Koordynacja współpracy z pracodawcami

Dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW
Koordynator ds. współpracy z pracodawcami
Dane kontaktowe: agata_marzec@sggw.pl
Tel: 22 59 375 65
Pokój 1042, budynek 32

Zakres działań:

  • monitorowanie współpracy WTŻ z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego,
  • koordynowanie oferty dydaktycznej we współpracy z podmiotami otoczenia-gospodarczego,
  • zestawienie podpisanych porozumień o współpracy i dokumentowanie działalności pracowników Wydziału z zakresu współpracy z interesariuszami zewnętrznymi,
  • uaktualnianie bazy adresowej oraz korespondencja z osobami z otoczenia gospodarczego współpracującymi z Wydziałem,
  • budowanie relacji w środowisku społeczno-gospodarczym poprzez reprezentację WTŻ na targach , konferencjach i spotkaniach,
  • opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wzory dokumentów:
https://www.sggw.pl/gospodarka/wzory-dokumentow
https://www.sggw.pl/gospodarka/prace-zlecone-umowna-dzialalnosc-naukowo-badawcza

Zasady komercjalizacji badań:
http://ciitt.sggw.pl/komercjalizacja-badan-naukowych

Informacje o programach krajowych i UE:
http://ciitt.sggw.pl/kategoria/wiadomosci/krajowe-news
http://ciitt.sggw.pl/kategoria/wiadomosci/fundusze-news