Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

wtorek 8.10.2013

kizop

 

Kierownik: prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Tel. (0 22) 59 37 568

sekretariat: mgr inż. Joanna Miselhorn

Tel. (022) 59 37 561

Fax. (0 22) 59 37 576

e-mail: kizop@sggw.pl

fb


Pracownicy

Dydaktyka

Laboratoria

Pliki do pobrania

Badania

Optymalizacja parametrów procesu suszenia z punktu widzenia zawartości składników biologicznie aktywnych, właściwości fizycznych materiału, jego zdolności do rehydracji i wiązania wody.

Zmiany struktury materiału wywołane procesem technologicznym (suszenie i rehydracja, zamrażanie i rozmrażanie, odwadnianie osmotyczne, aglomeracja).

Operacje wstępne (odwadnianie osmotyczne, blanszowanie, ultradźwięki, pulsacyjne pole elektryczne) przed suszeniem a jakość i funkcjonalność produktu.

Parametry aglomeracji nawilżeniowej a właściwości użytkowe sproszkowanych produktów.

Parametry mieszania materiałów sypkich a jakość mieszaniny.

Badanie mikrokapsułkowania metodą suszenia rozpyłowego barwników, aromatów i lipidów.

Optymalizacja składu powłok jadalnych w aspekcie ich właściwości użytkowych.

Organizacja produkcji i ocena eksploatacyjna urządzeń i maszyn w przemyśle spożywczym.

Oczyszczanie ścieków i gospodarka odpadami.

Badania właściwości fizycznych materiałów spożywczych w aspekcie projektowania produktu.

Właściwości fizyczne materiałów spożywczych, szczególnie ich właściwości teksturalne, sorpcyjne, rekonstytucyjne i akustyczne, w aspekcie zmiennych parametrów procesu technologicznego.

Właściwości reologiczne żywności płynnej, o konsystencji ciała stałego, jak też materiałów sypkich.

Właściwości sorpcyjne i wiązanie wody w produktach spożywczych.

Oferta dla praktyki

Ekspertyzy i doradztwo z zakresu: – suszenia owoców, warzyw i ziół różnymi metodami, w tym owiewową, mikrofalowo-konwekcyjną, promiennikową, próżniową i sublimacyjną; – suszenia rozpyłowego soków owocowych, miodu i emulsji; –suszenia sublimacyjnego materiałów biologicznych; – mikrokapsułkowania metodą suszenia rozpyłowego enzymów, barwników, aromatów, lipidów; – odwadniania osmotycznego owoców i warzyw; – zamrażania i rozmrażania żywności; – aglomeracji produktów sproszkowanych; – mieszania sypkich materiałów; – homogenizacji wysokociśnieniowej produktów płynnych.

Badania jakości suszów z owoców i warzyw, w tym skurcz, rehydracja, barwa, zawartość witaminy C, polifenoli, barwników, zdolność przeciwutleniająca.

Pomiar parametrów barwy ciekłych, stałych i sypkich produktów spożywczych.

Pomiar właściwości reologicznych ciekłych produktów spożywczych, w tym matematyczna interpretacja krzywych płynięcia i lepkości.

Badanie struktury surowców i produktów spożywczych technikami w mikroskopii optycznej i skaningowej, w tym archiwizacja zdjęć, komputerowa analiza obrazu,  interpretacja parametrów geometrycznych struktury i współczynników kształtu.

Instrumentalny pomiar tekstury żywności i wyznaczanie charakterystyk wytrzymałościowych surowców, produktów i opakowań, w tym  interpretacja specjalistycznych testów i określenie takich cech jak: twardość, kruchość, konsystencja, łamliwość, elastyczność, lepkość, spójność, smarowalność, wytrzymałość na zgniatanie lub zrywanie, gumiastość, żujność czy przylepność.

Oznaczenia użytkowych właściwości produktów sproszkowanych, w tym: analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji, morfologia cząstek, sypkość, gęstość nasypowa, gęstość rzeczywista, zwilżalność i dyspergowalność w wodzie, higroskopijność i podatność na zbrylanie, kohezja i funkcja płynięcia.

Badanie stanu wody w żywności, w tym higroskopijność, aktywność wody, izotermy adsorpcji wody z ich matematycznym opisem, kinetyka sorpcji i desorpcja wody, zmiany morfologiczne spowodowane przez wodę, badania prognostyczne przydatności do spożycia.

Badanie właściwości akustycznych w ocenie świeżości owoców i warzyw, kruchości i chrupkości produktów typu przekąski.

Pomiar osmolalności i temperatury krioskopowej roztworów i napojów.

Ultradźwiękowa dezintegracja i homogenizacja próbek ciekłych i stałych.


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -