Studia

pasekdyd

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych (dzienne) i niestacjonarnych (wieczorowe i zaoczne).  Studia stacjonarne jak i niestacjonarne w trybie zaocznym są studiami dwustopniowymi. Po ukończeniu stopnia pierwszego student otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i może zakończyć swoją edukację lub podjąć studia drugiego stopnia – studia magisterskie. Studia niestacjonarne są płatne. Oferujemy również studia III stopnia (doktoranckie) oraz podyplomowe.

Od roku akademickiego 2012/2013 uruchomiony będzie nowy unikatowy kierunek studiów bezpieczeństwo żywności, realizowany w trybie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kończący się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego inżyniera