Nabór uzupełniający na studia wymienne Erasmus+

eu-erasmus_plusStudencie! Weź udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+ i studiuj w jednym z państw Unii Europejskiej. Nabór uzupełniający na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 trwa od 7 kwietnia do 15 maja 2016r.

 

Kto może się zgłaszać

Prawo do wyjazdu na studia Erasmus+ mają osoby, które ukończyły pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych i mają w momencie wyjazdu status studenta SGGW. Oznacza to, że osoby, które są na urlopie dziekańskim lub okolicznościowym mogą ubiegać się o wyjazd w czasie naboru, ale podczas mobilności powinny już posiadać wyżej wymieniony status.

– Nie zaleca się, aby student przenoszący się do SGGW z innej uczelni na studia magisterskie jechał na wymianę na swoim pierwszym semestrze studiów.

– Studenci mogą korzystać z programu już od drugiego roku swojego pierwszego cyklu (w kolejnych cyklach można wyjeżdżać już od pierwszego roku), jednak zalecane jest, aby raczej wyjeżdżali na studia w późniejszych latach, kiedy łatwiej o elastyczność i wymienność programu.

 

Co należy zrobić aby wyjechać na studia wymienne:

  1. Zapoznać się z ofertą uczelni (kierunek technologia żywności, kierunek towaroznawstwo).
  2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w nim min.:
  • powiadomić o posiadaniu certyfikatu z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku certyfikatu zgłosić uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM,
  • koniecznie podać dane kontaktowe (e-mail, tel.).
  1. Przesłać wypełniony formularz elektronicznie oraz dostarczyć podpisany formularz do koordynatora wydziału, z którego umowy się korzysta (na WNoŻ – katarzyna_samborska@sggw.pl, bud. 32, pok. 050 – przyziemie), w nieprzekraczalnym terminie 15 maja 2016 r.
  2. Wziąć udział w egzaminie językowym, w przypadku braku odpowiedniego certyfikatu.
  3. Oczekiwać na wyniki kwalifikacji.
  4. Wziąć udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez BWM, w celu dopełnienia formalności postępować dalej zgodnie z uzyskanymi informacjami.

 

Egzamin z języka obcego – 4 czerwca 2016 r.

Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady (informacja, w jakim, znajduje się w tabeli o ofertą uczelni). Egzamin językowy wyrównuje szanse i kwalifikacje studentów, którzy nie posiadali przy zgłoszeniu międzynarodowego certyfikatu językowego, właściwego dla wybranej uczelni. Egzamin jest bezpłatny dla studentów wyselekcjonowanych przez wydziały, pod warunkiem stawienia się na egzamin. Studenci, którzy nie uprzedzą o swojej nieobecności i nie przedstawią zwolnienia lekarskiego będą obciążeni kosztem organizacji egzaminu.

 

Szczegółowe zasady naboru

Informacje o naborze na stronie SGGW

Koordynatorem wydziałowym jest dr inż. Katarzyna Samborska, katarzyna_samborska@sggw.pl, bud. 32, pok. 050 – przyziemie