Studia doktoranckie

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

przy WYDZIALE NAUK o ŻYWNOŚCI SGGW w WARSZAWIE

1. OBSZAR WIEDZY, DZIEDZINA NAUKI I DYSCYPLINA NAUKOWA

Studia Doktoranckie przy Wydziale Nauk Żywności SGGW w Warszawie prowadzone są w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych i dyscyplinie naukowej technologii żywności i żywienia.

2. CZAS TRWANIA I FORMA STUDIÓW

Studia trwają cztery lata (osiem semestrów) i prowadzone są trybie stacjonarnym.

3. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Studia doktoranckie przy Wydziale Nauk o Żywności realizowane są zgodnie z planami i programami budowanymi w oparciu
o zakładane efekty kształcenia, z uwzględnieniem specyfiki  dyscypliny naukowej technologii żywności i żywienia.

Studia doktoranckie stwarzają warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, współpracy naukowej w zespołach badawczych, przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej, realizacji planu i programu studiów, przygotowania do egzaminów doktorskich, przygotowania rozprawy doktorskiej oraz uczestniczenia w życiu środowiska naukowego.

Celem kształcenia studentów na studiach doktoranckich jest przygotowanie absolwentów do pracy  o charakterze badawczo-rozwojowym  w zakresie przetwarzania i utrwalania żywności, pozyskiwania surowców oraz kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w zespołach projektowych oraz organizacjach pozarządowych,  zajmujących się analizą problemów związanych z produkcją żywności. Doświadczenie nabyte
w trakcie badań naukowych umożliwia doktorantom w przyszłym życiu zawodowym udział w różnego typu  projektach (krajowych
i europejskich), gdzie wymagane jest prowadzenie eksperymentu, czy przedstawienie projektu oraz prezentacja  wyników. Absolwent uzyskuje kompetencje do samodzielnego kierowania zespołami ludzkimi, wyznaczania priorytetów i rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych w oparciu o krytyczną analizę danych naukowych. Kształtowana jest świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za realizację przyjętej koncepcji produkcji zdrowej żywności, z zachowaniem środowiska naturalnego.

Głównym celem studiów doktoranckich jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH

Warunkiem ukończenia Studiów Doktoranckich jest uzyskanie co najmniej 58 punktów ECTS w zakresie zajęć obowiązkowych
i fakultatywnych objętych programem całego toku studiów oraz realizacja praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale (od 10 do 90 godzin dydaktycznych rocznie) lub współuczestniczenia w ich prowadzeniu (zgodnie
z uchwałą Senatu dotyczącą pensum)

 

Tryb i warunki rekrutacji

Regulamin Studiów Doktoranckich

Indywidualne sprawozdanie doktoranta

Program Studiów Doktoranckich

Uchwała rekrutacyjna