Współpraca z przemysłem

W 2002r. powołano Radę Promocji Wydziału. W dniu 06.04.2013r. Rada Promocji Wydziału została przekształcona w Wydziałową Radę ds. Współpracy z Gospodarką.
Przewodniczący Rady: dr inż. Krzysztof Skierkowski (Mondelez Polska). Członkowie Rady: przedstawiciele firm, które podpisały Porozumienie o współpracy oraz pracownicy Wydziału.Cele działania Wydziałowej Rady ds. Współpracy z Gospodarką:

 • włączenie interesariuszy zewnętrznych w doskonalenie i ocenę jakości kształcenia,
 • opiniowanie programów nauczania na Wydziale Nauk o Żywności z punktu widzenia
  pracodawców,
 • dostosowywanie programów nauczania do zapotrzebowania pracodawców,
 • oferowanie studentom i absolwentom WNoŻ nowoczesnych narzędzi, pozwalających na
  samodzielne pogłębianie wiedzy zawodowej,
 • uaktualnianie listy opracowywanych innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu
  spożywczego.

Wykaz porozumień o współpracy:
Zawarte porozumienia o współpracy

Katalog pracodawców:
Katalog kluczowych pracodawców

Sprawozdania roczne:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Badania mikrobiologiczne surowców i produktów spożywczych zgodnie z normami PN-ISO (głównie w zakresie: Salmonella, gronkowców koagulazododatnich, pałeczek z grupy coli, ogólnej liczby bakterii i grzybów, beztlenowców przetrwalnikujacych).

Ustalanie/weryfikacja terminu przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Ocena trwałości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych.

Zmiany jakościowe i ilościowe mikroflory w czasie prób przechowalniczych żywności.

Ekspertyzy i doradztwo z zakresu mikrobiologii żywności i przemysłów fermentacyjnych.


Kontakt: Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

 

Doradztwo w zakresie produkcji serów podpuszczkowych nisko tłuszczowych.

Doradztwo w zakresie produkcji artykułów mleczarskich wzbogacanych w wapń i magnez oraz produktów probiotycznych.

Wykorzystanie ultrafiltracji do otrzymywania nowych produktów mleczarskich. Badania jakości mikrobiologicznej produktów mleczarskich, w tym: oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby pleśni i drożdży, bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Bacillus cereus, Enterococcus spp., bakterii mlekowych (Str. thermophilus, Lactococcus spp., Lactobacillus spp., NSLAB), Bifidobacterium spp., Clostridium spp., liczby psychrotrofów, bakterii ciepłoopornych, bakterii przetrwalnikujących.

Oznaczenia cech fizycznych i składu chemicznego mleka i produktów mlecznych, w tym: zawartości białka i różnych form azotu, zawartości laktozy, soli mineralnych, tłuszczu, wolnego tłuszczu, gęstości mleka, temperatury zamarzania mleka, zafałszowań proszku mlecznego.


Kontakt: Zakład Biotechnologii Mleka

 

Ocena jakości wybranych produktów spożywczych w zakresie kryteriów zawartych w prawie żywnościowym Unii Europejskiej. Analiza żywności z wykorzystaniem instrumentalnych metod rozdzielczych i metod spektroskopowych.

 • Oznaczanie chemicznych zanieczyszczeń żywności (np. WWA, PCB, akryloamid, furan, chloropropanole).
 • Oznaczanie składników aktywnych biologicznie (polifenole, witaminy, karotenoidy, glukozynolany, sterole, stanole, tokoferole i in.).
 • Oznaczanie przeciwutleniaczy w żywności (przeciwutleniacze naturalne i syntetyczne).
 • Oznaczanie dodatków do żywności (substancje słodzące, konserwanty).
 • Oznaczanie związków lotnych i profili zapachowych.
 • Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych (izomery trans, kwasy n-3 i n-6, CLA i in.).

Kontakt: Zakład Oceny Jakości Żywności

 

Badanie próbek biologicznych i mineralnych:

 • Metodami spektroskopii FT-IR (System 2000, Perkin Elmer)

Opracowanie układów modelowych do szybkiego oznaczania składników głównych (np. białek cukrów, wody) oraz dodatkowych, analiza spektralna wyizolowanych czystych składników.

 • Metodami spektroskopii UV-VIS (Lambda 12, Perkin Elmer)

Badanie trwałości preparatów (np. witaminy C), monitorowanie przemian

 • Metodami kalorymetrycznymi (Kalorymetr Precyzja-Bit)

Oznaczanie ciepła spalania, wartości opałowej oraz wartości kalorycznej różnych rodzajów paliw, pasz zwierzęcych oraz produktów spożywczych.

 • Metodami chromatograficznymi (Chromatograf Shimadzu)

Oznaczanie jakościowe i ilościowe kwasów tłuszczów (w tym NNKT), oznaczanie zanieczyszczeń alkoholu etylowego (metanol, aldehydy, ketony, kwasy organiczne).

 • Różnicowa kalorymetria skaningowa (Termoanalysis, DSC )

Oznaczanie szybkości utleniania (np. paliw płynnych i stałych, tłuszczów jadalnych), oznaczanie szybkości reakcji chemicznych, energii aktywacji reakcji chemicznej, kinetyki przemian fazowych, ocena parametrów technologicznych procesów suszenia i krystalizacji.


Kontakt: Katedra Chemii

 

Konsultacje dotyczące technologii przemysłu mięsnego oraz metod badania jakości przetworów.

Opracowywanie technologii przetworów mięsnych. Ocena techniczno-technologiczna zakładów mięsnych.

Analizy fizyko-chemiczne mięsa dużych zwierząt, drobiu oraz przetworów mięsnych [m.in. oznaczanie zawartości: wody, białka, tłuszczu, popiołu, kolagenu, soli kuchennej, azotynów i azotanów, barwników hemowych, pomiar parametrów tekstury (maszyna wytrzymałościowa Zwick) i barwy (Minolta CM 2600d) oraz właściwości (pH, wodochłonność, wyciek swobodny, zdolność utrzymywania wody własnej, lepkość pozorna, wyciek termiczny), analiza sensoryczna].


Kontakt: Zakład Technologii Mięsa

 

Konsultacje dotyczące technologii przetwarzania surowców owocowych i warzywnych oraz metod badania jakości przetworów i dodatków do żywności stosowanych w branży owocowo-warzywnej.

 • Analizy fizyko-chemiczne owoców i warzyw oraz ich przetworów.
 • oznaczenie barwy, mętności, lepkości, gęstości, aktywności wody.
 • oznaczenie pH, zawartości ekstraktu, kwasowości ogólnej, kwasowości lotnej.
 • oznaczenie zawartości suchej substancji, popiołu, alkaliczności popiołu, substancji nierozpuszczalnych w wodzie, piasku.
 • oznaczenie zdolności żelowania oraz stopnia zestryfikowania preparatów pektynowych.
  oznaczenie, zawartości cukrów bezpośrednio redukujących oraz ogółem, chlorków, SO2, alkoholu etylowego, skrobi.
 • oznaczenie metodą spektrofotometryczną zawartości barwników ogółem (antocyjany, karotenoidy, chlorofilie, betacyjaniny), polifenoli ogółem, aktywności polifenylooksydazy, zawartości witaminy C, pojemności przeciwutleniającej (DPPH, ABTS)
 • oznaczenie metodą chromatograficzną zawartości antocyjanów, karotenoidów, kwasów fenolowych, kwasu L-askorbinowego, hydroksymetylofurfuralu oraz cukrów

Kontakt: Zakład Technologii Owoców i Warzyw

 

Badanie tłuszczów jadalnych, koncentratów spożywczych i żywności specjalnej, opracowanie nowych receptur tłuszczów jadalnych konsultacje w tym zakresie.

Oznaczanie stabilności oksydatywnej tłuszczów (Rancimat).

Oznaczanie metodą spektrofotometryczną zawartości barwników, pczby anizydynowej.

Oznaczanie zawartości tłuszczu (Soxhlet, Soxtec) i jakości chemicznej tłuszczu (pczba kwasowa, nadtlenowa).

Preparaty sojowe (oznaczanie zawartości białka, zdolność wiązania wody i tłuszczu, badanie właściwości emulgujących, pianotwórczych, żelujących).

Oznaczanie zawartości polifenoli i katechin w herbacie, badanie aktywności przeciwutleniającej herbaty.

Badanie stabilności emulsji napojowych.

Oznaczanie związków polarnych (kolumny chromatograficzne), punktu dymienia tłuszczów smażalniczych.


Kontakt: Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych

 

Konsultacje dotyczące technologii przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego oraz metod badania jakości surowców i produktów zbożowych. Opracowanie receptur nowych produktów zbożowych. Analizy fizyko-chemiczne surowców zbożowych i ich przetworów:

 • oznaczanie cech fizycznych ziarna zbóż (masa 1000 ziaren, gęstość w stanie usypowym, celność, wyrównanie, szklistość, twardość, barwa),
 • oznaczanie składu chemicznego surowców i produktów zbożowych (zawartość białka ogółem, zawartość skrobi, zawartość tłuszczu, zawartość popiołu, zawartość okrywy),
 • ocena ilości i jakości glutenu w systemie Indeks Glutenu,
 • ocena aktywności enzymów amylolitycznych metodą Hagberga Pertena,
 • przemiały laboratoryjne (młyn Bühler, Quadrumat Senior, Junior)
 • ocena cech reologicznych ciasta z wykorzystaniem farinografu firmy Brabender, ekstensografu firmy Brabender, alweografu firmy Chopin,
 • ocena właściwości fermentacyjnych ciasta przy użyciu fermentografu SJA,
 • próbne wypieki laboratoryjne i ocena jakości uzyskanego pieczywa (analizator tekstury TA.XTi).

Kontakt: Zakład Technologii Zbóż

 

Ekspertyzy i doradztwo z zakresu:

 • suszenia owoców, warzyw i ziół różnymi metodami, w tym owiewową, mikrofalowo-konwekcyjną, promiennikową, próżniową i sublimacyjną
 • suszenia rozpyłowego soków owocowych, miodu i emulsji
 • suszenia sublimacyjnego materiałów biologicznych
 • mikrokapsułkowania metodą suszenia rozpyłowego enzymów, barwników, aromatów, lipidów
 • odwadniania osmotycznego owoców i warzyw
 • zamrażania i rozmrażania żywności
 • aglomeracji produktów sproszkowanych
 • mieszania sypkich materiałów
 • homogenizacji wysokociśnieniowej produktów płynnych.

Badania jakości suszów z owoców i warzyw, w tym skurcz, rehydracja, barwa, zawartość witaminy C, polifenoli, barwników, zdolność przeciwutleniająca.

Pomiar parametrów barwy ciekłych, stałych i sypkich produktów spożywczych.

Pomiar właściwości reologicznych ciekłych produktów spożywczych, w tym matematyczna interpretacja krzywych płynięcia i lepkości.

Badanie struktury surowców i produktów spożywczych technikami w mikroskopii optycznej i skaningowej, w tym archiwizacja zdjęć, komputerowa analiza obrazu,  interpretacja parametrów geometrycznych struktury i współczynników kształtu.

Instrumentalny pomiar tekstury żywności i wyznaczanie charakterystyk wytrzymałościowych surowców, produktów i opakowań, w tym  interpretacja specjalistycznych testów i określenie takich cech jak: twardość, kruchość, konsystencja, łamliwość, elastyczność, lepkość, spójność, smarowalność, wytrzymałość na zgniatanie lub zrywanie, gumiastość, żujność czy przylepność.

Oznaczenia użytkowych właściwości produktów sproszkowanych, w tym: wielkość cząstek, morfologia cząstek, sypkość, gęstość nasypowa, gęstość rzeczywista, zwilżalność i dyspergowalność w wodzie, higroskopijność i podatność na zbrylanie, kohezja i funkcja płynięcia.

Badanie stanu wody w żywności, w tym higroskopijność, aktywność wody, izotermy adsorpcji wody z ich matematycznym opisem, kinetyka sorpcji i desorpcja wody, zmiany morfologiczne spowodowane przez wodę, badania prognostyczne przydatności do spożycia.

Badanie właściwości akustycznych w ocenie świeżości owoców i warzyw, kruchości i chrupkości produktów typu przekąski.

Pomiar osmolalności i temperatury krioskopowej roztworów i napojów.

Ultradźwiękowa dezintegracja i homogenizacja próbek ciekłych i stałych.


Kontakt: Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji