Kierunek Bezpieczeństwo Żywności

Studia o profilu interdyscyplinarnym, techniczno-przyrodniczym, łączą wiedzę i doświadczenie z kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika, rolnictwo, ogrodnictwo.
 
Studia stacjonarne
I stopnia (3,5 roku)
koncepcja kształcenia
program studiów
 

Podstawowe elementy programu studiów obejmują m.in.: matematykę i statystykę, biologię, chemię i biochemię


Elementy związane z bezpieczeństwem żywności obejmują m.in.: mikrobiologię, toksykologię, ekologię i ochronę środowiska, prawo żywnościowe RP i UE, podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej, instrumentalne metody oceny bezpieczeństwa żywności, zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne żywności, żywność genetycznie modyfikowana, nadzór weterynaryjny i sanitarny w gospodarce żywnościowej, ochronę zdrowia publicznego, podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, podstawy żywienia człowieka


Studia przygotowują absolwenta w zakresie m.in.: identyfikacji zagrożeń w produkcji pierwotnej, przetwórstwie i dystrybucji żywności, oceny ryzyka związanego z produkcją, dystrybucją i konsumpcją żywności, prawa żywnościowego RP i UE, obszaru działalności Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, technik komputerowych w modelowaniu i sterowaniu procesami produkcji żywności, zarządzania przedsiębiorstwem.


Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę m.in. w działach kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności zakładów przemysłu spożywczego, firmach zajmujących się obrotem żywnością w całym łańcuchu żywnościowym, centrach zarządzania kryzysowego, jednostkach certyfikujących bezpieczeństwo i jakość żywności, jednostkach urzędowej kontroli żywności, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Rekrutacja
Limit miejsc: 60
Przedmioty kwalifikacyjne: biologia lub chemia lub matematyka