Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

wtorek 8.10.2013

Kierownik: dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza

Tel. (0 22) 59 37 606
Fax. (022)
59 37 635

e-mail:zcorg@sggw.pl


Pracownicy

Oferta dla praktyki

 • Ćwiczenia z modelowania molekularnego dla biocząsteczek.
 • Widma IR i UV – rejestracja doświadczalna i obliczenia teoretyczne.
 • Synteza organiczna.
 • Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków, opracowanie sposobów zagospodarowania odpadów przemysłowych (dotyczy przemysłu spożywczego).
 • Konsultacje i badania analityczne (w tym spektroskopowe, kalorymetryczne, chromatograficzne oraz analiza klasyczna) w zakresie chemii żywności.

Badania

 • Reakcje przeniesienia protonu w biocząsteczkach i ich związkach modelowych.
 • Badania spektroskopowe i obliczenia teoretyczne.
 • Synteza organiczna; synteza związków biologicznie czynnych i ciekłokrystalicznych.
 • Biotransformacje z udziałem drożdży: synteza związków zapachowych, detergentów i antyutleniaczy; badania nad efektywnym wykorzystaniem  biomasy drożdży jako katalizatorów reakcji chemicznych.
 • Badania nad właściwościami fizykochemicznymi tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.
 • Modyfikacje tłuszczów naturalnych.
 • Wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości tłuszczów.
 • Badania procesów fermentacyjnych i oksydacyjnych.
 • Synteza i badanie właściwości przeciwbakteryjnych i dezynfekcyjnych nowych substancji organicznych i kompleksów metaloorganicznych.
 • Badania spektroskopowe (UV, IR) związków chemicznych występujących w żywności.
 • Badania kalorymetryczne, chromatografia gazowa.

Dydaktyka

 • Chemia ogólna, organiczna, analityczna, fizyczna oraz chemia żywności.

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -