Rekrutacja na studia doktoranckie

Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na

Studia doktoranckie

które trwać będą od 01.10.2012 roku do 30.09.2016 roku

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się: absolwenci studiów magisterskich na kierunku: technologia żywności i żywienia, biologii, biotechnologii, chemii, inżynierii chemicznej, organizacji produkcji, towaroznawstwa i kierunków pokrewnych.

Limit miejsc: 20

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 21 września 2012 roku, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Żywności, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie pokój 1059, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Przewidywany termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: 28 września 2012 roku, Sala Rady Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Dodatkowych informacji związanych z rekrutacją udziela Kierownik Studiów dr hab. Ewa Domian Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, pokój 1059, tel. 5937578, e-mail: ewa_domian@sggw.pl.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

1)             wypełnione dokumenty Kandydata (1.1 kwestionariusz osobowy, 1.2. CV, 1.3. Podanie, 1.4. Zgoda przyszłego opiekuna/promotora oraz kierownika katedry), wzór dokumentów do pobrania,

2)             zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

3)             3 fotografie legitymacyjne,

4)             odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5)             udokumentowana średnia ocen ze studiów,

6)             opinia promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,

7)             informacja o znajomości języków obcych, np. certyfikat

8)             opis zainteresowań naukowych kandydata,

9)             informacja o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych,

10)         planowana tematyka rozprawy doktorskiej,

11)          pracownicy Uczelni i innych instytucji naukowych poza wszystkimi wymaganymi dokumentami, składają opinię z miejsca pracy.

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej: Praca magisterska kandydata, zainteresowania naukowe oraz plany naukowe

Zasady przyjęć: Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia:

a. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),

b. dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.),

c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.).


Kierownik                                                                              Dziekan

Stacjonarnych Studiów Doktoranckich                                    Wydziału Nauk o Żywności

dr hab. Ewa Domian                                                          prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert