Organizacja roku akademickiego 2010/2011

Na studiach stacjonarnych obowiązują:

1. Zajęcia dydaktyczne:

  • w semestrze zimowym – od dnia 01 października 2010 r. do dnia 28 stycznia 2011 r.
  • w semestrze letnim – od dnia 21 lutego do 17 czerwca 2011 r.

2. Sesje egzaminacyjne:

  • zimowa: od 31 stycznia do 11 lutego 2011 r.
  • letnia: od 20 czerwca do 01 lipca 2011 r.
  • jesienna: od 5 do 16 września 2011 r.

3. Przerwy w zajęciach:

  • ferie zimowe: od 24 do 31 grudnia 2010 r.
  • przerwa międzysemestralna: od 14 do 18 lutego 2011 r.
  • ferie wiosenne : od 20 do 28 kwietnia 2011 r.
  • inne dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2,10 i 12 listopada 2010r., 2 maja, 20 i 21 maja 2011 r. (Dni SGGW).

4. Szczegółową organizację roku akademickiego wynikającą z planu i programu studiów, zawierającą wykaz obowiązujących egzaminów i zaliczeń przedmiotów, praktyk oraz innych obowiązków ustala dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego i podaje do wiadomości przed rozpoczęciem semestrów.

5. Szczegółowy plan i rozkład zajęć dziekani podają do wiadomości studentów poszczególnych lat studiów przed rozpoczęciem semestrów.

6. Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych (z wpisem do indeksu) i powinno być zakończone w terminie do dnia 16 września 2011 r.

Na studiach niestacjonarnych obowiązują:

1. Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z harmonogramu zjazdów podanego w załączniku nr 2.

2. Dziekani wydziałów w porozumieniu z przedstawicielami studentów mogą zmienić terminy rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym oraz terminy sesji egzaminacyjnych w semestrze letnim zachowując pełną realizację programu studiów.

3. Szczegółowe terminy egzaminów ustalają Prodziekani ds. studiów niestacjonarnych.

4. Dla studiów nie wykazanych w załączniku nr 2 terminy zajęć dydaktycznych, harmonogramy zjazdów i terminy sesji egzaminacyjnych ustalają Dziekani wydziałów lub Kierownicy studiów.

Studia podyplomowe, doktoranckie niestacjonarne

Szczegółową organizację roku akademickiego tych studiów ustalają Dziekani lub Kierownicy studiów.


Harmonogram zjazdów – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30 z dnia 21 maja 2010r.