Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie 2014-2018

WNOŻ banerWydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na Stacjonarne Studia Doktoranckie, które trwać będą od 01.10.2014 roku do 30.09.2018 roku

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się: absolwenci studiów magisterskich na kierunku: technologia żywności i żywienia, biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna, organizacja produkcji, towaroznawstwo i kierunków pokrewnych.

Limit miejsc: 20

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 19 września 2014 roku, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Mięsa, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie pokój 054, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Przewidywany termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: 25 września 2014 roku, Sala Rady Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Dodatkowych informacji związanych z rekrutacją udziela: Kierownik Studiów dr hab. Dorota Pietrzak, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Mięsa, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, pokój 054, tel. 5937537, e-mail: dorota_pietrzak@sggw.pl

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

1)          wypełnione dokumenty Kandydata

1.1. Podanie – Załącznik nr 1

1.2. Kwestionariusz osobowy – Załącznik nr 2

1.3. CV

1.4. Zgoda przyszłego opiekuna naukowego/promotora – Załącznik nr 3

2)          2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,

3)          odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem,

4)          udokumentowana średnia ocen ze studiów,

5)          opinia promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,

6)          pracownicy Uczelni i innych instytucji naukowych poza wszystkimi wymaganymi dokumentami, składają opinię z miejsca pracy.

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej: Praca magisterska kandydata, zainteresowania naukowe oraz plany naukowe

Zasady przyjęć: Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia:

a. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),

b. dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.),

c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.).


Zasady rekrutacji określa szczegółowo Uchwała nr 36 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne)

Pobierz ogłoszenie