Zakład Technologii Mięsa

Kierownik: dr inż. Tomasz Florowski

Tel. (0 22) 59 37 533

Fax. (0 22) 59 37 531

e-mail: tomasz_florowski@sggw.edu.pl

Pracownicy zakładu

Oferta dla praktyki

 • Konsultacje dotyczące technologii przemysłu mięsnego oraz metod badania jakości mięsa i przetworów mięsnych.
 • Opracowywanie technologii przetworów mięsnych.
 • Ocena techniczno-technologiczna zakładów mięsnych.
 • Analizy właściwości fizycznych i chemicznych mięsa dużych zwierząt rzeźnych, drobiu oraz przetworów mięsnych [m.in. oznaczanie zawartości: wody, białka, tłuszczu, popiołu, kolagenu, soli kuchennej, barwników hemowych, pomiar parametrów tekstury (maszyna wytrzymałościowa Zwick) i barwy (Minolta CM 2600d), pomiar pH, oznaczanie wodochłonności, wycieku swobodnego, zdolności utrzymywania wody własnej, lepkości pozornej, wycieku termicznego), analiza sensoryczna].

Badania

 • Wpływ czynników przyżyciowych na jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych i drobiu.
 • Technologia „mięsa ciepłego”.
 • Technologia przetworów z mięsa dużych zwierząt rzeźnych i drobiu.
 • Wykorzystanie przetwórcze alternatywnych surowców mięsnych.
 • Wykorzystanie przetwórcze mięsa wieprzowego obarczonego wadami jakościowymi.
 • Technologia przetworów fermentowanych.
 • Technologia niskotłuszczowych kiełbas drobno rozdrobnionych.
 • Technologia funkcjonalnych i wygodnych przetworów mięsnych.
 • Wpływ dodatków funkcjonalnych (m.in. transglutaminazy, karagenu, fosforanów, białek roślinnych, skrobi modyfikowanych, preparatów kolagenowych, barwników) na jakość farszów i produktów mięsnych.
 • Wpływ czynników technologicznych na efektywność peklowania i trwałość barwy przetworów mięsnych.
 • Zastosowanie wysokich ciśnień w technologii przetworów mięsnych.
 • Zastosowanie obiektywnych metod pomiaru barwy do oceny jakości mięsa.
 • Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny jakości mięsa dużych zwierząt rzeźnych i drobiu.
 • Badanie preferencji konsumenckich mięsa i przetworów mięsnych.

Dydaktyka

 • Propedeutyka przemysłu spożywczego
 • Ogólna technologia żywności
 • Technologia mięsa
 • Technologia i higiena żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Obrót i podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego
 • Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego
 • Podstawy technologii gastronomicznej
 • Miód i inne produkty pszczele
 • System HACCP w przemyśle spożywczym
 • Współczesne technologie
 • Surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • Przetwórstwo surowców roślinnych i zwierzęcych
 • Ocena jakości produktów i logistyka
 • Projektowanie produktu
 • Wykorzystanie przetwórcze ryb i bezkręgowców morskich
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa żywnościowego
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem żywnościowym
 • Etyka biznesu
 • Kreatywne myślenie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo autorskie i ochrona patentowa