Zakład Oceny Jakości Żywności

Kierownik: dr hab. Rafał Wołosiak

Tel. (22) 59 37 677

e-mail: rafal_wolosiak@sggw.pl

Pracownicy zakładu

Oferta dla praktyki

 • Oznaczanie zawartości:
  • WWA w produktach spożywczych metodą HPLC (z wyszczególnieniem ciężkich i lekkich węglowodorów),
  • witaminy C metodą spektrofluorymetryczną,
  • białka metodą Kjeldahla,
  • polifenoli ogółem metodą Folina-Ciocolteau’a,
  • popiołu metodą mineralizacji na sucho,
  • Na, K i Ca w produktach metodą fotometrii płomieniowej,
  • skrobi metodą enzymatyczną,
  • składu kwasów tłuszczowych i zawartości oraz przemian steroli w produktach spożywczych metodą GC-MS,
  • profilu aromatów metodą HS-SPME-GC-MS,
  • aktywności antyoksydacyjnej jako zdolności dezaktywacji rodników DPPH i ABTS,
  • zdolności składników żywności do wiązania działających prooksydacyjnie jonów żelaza(II).
 • Analizy innych składników żywności metodami fizykochemicznymi, enzymatycznymi i instrumentalnymi: GC-MS, HPLC, spektrofotometria, spektrofluorymetria.
 • Ekspertyzy na podstawie dostarczonych wyników badań składu surowców i produktów spożywczych, środków pomocniczych i nutraceutyków, zarówno w odniesieniu do zawartości składników odżywczych i związków bioaktywnych lub kompleksowo rozumianej jakości, jak i zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych żywności czy jej zafałszowań (autentyczności).
 • Wykonujemy ekspertyzy z zakresu wymagań formalno-prawnych dotyczących żywności, np. poprawności znakowania produktów spożywczych w odniesieniu do wymagań prawnych.

Badania

 • Badanie mechanizmów kształtowania cech jakościowych surowców i produktów w procesie przetwórczym i w czasie przechowywania ze szczególnym uwzględnieniem występowania naturalnych przeciwutleniaczy oraz procesów utleniania.
 • Metody pozyskiwania przeciwutleniaczy i mechanizmy ich interakcji z białkami, tłuszczami i węglowodanami w żywności.
 • Opracowywania i doskonalenie systemów Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, ze szczególnym uwzględnieniem metod monitoringu parametrów jakości i bezpieczeństwa żywności.
 • Opracowywanie i doskonalenie metod badania żywności z wykorzystaniem technik instrumentalnych (chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, spektrometria mas, chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas, spektrofotometria, spektrofluorymetria, fotometria płomieniowa).
 • Badanie chemicznych zanieczyszczeń żywności (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, akryloamid, furany, chloropropanole).
 • Badanie biologicznie aktywnych składników żywności (polifenole, witaminy, karotenoidy, glukozynolany i in.).
 • Badanie składu kwasów tłuszczowych, izomerów trans, kwasów tłuszczowych n-3 i n-6, sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA), steroli oraz produktów ich utleniania.
 • Badanie związków lotnych, profilów zapachowych oraz innych związków istotnych w badaniach nad zafałszowaniem żywności z wykorzystaniem technik: SPME, GCMS, GC×GCMS.
 • Walidacja metod oznaczania zawartości substancji, które wymagają monitoringu w produktach żywnościowych, np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Dydaktyka

 • Analiza żywności
 • Prawo żywnościowe
 • Biochemia żywności
 • Nowe metody w analizie żywności
 • Technologie specjalizacyjne
 • Przeciwutleniacze w żywności
 • Aspekty technologiczne i żywieniowe białek i węglowodanów
 • Systemy zapewniania jakości
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Standaryzacja i normalizacja

Studia podyplomowe

 • Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym