaczenia). Podstawowe przepisy Polskie (unijne, amerykańskie i inne w zakresie żywności specjalnej, szczególnie prozdrowotnej czy nowej (novel foods). Podstawowa charakterystyka żywności specjalnej: nowa, prozdrowotna (funkcjonalna), ekologiczna, genetycznie modyfikowana, minimalnie przetworzona, wygodna, tzw. fast food, wegetariańska, etniczna, specjalnego przeznaczenia zdrowotnego (dla dzieci, sportowców, diabetyków, kobiet w ciąży itd.), suplementy diety

Metody dydaktyczne:

Wykład

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

 1. Czasopismo Przemysł Spożywczy, roczniki od 2000 roku.
 2. Czasopismo Żywność, roczniki od 2000 roku.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Student rozumie pojęcie żywności specjalnej (specjalnego przeznaczenia). Student zna podstawy prawodawstwa związanego z żywnością specjalną. Student zna podstawowe wymagania produkcji żywności specjalnej, m.in.: nowa, prozdrowotna (funkcjonalna), ekologiczna, genetycznie modyfikowana, minimalnie przetworzona, wygodna, tzw. fast food, wegetariańska, etniczna,, specjalnego przeznaczenia zdrowotnego (dla dzieci, sportowców, diabetyków, kobiet w ciąży itd.), suplementy diety


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Postęp i zagrożenia w hodowli, uprawie i technologii zbóż

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr  7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Zbóż

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin 15 wykładów

Liczba godzin ćwiczeń

Rodzaj ćwiczeń


Liczba punktów ECTS 1,5

Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Danuta Dojczew

Inne osoby prowadzące przedmiot


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Kierunkowa technologia żywnościZałożenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z najnowszymi metodami hodowli zbóż. Zagrożeniami upraw wynikającymi z przesłanek biologicznych i chemicznych. Metodami technologicznymi wykorzystania ziarna uszkodzonego.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów:

Techniki inżynierii genetycznej a konwencjonalna genetyka w tworzeniu nowych odmian zbóż. Główne zagrożenia ekologiczne upraw zbóż (biologiczne – choroby zbóż, chemiczne – metale ciężkie, pestycydy, azotany, azotyny, mikotoksyny). Wykorzystanie organizmów transgenicznych w technologii piekarstwa.

Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne:

Wykład

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Kolokwium zaliczeniowe

Literatura podstawowa:

Stryer L. 1997. Biochemia WNT, Warszawa

Gąsiorowski H. (red.), 2004. Pszenica – chemia i technologia. PWRiL, Poznań.

Grzesiuk S., Kulka K., 1988. Biologia ziarniaków zbóż. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Czasopisma krajowe i zagraniczne.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Umiejętność wykorzystania w pracy zawodowej ogólnej wiedzy z zakresu hodowli zbóż i zdrowotności ziarna w przetwórstwie spożywczym.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

System bezpieczeństwa żywności HACCP w przemyśle spożywczym

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr  7

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów

15

Liczba godzin ćwiczeń

0

Rodzaj ćwiczeń


Liczba punktów ECTS  1,5


Status przedmiotu

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inż. Lech Adamczak, dr inż. Krzysztof Dasiewicz


Inne osoby prowadzące przedmiotPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Mikrobiologia, Kierunkowe technologie żywności


Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami oraz praktycznym wykorzystaniem systemu bezpieczeństwa żywności HACCP.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i wymagań dotyczących systemu HACCP. Systemy GHP, GMP jako warunki podstawowe i konieczne do wprowadzenia systemu HACCP. Charakterystyka zagrożeń w przemyśle spożywczym. Etapy wdrażania systemu HACCP. Dokumentacja w systemie HACCP,  GMP i GHP w przemyśle spożywczym. Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Dokumentacja HACCP.

Tematyka ćwiczeń:

Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie problemów


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie


Literatura podstawowa i uzupełniająca: Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. 1999: HACCP –  Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. SITSpoż NOT, Warszawa; Praca zbiorowa (red. Kitzman P.) 1999: HACCP – przewodnik do wprowadzania systemu HACCP w przemyśle mięsnym i drobiarskim. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa; Praca zbiorowa (red. Berdowski J., Rutkowska H.) 1999: Poradnik Producenta i dystrybutora artykułów spożywczych, Verlag Dashofer sp. z o.o., Warszawa;

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): Student zna aktualny stan prawny dotyczący systemu HACCP oraz zasady GMP i GHP w przemyśle spożywczym; student potrafi zdefiniować i odnaleźć w procesie produkcyjnym podstawowe typy zagrożeń; student zna zasady wdrażania i dokumentowania systemu HACCPSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

 

Nazwa przedmiotu

Ochrona środowiska w przemyśle spożywczym

Kod przedmiotu:


Kierunek studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Rodzaj studiów

Pierwszego stopnia

Rok akademicki 2009/2010

Tryb studiów

Stacjonarne

Semestr 7

Jednostka prowadząca przedmiot:

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

Liczba godzin (łącznie)

15

Liczba godzin wykładów: 15

Liczba godzin ćwiczeń

0

Rodzaj ćwiczeń:

Liczba punktów ECTS

1,5

Status przedmiotu:

fakultatywny

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr Grażyna Orzeszko

Inne osoby prowadzące przedmiot


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: wykład z ekologii i gospodarki energetycznej, wykład z ogólnej technologii żywności, wykłady z technologii mięsa, mleka, tłuszczów i koncentratów spożywczych, technologii owoców i warzyw, technologii przemysłu fermentacyjnego, wykład z higieny produkcji żywności

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z ekologicznymi, prawnymi i ekonomicznymi aspektami oddziaływania na środowisko zakładów przetwórstwa spożywczego. Określenie wpływu emisji z zakładów przetwórstwa spożywczego na podstawowe elementy środowiska (powietrze, woda, gleba) i sposobów ich ograniczania. Ocena gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej prowadzonej przez zakłady przetwórstwa spożywczego.

Treści programowe przedmiotu

Tematyka wykładów: Podstawy prawne i ekonomiczne ochrony środowiska w zakładach przetwórstwa spożywczego. Ochrona atmosfery (zanieczyszczenia powietrza związane z działalnością przetwórstwa spożywczego i sposoby ich ograniczenia), gospodarka wodno-ściekowa (charakterystyka jakościowa i ilościowa wód i ścieków, metody oczyszczania ścieków stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego), gospodarka odpadowa w przetwórstwie spożywczym (charakterystyka ilościowa i jakościowa odpadów, zagospodarowanie, wykorzystanie i utylizacja), EMAS


Tematyka ćwiczeń:


Metody dydaktyczne: wykład


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie (test)


Literatura pod