Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

wtorek 8.10.2013


Kierownik: dr Beata Dasiewicz

Tel. (0 22) 59 37 625

Fax.(0 22) 59 37 635

e-mail: zco@sggw.pl


 

Pracownicy


Oferta dla praktyki

  • Wykłady i ćwiczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej dla słuchaczy Studiów Podyplomowych, np. dla Nauczycieli Przyrody.
  • Konsultacje w zakresie metod analizy instrumentalnej (elektrochemia, spektrofotometria IR i UV-VIS), teoretycznych podstaw chemii fizycznej, metod dydaktycznych w chemii.

Badania

  • Badania teoretyczne nad oddziaływaniami międzycząsteczkowymi (asocjacja, hydratacja) w rozpuszczalnikach organicznych.
  • Badania z zakresu spektroskopii molekularnej (IR, Raman, NMR) i spektrometrii masowej związków biologicznie czynnych (uracylu i jego halogenopochodnych) stosowanych w weterynarii i medycynie.
  • Zagadnienia związane z oznaczaniem wilgotności produktów spożywczych.
  • Badania przemian i ich efektów cieplnych w lipidach i innych związkach wielkocząsteczkowych.

Dydaktyka

Chemia ogólna, nieorganiczna, organiczna i fizyczna

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -