Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Kierownik: dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza

Tel. (22) 59 37 606

Fax. (22) 59 37 635

e-mail:zcorg@sggw.pl

Pracownicy zakładu

Oferta dla praktyki

 • Ćwiczenia z modelowania molekularnego dla biocząsteczek.
 • Widma IR i UV – rejestracja doświadczalna i obliczenia teoretyczne.
 • Synteza organiczna.
 • Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków, opracowanie sposobów zagospodarowania odpadów przemysłowych (dotyczy przemysłu spożywczego).
 • Konsultacje i badania analityczne (w tym spektroskopowe, kalorymetryczne, chromatograficzne oraz analiza klasyczna) w zakresie chemii żywności.

Badania

 • Reakcje przeniesienia protonu w biocząsteczkach i ich związkach modelowych.
 • Badania spektroskopowe i obliczenia teoretyczne.
 • Synteza organiczna; synteza związków biologicznie czynnych i ciekłokrystalicznych.
 • Biotransformacje z udziałem drożdży: synteza związków zapachowych, detergentów i przeciwutleniaczy.
 • Badania nad efektywnym wykorzystaniem  biomasy drożdży jako katalizatorów reakcji chemicznych.
 • Badania nad właściwościami fizykochemicznymi tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.
 • Modyfikacje tłuszczów naturalnych.
 • Wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości tłuszczów.
 • Badania procesów fermentacyjnych i oksydacyjnych.
 • Synteza i badanie właściwości przeciwbakteryjnych i dezynfekcyjnych nowych substancji organicznych i kompleksów metaloorganicznych.
 • Badania spektroskopowe (UV, IR) związków chemicznych występujących w żywności.
 • Badania kalorymetryczne, chromatografia gazowa.

Dydaktyka

 • Chemia ogólna
 • Chemia organiczna
 • Chemia analityczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia żywności