Spotkanie informacyjne Erasmus+

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych programem Erasmus + odbędzie się w piątek, 11 grudnia 2020 r.  o godzinie 17:00 na platformie MS Teams.               Link do spotkania:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWViYWU0MTEtZWI5Ny00YTNlLWI2MjgtYzIyMjZkYzhkNWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22f1c91005-de61-4242-871b-11f5c5b5566f%22%7d   Zapraszam serdecznie dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła

Studenci 1 roku – obowiązkowe szkolenia on-line

Drodzy Studenci rozpoczynający studia na naszym Wydziale, w serwisie https://szkolenia.sggw.pl/ ustawione zostały następujące terminy obowiązkowych szkoleń, na które musicie Państwo samodzielnie się zapisać i zrealizować: Szkolenie BHP dla studentów Wydziału Technologii Żywności 21.10.-4.11.2020 Szkolenie Biblioteczne (dla studentów wszystkich Wydziałów) 14.10.-30.11.2020 Aby zrealizować szkolenie BHP należy: • wejść