Historia

Wydział Technologii Żywności (poprzednio Wydział Technologii Rolno-Spożywczej i Wydział Nauk o Żywności) został utworzony w październiku 1961 roku, jednak studia z zakresu przemysłu rolno-spożywczego mają w SGGW dużo dłuższą tradycję. Od momentu powstania Uczelni przedmiot “przemysł rolny” był realizowany na Wydziale Rolniczym w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego. W okresie międzywojennym około 120 studentów specjalizowało się w tym właśnie kierunku.

Pierwsi absolwenci ukończyli specjalizację w roku 1925 i stali się pionierami przemysłu spożywczego w naszym kraju.

Zakład kierowany przez Profesora Wacława Dąbrowskiego rozwijał badania technologiczne oraz wychował kadry przyszłych  pracowników nauki w dziedzinie technologii, chemii i mikrobiologii żywności (pierwszy stopień doktorski został nadany w roku 1934). Wychowankiem tego Zakładu był m.in. Prof. dr hab. Eugeniusz Pijanowski, wybitny uczony i pedagog, twórca nauki o żywności w Polsce i pierwszy Dziekan powołanego z początkiem roku akademickiego 1961/1962 Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej.

W ciągu 59 lat funkcjonowania dokonano wielu reorganizacji jednostek wydziałowych, co wiązało się z bieżącymi potrzebami badawczymi i dydaktycznymi. W roku 1973 Wydział zmienił nazwę na Wydział Technologii Żywności. Bardzo ważny w historii Wydziału był rok 1977, w którym Instytut Żywienia Człowieka, będący dotychczasową jednostką organizacyjną Wydziału, został włączony w struktury nowo powstałego Wydziału Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego.

Rok akademicki 2001/2002, pierwszy w nowym tysiącleciu, został zainaugurowany w pięknej auli nowego, własnego budynku naukowo-dydaktycznego, noszącego imię współtwórcy Wydziału – Profesora Eugeniusza Pijanowskiego.

Dnia 20 grudnia 2007r. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zarządzeniem nr 44/2007 zmienił nazwę Wydziału Technologii Żywności na Wydział Nauk o Żywności. Ta nazwa Wydziału obowiązywała od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 września 2019 r.

Od 1 października 2019 r. w wyniku zmian strukturalnych w SGGW w Warszawie związanych z wejściem w życie zapisów Ustawy 2.0, z Wydziału Nauk o Żywności powstała jednostka dydaktyczna Wydział Technologii Żywności (WTŻ) zarządzany przez Dziekana oraz jednostka naukowo-badawcza – Instytut Nauk o Żywności (INoŻ), nadzorowany przez Dyrektora. W obrębie INoŻ funkcjonują cztery jednostki organizacyjne: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Katedra Chemii oraz Katedra Technologii i Oceny Żywności, która jako jedyna ma strukturę zakładową i obejmuje: Zakład Technologii Mięsa, Zakład Technologii Mleka, Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż, Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych oraz Zakład Oceny Jakości Żywności.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. Rada Wydziału (obecnie Rada Dyscypliny) nadała 342 stopnie doktora, 137 stopni doktora habilitowanego nauk technicznych i nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, a na wniosek Rady Wydziału tytuł profesora uzyskało 37 osób. Od 1955 r. Wydział opuściło 10 594 absolwentów.

Potencjał naukowo-dydaktyczny INoŻ stanowi aktualnie 92 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: profesora – 6, profesora Uczelni – 10, profesora dydaktycznego – 1, adiunkta z habilitacją – 35, adiunkta dydaktycznego – 6, adiunkta – 29, asystenta z doktoratem – 1, asystenta – 2.