Koordynator ds. dydaktyki i potwierdzania efektów uczenia się

Dr hab. Małgorzata Piecyk
Koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia się (PEU) na wszystkich kierunkach i stopniach studiów prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności
Dane kontaktowe: malgorzata_piecyk@sggw.pl
Tel: 22 5937674
Pokój 3/107, budynek 34

Zadania Koordynatora ds. dydaktyki i potwierdzania efektów uczenia się (PEU):

 1. koordynowanie prac Zespołu roboczego ds. dydaktyki
 2. koordynowanie i przeprowadzanie procesu potwierdzania efektów uczenia się (PEU) na wszystkich kierunkach i stopniach studiów prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności, w tym:
  • porównanie zgodności przedstawionych we wniosku przez kandydata efektów uczenia się z efektami uczenia się dla wskazanego przez niego kierunku, profilu i poziomu studiów,
  • weryfikacja przedłożonej przez kandydata dokumentacji dotyczącej osiągniętych przez niego efektów uczenia się, a w przypadku stwierdzenia braków w tej dokumentacji wskazanie sposobów jej uzupełnienia,
  • przyjęcie wniosku kandydata i wszczęcie procesu PEU na Wydziale,
  • wspieranie kandydata w trakcie przebiegu procesu PEU,
  • wnioskowanie do Dziekana o powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania weryfikującego, którego celem jest dokonanie oceny, czy i w jakim stopniu efekty uczenia się osiągnięte poza systemem studiów i wskazane przez kandydata odpowiadają efektom uczenia się przypisanym rozpatrywanym modułom/przedmiotom/zajęciom.