Kierunek Towaroznawstwo w Biogospodarce

Studia o profilu przyrodniczo-techniczno-ekonomicznym.

Studia stacjonarne
I stopnia (3,5 roku) – plan studiów kierunku towaroznawstwo

Podstawowe elementy programu studiów obejmują m.in.: makro- i mikroekonomię, marketing, zarządzanie, chemię, fizykę, matematykę.


Elementy związane z bezpieczeństwem żywności obejmują m.in.: strategie rynkowe, materiałoznawstwo i inżynierię materiałową, mikroekonomię, podstawy prawa, ogólną technologię żywności, podstawy marketingu, podstawy produkcji rolniczej i zwierzęcej, podstawy zarządzania, technikę komputerową w obrocie towarami, towaroznawstwo produktów rolniczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, towaroznawstwo żywności, towaroznawstwo produktów leśnictwa, towaroznawstwo ogrodnicze.


Studia przygotowują absolwenta w zakresie m.in.: kształtowania i ochrony jakości produktów oraz usług w obszarze szeroko rozumianego agrobiznesu, badania i oceny właściwości użytkowych produktów (produkty spożywcze, zielarskie, drewno, płody rolne i ogrodnicze) oraz czynników determinujących ich jakość.
Studenci uczą się zarówno zarządzania produktem, jak i wykorzystywania technik mikro- i makroekonomii oraz marketingu.


Absolwenci kierunku towaroznawstwo w biogospodarce potrafią pracować w zespole, znają zasady kierowania zasobami ludzkimi, potrafią zakładać i prowadzić małe i średnie firmy, są przygotowani do kształtowania jakości produktów przez ich projektowanie i technologię wytwarzania oraz do ochrony i kontroli jakości tych produktów. Posiadają także wiedzę z zakresu zarządzania, prognozowania i funkcjonowania gospodarki rynkowej.Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako:
towaroznawcy, specjaliści ds. jakości marki, ds. towaroznawczego zarządzania produktem, ds. badań i rozwoju produktów lub opakowań, ds. dystrybucji towarów, specjaliści w dziale kontroli, np. w inspekcji jakości handlowej i sanitarnej lub urzędach celnych, pracownicy działu zapewnienia jakości, koordynatorzy ds. organizacji dostaw, pracownicy laboratoriów specjalizujących się w standaryzacji, atestacji, certyfikacji wyrobów, pracownicy instytucji badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych, przedstawiciele handlowi, doradcy handlowi, specjaliści w działach eksportu, finansowym, koordynacji zakupów w różnych firmach związanych z szeroko pojętym agrobiznesem.