Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Studia o profilu techniczno-przyrodniczym
Studia stacjonarne
I stopnia (3,5 roku)
koncepcja kształcenia
program studiów


II stopnia (1,5 roku)
koncepcja kształcenia
program studiów

Studia niestacjonarne:
I stopnia (4 lata)
koncepcja kształcenia
program studiów


II stopnia (1,5 roku)
koncepcja kształcenia
program studiów

Podstawowe elementy programu studiów obejmują m.in.: chemię, biochemię, matematykę, fizykę, informatykę, rysunek techniczny.


Elementy związane z technologią żywności obejmują m.in.: chemię żywności, analizę i ocenę jakości żywności, mikrobiologię ogólną i żywności, ogólną technologię żywności, kierunkowe technologie żywności, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, inżynierię procesową, podstawy żywienia człowieka, toksykologię żywności, ekonomikę i organizację przedsiębiorstwa żywnościowego, organizację i zarządzanie procesem produkcyjnym, podstawy technologii gastronomicznej, podstawy rachunkowości, projektowanie produktu, prawo żywnościowe, marketing żywności.
Fakultatywny charakter studiów umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta. W okresie studiów studenci odbywają ciekawe krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe oraz mają możliwość realizowania prac dyplomowych według własnego pomysłu.


Studia przygotowują absolwenta w zakresie m.in.: przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, biotechnologii żywności, oceny jakości żywności, inżynierii żywności i aparatury przemysłu spożywczego, organizacji produkcji i zarządzania produkcją, ekonomiki i marketingu w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.


Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę m.in.: w różnych zakładach przemysłu spożywczego w szerokim zakresie stanowisk, instytutach i laboratoriach związanych z badaniem żywności i jej obrotem, handlu wewnętrznym i zagranicznym, biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym, placówkach naukowo-badawczych, firmach zajmujących się doradztwem w zakresie przemysłu spożywczego, własnej firmie.

 

Rekrutacja
Przedmioty kwalifikacyjne: biologia, lub chemia, lub matematyka