Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż

Kierownik: dr inż. Iwona Ścibisz

Tel. (0 22) 59 37 523 (21)

Fax. (0 22) 59 37 544

e-mail: iwona_scibisz@sggw.pl

Pracownicy zakładu

Oferta dla praktyki

 • Konsultacje dotyczące technologii przetwarzania surowców owocowych i warzywnych oraz metod badania jakości przetworów i dodatków do żywności stosowanych w branży owocowo-warzywnej.
 • Konsultacje dotyczące technologii przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego oraz metod badania jakości surowców i produktów zbożowych.
 • Analizy fizyko-chemiczne owoców i warzyw oraz ich przetworów:
  • Oznaczenie barwy, mętności, lepkości, gęstości.
  • Oznaczenie pH, zawartości ekstraktu, kwasowości ogólnej, kwasowości lotnej.
  • Oznaczenie zawartości suchej substancji, popiołu, alkaliczności popiołu, substancji nierozpuszczalnych w wodzie, piasku.
  • Oznaczenie zdolności żelowania oraz stopnia zestryfikowania preparatów pektynowych.
  • Oznaczenie zawartości cukrów bezpośrednio redukujących oraz ogółem, chlorków, SO2, alkoholu etylowego, skrobi.
  • Oznaczenie metodą spektrofotometryczną zawartości barwników ogółem (antocyjany, karotenoidy, chlorofilie, betacyjaniny), polifenoli ogółem, aktywności polifenylooksydazy, zawartości witaminy C, pojemności przeciwutleniającej (DPPH, ABTS, FRAP).
  • Oznaczenie metodą chromatograficzną zawartości antocyjanów, karotenoidów, kwasów fenolowych, kwasu L-askorbinowego, kwasów organicznych, hydroksymetylofurfuralu oraz cukrów.
 • Analizy fizyko-chemiczne surowców zbożowych i ich przetworów:
  • Oznaczanie cech fizycznych ziarna zbóż (masa 1000 ziaren, gęstość w stanie usypowym, celność, wyrównanie, szklistość, twardość).
  • Oznaczanie składu chemicznego surowców i produktów zbożowych (zawartość: białka ogółem, tłuszczu, popiołu).
  • Ocena ilości i jakości glutenu w systemie Indeks Gluten, ocena aktywności enzymów amylolitycznych metodą HagbergaPertena, przemiały laboratoryjne (młyn Bühler, Quadrumat Senior i Junior).
  • Ocena cech reologicznych ciasta (farinograf, ekstensograf firmy Brabender, alweograf firmy Chopin).
  • Ocena właściwości fermentacyjnych ciasta (fermentograf SJA).
  • Próbne wypieki laboratoryjne oraz ocena jakości pieczywa (objętość pieczywa, tekstura miękiszu – analizator tekstury TA.XTi).

 

Badania

 • Badania właściwości przeciwutleniających surowców i przetworów owocowo-warzywnych (soki, napoje, dżemy).
 • Charakterystyka składu chemicznego i przydatność technologiczna nowych gatunków i odmian owoców i warzyw: borówki wysokiej, jagody kamczackiej, gruszki azjatyckiej, dyni olbrzymiej, dzikiej róży, rokitnika oraz derenia.
 • Czynniki wpływające na stabilność antocyjanów w produktach z owoców i warzyw.
 • Wpływ czynników technologicznych i warunków przechowywania na jakość zagęszczonych soków.
 • Wykorzystanie naturalnych ekstraktów roślinnych do wzbogacania przetworów owocowych.
 • Ocena wartości technologicznej różnych rodzajów zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto).
 • Wpływ różnych zabiegów agrotechnicznych na wartość technologiczną zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto).
 • Wykorzystanie zbóż niechlebowych w piekarstwie i ciastkarstwie.
 • Wykorzystanie ziarna zbóż z upraw ekologicznych do produkcji pieczywa
  i makaronów.
 • Wpływ dodatków naturalnych na jakość pieczywa i wyrobów ciastkarskich.
 • Wpływ dodatków naturalnych na spowolnienie procesu czerstwienia pieczywa pszennego.
 • Zastosowanie metody odroczonego wypieku do modyfikacji technologii produkcji pieczywa.

 

Dydaktyka

 • Apertyzacja
 • Ekologia w produkcji żywności
 • Zamrażalnictwo
 • Przechowalnictwo żywności
 • Żywność minimalnie przetworzona
 • Żywność dla dzieci
 • Polskie superowoce
 • Zafałszowanie żywności i metody ich wykrywania
 • Przekąski i napoje bezalkoholowe
 • Propedeutyka zakładów przemysłu spożywczego
 • Ogólna technologia żywności
 • Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego
 • Technologia owoców i warzyw
 • Technologia zbóż
 • Podstawy technologii gastronomicznej
 • Współczesne technologie
 • Surowce pochodzenia roślinnego
 • Przetwórstwo surowców roślinnych
 • Ocena jakości produktu i logistyka
 • Projektowanie produktu
 • Towaroznawstwo produktów rolnictwa – pochodzenia roślinnego
 • Technologia i higiena żywności pochodzenia roślinnego
 • Technologia specjalizacyjna:
  • kontrola techniczno-analityczna w przemyśle owocowo-warzywnym,
  • jakość i przydatność technologiczna owoców, warzyw, grzybów i zbóż,
  • technologia półproduktów i produktów owocowo-warzywnych (konserwy, mrożonki, susze, soki i napoje, kiszonki, koncentraty słodzone, wina, minimalnie przetworzone owoce i warzywa, produkty pomidorowe),
  • Technologia półproduktów i produktów zbożowych (międzyprodukty piekarskie, mąki, kasze płatki, makarony, pieczywo, wyroby z ciastkarskie).