Praktyki studenckie

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Umowa o prowadzenie studenckiej praktyki zawodowej:

dla studentów studiów stacjonarnych kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

dla studentów studiów stacjonarnych kierunku bezpieczeństwo żywności

dla studentów studiów stacjonarnych kierunku towaroznawstwo

dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

Umowa o prowadzenie ponadprogramowej, dobrowolnej, nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej

Ramowy program studenckich praktyk zawodowych:

dla studentów odbywających praktykę w zakładach przetwórczych przemysłu spożywczego

dla studentów odbywających praktykę w zakładach gastronomicznych

dla studentów odbywających praktykę w laboratoriach naukowo-badawczych lub przyzakładowych zajmujących się badaniem żywności oraz jednostkach urzędowej kontroli żywności

dla studentów odbywających praktykę w przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz agrobiznesu

Skierowanie na praktykę

Instrukcja organizacji i zaliczania studenckich praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Żywności

Podanie o wyrażenie zgody na zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie dokumentów poświadczających pracę / staż w zakładzie pracy o profilu zgodnym z kierunkiem studiów

Skierowanie na badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Ankieta dotycząca przebiegu studenckiej praktyki zawodowej studenta WNoŻ

Wykaz nauczycieli akademickich upoważnionych do zaliczania studenckich praktyk zawodowych

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

dr inż. Tomasz Florowski

email: wnoz_praktyki@sggw.pl

konsultacje: wtorek, godz. 12-14, bud. 32, pok. 44