Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie 2016-2020

WNOŻ banerWydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje rekrutację na studia doktoranckie,  które trwać będą od 01.10.2016 r.do 30.09.2020 r.

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się: absolwenci studiów magisterskich na kierunku: technologia żywności i żywienia, biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna, organizacja produkcji, towaroznawstwo i kierunków pokrewnych.

Limit miejsc: 20

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 23 września 2016 roku, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie pokój 1040, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Przewidywany termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: 28 września 2016 roku, Sala Rady Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Dodatkowych informacji związanych z rekrutacją udziela Kierownik Studiów dr hab. Edyta Lipińska, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, pokój 1040, tel. (22) 5937661, e-mail: edyta_lipinska@sggw.pl.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

  • wypełnione dokumenty Kandydata (Podanie o przyjęcie na studia – załącznik nr 1 do Uchwały Senatu SGGW w Warszawie nr 36 -2013/2014 r. z dnia 28.04.2014r., Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, CV, Zgoda przyszłego opiekuna naukowego/promotora – załącznik nr 3),
  • 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie (jeżeli jeszcze nie jest odebrany odpis dyplomu) o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię,
  • udokumentowana średnia ocen ze studiów,
  • opinia promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
  • pracownicy Uczelni i innych instytucji naukowych poza wszystkimi wymaganymi dokumentami, składają opinię z miejsca pracy.

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej: Praca magisterska kandydata, zainteresowania naukowe oraz plany naukowe

Zasady przyjęć: Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia:

  1. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),
  2. dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.),
  3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.).