Historia


Wydział Nauk o Żywności (poprzednio Wydział Technologii Żywności i Wydział Technologii Rolno-Spożywczej) został utworzony w październiku 1961 roku, jednak studia z zakresu przemysłu rolno-spożywczego mają w SGGW dużo dłuższą tradycję. Od momentu powstania Uczelni przedmiot „przemysł rolny” był realizowany na Wydziale Rolniczym w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego. W okresie międzywojennym około 120 studentów specjalizowało się w tym właśnie kierunku.

Pierwsi absolwenci ukończyli specjalizację w roku 1925 i stali się pionierami przemysłu spożywczego w naszym kraju.

Zakład kierowany przez Profesora Wacława Dąbrowskiego rozwijał badania technologiczne oraz wychował kadry przyszłych pracowników nauki w dziedzinie technologii, chemii i mikrobiologii żywności (pierwszy stopień doktorski został nadany w roku 1934). Wychowankiem tego Zakładu był m.in. Prof. dr hab. Eugeniusz Pijanowski, wybitny uczony i pedagog, twórca nauki o żywności w Polsce i pierwszy Dziekan powołanego z początkiem roku akademickiego 1961/62 Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej.

W ciągu 55 lat funkcjonowania dokonano wielu reorganizacji jednostek wydziałowych, co wiązało się z bieżącymi potrzebami badawczymi i dydaktycznymi. W roku 1973 Wydział zmienił nazwę na Wydział Technologii Żywności. Bardzo ważny w historii Wydziału był rok 1977, w którym Instytut Żywienia Człowieka, będący dotychczasową jednostką organizacyjną Wydziału, został włączony w struktury nowo powstałego Wydziału Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego.

Rok akademicki 2001/2002, pierwszy w nowym tysiącleciu, został zainaugurowany w pięknej auli nowego, własnego budynku naukowo-dydaktycznego, noszącego imię współtwórcy Wydziału – Profesora Eugeniusza Pijanowskiego.

Dnia 20 grudnia 2007r. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zarządzeniem nr 44/2007 zmienił nazwę Wydziału Technologii Żywności na Wydział Nauk o Żywności. Nowa nazwa Wydziału obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008r.

Od 1955 r. Wydział opuściło 9166 absolwentów. Rada Wydziału nadała 300 stopni doktora oraz 112  stopni doktora habilitowanego nauk technicznych i nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia.