Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Oceny Jakości Żywności

wtorek 8.10.2013

zojz

Kierownik: Dr hab. Rafał Wołosiak

Tel. (022) 59 37 677

e-mail: rafal_wolosiak@sggw.pl


Pracownicy

Oferta dla praktyki

Mamy opracowane i stosujemy standardowo metody oznaczania zawartości:

  • WWA w produktach spożywczych metodą HPLC (z wyszczególnieniem ciężkich i lekkich węglowodorów),
  • witaminy C metodą spektrofluorymetryczną,
  • białka metodą Kjeldahla,
  • polifenoli ogółem metodą Folina-Ciocolteau’a,
  • popiołu metodą mineralizacji na sucho,
  • Na, K i Ca w produktach metodą fotometrii płomieniowej,
  • skrobi metodą enzymatyczną,

a także określania:

 • składu kwasów tłuszczowych i zawartości oraz przemian steroli w produktach spożywczych metodą GC-MS,
 • profilu aromatów metodą HS-SPME-GC-MS,
 • aktywności antyoksydacyjnej jako zdolności dezaktywacji rodników DPPH i ABTS,
 • zdolności składników żywności do wiązania działających prooksydacyjnie jonów żelaza(II).

Możemy również po uzgodnieniu wykonać analizy innych składników żywności metodami fizykochemicznymi, enzymatycznymi i instrumentalnymi: GC-MS, HPLC, spektrofotometria, spektrofluorymetria.

Wykonujemy ekspertyzy na podstawie dostarczonych wyników badań składu surowców i produktów spożywczych, środków pomocniczych i nutraceutyków, zarówno w odniesieniu do zawartości składników odżywczych i związków bioaktywnych lub kompleksowo rozumianej jakości, jak i zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych żywności czy jej zafałszowań (autentyczności).

Wykonujemy ekspertyzy z zakresu wymagań formalno-prawnych dotyczących żywności, np. poprawności znakowania produktów spożywczych w odniesieniu do wymagań prawnych.

Uczestniczymy w transferze wiedzy i umiejętności do gospodarki i społeczeństwa, w tym promowania właściwych i celowych zachowań w zakresie przetwórstwa, bezpieczeństwa i jakości żywności. Współdziałamy z podmiotami gospodarczymi w zakresie rozwijania wspólnych projektów badawczych mających na celu poprawę i stabilizację jakości środków spożywczych czy z fundacjami w zakresie projektów edukacyjnych/popularyzujących wiedzę.

Badania

 •  Badanie mechanizmów kształtowania cech jakościowych surowców i produktów w procesie przetwórczym i w czasie przechowywania ze szczególnym uwzględnieniem występowania naturalnych przeciwutleniaczy oraz procesów utleniania.
 • Metody pozyskiwania przeciwutleniaczy i mechanizmy ich interakcji z białkami, tłuszczami i węglowodanami w żywności.
 • Opracowywania i doskonalenie systemów Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, ze szczególnym uwzględnieniem metod monitoringu parametrów jakości i bezpieczeństwa żywności.
 • Opracowywanie i doskonalenie metod badania żywności z wykorzystaniem technik instrumentalnych (chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, spektrometria mas, chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas, spektrofotometria, spektrofluorymetria, fotometria płomieniowa).
 • Badanie chemicznych zanieczyszczeń żywności (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, akryloamid, furany, chloropropanole).
 • Badanie biologicznie aktywnych składników żywności (polifenole, witaminy, karotenoidy, glukozynolany i in.).
 • Badanie składu kwasów tłuszczowych, izomerów trans, kwasów tłuszczowych n-3 i n-6, sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA), steroli oraz produktów ich utleniania.
 • Badanie związków lotnych, profilów zapachowych oraz innych związków istotnych w badaniach nad zafałszowaniem żywności z wykorzystaniem technik: SPME, GCMS, GC×GCMS.
 • Walidacja metod oznaczania zawartości substancji, które wymagają monitoringu w produktach żywnościowych, np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Dydaktyka

 • Analiza żywności ze szczególnym uwzględnieniem metod instrumentalnych
 • Prawo żywnościowe
 • Biochemia żywności
 • Nowe metody w analizie żywności
 • Technologie specjalizacyjne
 • Przeciwutleniacze w żywności
 • Aspekty technologiczne i żywieniowe białek i węglowodanów
 • Systemy zapewniania jakości
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Standaryzacja i normalizacja

Studia podyplomowe: Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym.


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -