Katedra Chemii

Kierownik: dr hab. Agata Górska

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Tel. (22) 59 37 613

Sekretariat: mgr inż. Agnieszka Krzyczkowska

Tel. (22) 59 37 611

Fax. (22) 59 37 635

e-mail:kc@sggw.pl

Pracownicy katedry

Oferta dla praktyki

  • Wykłady i ćwiczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej dla słuchaczy Studiów Podyplomowych, np. dla Nauczycieli Przyrody.
  • Konsultacje w zakresie metod analizy instrumentalnej (elektrochemia, spektrofotometria IR i UV-VIS), teoretycznych podstaw chemii fizycznej, metod dydaktycznych w chemii.

Badania

  • Badania teoretyczne nad oddziaływaniami międzycząsteczkowymi (asocjacja, hydratacja) w rozpuszczalnikach organicznych.
  • Badania z zakresu spektroskopii molekularnej (IR, Raman, NMR) i spektrometrii masowej związków biologicznie czynnych (uracylu i jego halogenopochodnych) stosowanych w weterynarii i medycynie.
  • Zagadnienia związane z oznaczaniem wilgotności produktów spożywczych.
  • Badania przemian i ich efektów cieplnych w lipidach i innych związkach wielkocząsteczkowych.

Dydaktyka

  • Chemia ogólna
  • Chemia nieorganiczna
  • Chemia organiczna
  • Chemia fizyczna