Studia Doktoranckie!

Wydział Nauk o Żywności

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na


które trwać będą od 01.10.2013 roku do 30.09.2017 roku

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się: absolwenci studiów magisterskich na kierunku: technologia żywności i żywienia, biologii, biotechnologii, chemii, inżynierii chemicznej, organizacji produkcji, towaroznawstwa i kierunków pokrewnych.

Limit miejsc: 20

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 21 września 2013 roku, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Żywności, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie pokój 1059, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Przewidywany termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: 25 września 2013 roku, Sala Rady Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Dodatkowych informacji związanych z rekrutacją udziela Kierownik Studiów dr hab. Ewa Domian prof. SGGW, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, pokój 1059, tel. 5937578, e-mail: ewa_domian@sggw.pl.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

1) wypełnione dokumenty Kandydata (1.1 kwestionariusz osobowy, 1.2. CV, 1.3. Podanie, 1.4. Zgoda przyszłego opiekuna/promotora oraz kierownika katedry),

2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

3) 3  fotografie legitymacyjne,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5) udokumentowana średnia ocen ze studiów,

6) opinia promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,

7) informacja o znajomości języków obcych, np. certyfikat

8) opis zainteresowań naukowych kandydata,

9) informacja o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych,

10) planowana tematyka rozprawy doktorskiej,

11) pracownicy Uczelni i innych instytucji naukowych poza wszystkimi wymaganymi dokumentami, składają opinię z miejsca pracy.

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej: Praca magisterska kandydata, zainteresowania naukowe oraz plany naukowe

Zasady przyjęć: Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia:

a. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),

b. dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.),

c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.).


ogłoszenie

dokumenty