Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Zaliczanie studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/21

dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

· Etap I – zgłoszenie praktyki za pośrednictwem formularza dostępnego w kanale „Praktyki” w MS Teams (Termin 15 Maj)

· Etap II – uzyskanie akceptacji miejsca praktyki przez koordynatora ds. praktyk (Maj)

· Etap III – poprawne wypełnienie umowy o praktykę i przesłanie łącznie z odpowiednim ramowym programem praktyk na adresy mailowe odpowiednich dziekanatów (Termin do 31 Maja): Studia stacjonarne – magdalena_ceglowska@sggw.edu.pl Studia niestacjonarne – grazyna_pierz@sggw.edu.pl

· Etap IV – druk umów w dziekanacie, uzyskanie podpisu Pana Dziekana i przesłanie dokumentów do Zakładu pracy, następnie 1 egzemplarz umowy wraca do dziekanatu (Czerwiec)

· Etap V – odbywanie praktyk (Lipiec – Sierpień lub wcześniej – studia niestacjonarne)

· Etap VI – zaliczenie praktyki po przesłaniu dziennika praktyk i sprawozdania (1-10 Wrzesień)

· Etap VII – wypełnienie anonimowej ankiety na temat odbytej praktyki (Wrzesień)

Ostateczny termin uzyskania wpisu do eHMS upływa 17 września 2021 r.

Studenci ubiegający się o zwolnienie z odbycia praktyk składają odpowiednią dokumentację do koordynatora (Termin 30 Czerwiec)

Dr inż. Sabina Galus

Koordynator ds. praktyk

Tel. 22 593 75 79

E-mail: sabina_galus@sggw.edu.pl

Dokumenty:

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Umowa o praktykę

Dziennik praktyk

Program praktyk w laboratoriach

Program praktyk w przedsiębiorstwach świadczących usł. dla agrobiznesu

Program praktyk w zakładach gastronomicznych

Program praktyk w zakładach przetwórczych przemysłu spożywczego

Skierowanie na praktykę

Podanie o praktykę w zakładzie gastronomicznym

Wniosek studenta z niepełnosprawnością

Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie pracy lub stażu

Zaliczenie praktyki na podstawie pracy lub stażu