Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Współpraca z przemysłem

poniedziałek 14.10.2013

Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

 • Badania mikrobiologiczne surowców i produktów spożywczych zgodnie z normami PN-ISO (głównie w zakresie: Salmonella, gronkowców koagulazododatnich, pałeczek z grupy coli, ogólnej liczby bakterii i grzybów, beztlenowców przetrwalnikujacych).
 • Ustalanie/weryfikacja terminu przydatności do spożycia produktów spożywczych.
 • Ocena trwałości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych.
 • Zmiany jakościowe i ilościowe mikroflory w czasie prób przechowalniczych żywności.
 • Ekspertyzy i doradztwo z zakresu mikrobiologii żywności i przemysłów fermentacyjnych.

Kontakt: Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

 


Zakład Biotechnologii Mleka

 • Doradztwo w zakresie produkcji serów podpuszczkowych niskotłuszczowych.
 • Doradztwo w zakresie produkcji artykułów mleczarskich wzbogacanych w wapń i magnez oraz produktów probiotycznych.
 • Wykorzystanie ultrafiltracji do otrzymywania nowych produktów mleczarskich.
 • Badania jakości mikrobiologicznej produktów mleczarskich, w tym: oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby pleśni i drożdży, bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Bacillus cereus, Enterococcus spp., bakterii mlekowych (Str. thermophilus, Lactococcus spp., Lactobacillus spp., NSLAB), Bifidobacterium spp., Clostridium spp., liczby psychrotrofów, bakterii ciepłoopornych, bakterii przetrwalnikujących.
 • Oznaczenia cech fizycznych i składu chemicznego mleka i produktów mlecznych, w tym: zawartości białka i różnych form azotu, zawartości laktozy, soli mineralnych, tłuszczu, wolnego tłuszczu, gęstości mleka, temperatury zamarzania mleka, zafałszowań proszku mlecznego.

Kontakt: Zakład Biotechnologii Mleka

 


Zakład Oceny Jakości Żywności

 • Ocena jakości wybranych produktów spożywczych w zakresie kryteriów zawartych w prawie żywnościowym Unii Europejskiej.
 • Analiza żywności z wykorzystaniem instrumentalnych metod rozdzielczych i metod spektroskopowych.
  • Oznaczanie chemicznych zanieczyszczeń żywności (np. WWA, PCB, akryloamid, furan, chloropropanole).
  • Oznaczanie składników aktywnych biologicznie (polifenole, witaminy, karotenoidy, glukozynolany, sterole, stanole, tokoferole i in.).
  • Oznaczanie przeciwutleniaczy w żywności (przeciwutleniacze naturalne i syntetyczne).
  • Oznaczanie dodatków do żywności (substancje słodzące, konserwanty).
  • Oznaczanie związków lotnych i profili zapachowych.
  • Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych (izomery trans, kwasy n-3 i n-6, CLA i in.).

Kontakt: Zakład Oceny Jakości Żywności

 


Katedra Chemii

Badanie próbek biologicznych i mineralnych:

 • Metodami spektroskopii FT-IR (System 2000, Perkin Elmer)

Opracowanie układów modelowych do szybkiego oznaczania składników głównych (np. białek cukrów, wody) oraz dodatkowych, analiza spektralna wyizolowanych czystych składników.

 • Metodami spektroskopii UV-VIS (Lambda 12, Perkin Elmer)

Badanie trwałości preparatów (np. witaminy C), monitorowanie przemian

 • Metodami kalorymetrycznymi (Kalorymetr Precyzja-Bit)

Oznaczanie ciepła spalania, wartości opałowej oraz wartości kalorycznej różnych rodzajów paliw, pasz zwierzęcych oraz produktów spożywczych.

 • Metodami chromatograficznymi (Chromatograf Shimadzu)

Oznaczanie jakościowe i ilościowe kwasów tłuszczów (w tym NNKT), oznaczanie zanieczyszczeń alkoholu etylowego (metanol, aldehydy, ketony, kwasy organiczne).

 • Różnicowa kalorymetria skaningowa (Termoanalysis, DSC )

Oznaczanie szybkości utleniania (np. paliw płynnych i stałych, tłuszczów jadalnych), oznaczanie szybkości reakcji chemicznych, energii aktywacji reakcji chemicznej, kinetyki przemian fazowych, ocena parametrów technologicznych procesów suszenia i krystalizacji.

Kontakt: Katedra Chemii

 


Zakład Technologii Mięsa

 • Konsultacje dotyczące technologii przemysłu mięsnego oraz metod badania jakości przetworów.
 • Opracowywanie technologii przetworów mięsnych.
 • Ocena techniczno-technologiczna zakładów mięsnych.
 • Analizy fizyko-chemiczne mięsa dużych zwierząt, drobiu oraz przetworów mięsnych [m.in. oznaczanie zawartości: wody, białka, tłuszczu, popiołu, kolagenu, soli kuchennej, azotynów i azotanów, barwników hemowych, pomiar parametrów tekstury (maszyna wytrzymałościowa Zwick) i barwy (Minolta CM 2600d) oraz właściwości (pH, wodochłonność, wyciek swobodny, zdolność utrzymywania wody własnej, lepkość pozorna, wyciek termiczny), analiza sensoryczna].

Kontakt: Zakład Technologii Mięsa

 


Zakład Technologii Owoców i Warzyw

 • Konsultacje dotyczące technologii przetwarzania surowców owocowych i warzywnych oraz metod badania jakości przetworów i dodatków do żywności stosowanych w branży owocowo-warzywnej.
 • Analizy fizyko-chemiczne owoców i warzyw oraz ich przetworów.
 • oznaczenie barwy, mętności, lepkości, gęstości, aktywności wody.
 • oznaczenie pH, zawartości ekstraktu, kwasowości ogólnej, kwasowości lotnej.
 • oznaczenie zawartości suchej substancji, popiołu, alkaliczności popiołu, substancji nierozpuszczalnych w wodzie, piasku.
 • oznaczenie zdolności żelowania oraz stopnia zestryfikowania preparatów pektynowych.
 • oznaczenie, zawartości cukrów bezpośrednio redukujących oraz ogółem, chlorków, SO2, alkoholu etylowego, skrobi.
 • oznaczenie metodą spektrofotometryczną zawartości barwników ogółem (antocyjany, karotenoidy, chlorofilie, betacyjaniny), polifenoli ogółem, aktywności polifenylooksydazy, zawartości witaminy C, pojemności przeciwutleniającej (DPPH, ABTS)
 • oznaczenie metodą chromatograficzną zawartości antocyjanów, karotenoidów, kwasów fenolowych, kwasu L-askorbinowego, hydroksymetylofurfuralu oraz cukrów

Kontakt: Zakład Technologii Owoców i Warzyw

 


Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych

 • Badanie tłuszczów jadalnych, koncentratów spożywczych i żywności specjalnej, opracowanie nowych receptur tłuszczów jadalnych konsultacje w tym zakresie
 • Oznaczanie stabilności oksydatywnej tłuszczów (Rancimat)
 • Oznaczanie metodą spektrofotometryczną zawartości barwników, liczby anizydynowej
 • Oznaczanie zawartości tłuszczu (Soxhlet, Soxtec) i jakości chemicznej tłuszczu (liczba kwasowa, nadtlenowa)
 • Preparaty sojowe (oznaczanie zawartości białka, zdolność wiązania wody i tłuszczu, badanie właściwości emulgujących, pianotwórczych, żelujących)
 • Oznaczanie zawartości polifenoli i katechin w herbacie, badanie aktywności przeciwutleniającej herbaty
 • Badanie stabilności emulsji napojowych
 • Oznaczanie związków polarnych (kolumny chromatograficzne), punktu dymienia tłuszczów smażalniczych

Kontakt: Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych

 


Zakład Technologii Zbóż

 • Konsultacje dotyczące technologii przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego oraz metod badania jakości surowców i produktów zbożowych.
 • Opracowanie receptur nowych produktów zbożowych.
 • Analizy fizyko-chemiczne surowców zbożowych i ich przetworów.
  • oznaczanie cech fizycznych ziarna zbóż (masa 1000 ziaren, gęstość w stanie usypowym, celność, wyrównanie, szklistość, twardość, barwa),
  • oznaczanie składu chemicznego surowców i produktów zbożowych (zawartość białka ogółem, zawartość skrobi, zawartość tłuszczu, zawartość popiołu, zawartość okrywy),
  • ocena ilości i jakości glutenu w systemie Indeks Glutenu,
  • ocena aktywności enzymów amylolitycznych metodą Hagberga Pertena,
  • przemiały laboratoryjne (młyn Bühler, Quadrumat Senior, Junior)
  • ocena cech reologicznych ciasta z wykorzystaniem farinografu firmy Brabender, ekstensografu firmy Brabender, alweografu firmy Chopin,
  • ocena właściwości fermentacyjnych ciasta przy użyciu fermentografu SJA,
  • próbne wypieki laboratoryjne i ocena jakości uzyskanego pieczywa (analizator tekstury TA.XTi).

Kontakt: Zakład Technologii Zbóż


Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Ekspertyzy i doradztwo z zakresu: – suszenia owoców, warzyw i ziół różnymi metodami, w tym owiewową, mikrofalowo-konwekcyjną, promiennikową, próżniową i sublimacyjną; – suszenia rozpyłowego soków owocowych, miodu i emulsji; –suszenia sublimacyjnego materiałów biologicznych; – mikrokapsułkowania metodą suszenia rozpyłowego enzymów, barwników, aromatów, lipidów; – odwadniania osmotycznego owoców i warzyw; – zamrażania i rozmrażania żywności; – aglomeracji produktów sproszkowanych; – mieszania sypkich materiałów; – homogenizacji wysokociśnieniowej produktów płynnych.

Badania jakości suszów z owoców i warzyw, w tym skurcz, rehydracja, barwa, zawartość witaminy C, polifenoli, barwników, zdolność przeciwutleniająca.

Pomiar parametrów barwy ciekłych, stałych i sypkich produktów spożywczych.

Pomiar właściwości reologicznych ciekłych produktów spożywczych, w tym matematyczna interpretacja krzywych płynięcia i lepkości.

Badanie struktury surowców i produktów spożywczych technikami w mikroskopii optycznej i skaningowej,
w tym archiwizacja zdjęć, komputerowa analiza obrazu,  interpretacja parametrów geometrycznych struktury
i współczynników kształtu.

Instrumentalny pomiar tekstury żywności i wyznaczanie charakterystyk wytrzymałościowych surowców, produktów i opakowań, w tym  interpretacja specjalistycznych testów i określenie takich cech jak: twardość, kruchość, konsystencja, łamliwość, elastyczność, lepkość, spójność, smarowalność, wytrzymałość na zgniatanie lub zrywanie, gumiastość, żujność czy przylepność.

Oznaczenia użytkowych właściwości produktów sproszkowanych, w tym: wielkość cząstek, morfologia cząstek, sypkość, gęstość nasypowa, gęstość rzeczywista, zwilżalność i dyspergowalność w wodzie, higroskopijność i podatność na zbrylanie, kohezja i funkcja płynięcia.

Badanie stanu wody w żywności, w tym higroskopijność, aktywność wody, izotermy adsorpcji wody z ich matematycznym opisem, kinetyka sorpcji i desorpcja wody, zmiany morfologiczne spowodowane przez wodę, badania prognostyczne przydatności do spożycia.

Badanie właściwości akustycznych w ocenie świeżości owoców i warzyw, kruchości i chrupkości produktów typu przekąski.

Pomiar osmolalności i temperatury krioskopowej roztworów i napojów.

Ultradźwiękowa dezintegracja i homogenizacja próbek ciekłych i stałych.

Kontakt: Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -