do studentów

Program stypendialny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców dla studentów stacjonarnych studiów magisterskich i doktoranckich

Celem programu stypendialnego jest promowanie realizacji prac naukowych, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w przemyśle żywnościowym. Stypendium przeznaczone dla studentów stacjonarnych studiów magisterskich w kwocie 500 zł miesięcznie wypłacane jest studentowi przez okres maksymalnie 9 miesięcy od momentu przyznania stypendium – nie dłużej jednak,