Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Kierownik: prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Tel. (22) 59 37 568

sekretariat: mgr inż. Joanna Miselhorn

Tel. (22) 59 37 561

Fax. (22) 59 37 576

e-mail: kizop@sggw.pl

Pracownicy katedry

Badania

 • Optymalizacja parametrów procesu suszenia z punktu widzenia zawartości składników biologicznie aktywnych, właściwości fizycznych materiału, jego zdolności do rehydracji i wiązania wody.
 • Zmiany struktury materiału wywołane procesem technologicznym (suszenie i rehydracja, zamrażanie i rozmrażanie, odwadnianie osmotyczne, aglomeracja).
 • Operacje wstępne (odwadnianie osmotyczne, blanszowanie, ultradźwięki, pulsacyjne pole elektryczne) przed suszeniem a jakość i funkcjonalność produktu.
 • Parametry aglomeracji nawilżeniowej a właściwości użytkowe sproszkowanych produktów.
 • Parametry mieszania materiałów sypkich a jakość mieszaniny.
 • Badanie mikrokapsułkowania metodą suszenia rozpyłowego barwników, aromatów i lipidów.
 • Optymalizacja składu powłok jadalnych w aspekcie ich właściwości użytkowych.
 • Organizacja produkcji i ocena eksploatacyjna urządzeń i maszyn w przemyśle spożywczym.
 • Oczyszczanie ścieków i gospodarka odpadami.
 • Badania właściwości fizycznych materiałów spożywczych w aspekcie projektowania produktu.
 • Właściwości fizyczne materiałów spożywczych, szczególnie ich właściwości teksturalne, sorpcyjne, rekonstytucyjne i akustyczne, w aspekcie zmiennych parametrów procesu technologicznego.
 • Właściwości reologiczne żywności płynnej, o konsystencji ciała stałego, jak też materiałów sypkich.
 • Właściwości sorpcyjne i wiązanie wody w produktach spożywczych.

Oferta dla praktyki
Ekspertyzy i doradztwo z zakresu:

 • suszenia owoców, warzyw i ziół różnymi metodami, w tym owiewową, mikrofalowo-konwekcyjną, promiennikową, próżniową i sublimacyjną
 • suszenia rozpyłowego soków owocowych, miodu i emulsji
 • suszenia sublimacyjnego materiałów biologicznych
 • mikrokapsułkowania metodą suszenia rozpyłowego enzymów, barwników, aromatów, lipidów
 • odwadniania osmotycznego owoców i warzyw; – zamrażania i rozmrażania żywności
 • aglomeracji produktów sproszkowanych
 • mieszania sypkich materiałów
 • homogenizacji wysokociśnieniowej produktów płynnych.
 • Badania jakości suszów z owoców i warzyw, w tym skurcz, rehydracja, barwa, zawartość witaminy C, polifenoli, barwników, zdolność przeciwutleniająca.
 • Pomiar parametrów barwy ciekłych, stałych i sypkich produktów spożywczych.
 • Pomiar właściwości reologicznych ciekłych produktów spożywczych, w tym matematyczna interpretacja krzywych płynięcia i lepkości.
 • Badanie struktury surowców i produktów spożywczych technikami w mikroskopii optycznej i skaningowej, w tym archiwizacja zdjęć, komputerowa analiza obrazu, interpretacja parametrów geometrycznych struktury i współczynników kształtu.
 • Instrumentalny pomiar tekstury żywności i wyznaczanie charakterystyk wytrzymałościowych surowców, produktów i opakowań, w tym interpretacja specjalistycznych testów i określenie takich cech jak: twardość, kruchość, konsystencja, łamliwość, elastyczność, lepkość, spójność, smarowalność, wytrzymałość na zgniatanie lub zrywanie, gumiastość, żujność czy przylepność.
 • Oznaczenia użytkowych właściwości produktów sproszkowanych, w tym: analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji, morfologia cząstek, sypkość, gęstość nasypowa, gęstość rzeczywista, zwilżalność i dyspergowalność w wodzie, higroskopijność i podatność na zbrylanie, kohezja i funkcja płynięcia.
 • Badanie stanu wody w żywności, w tym higroskopijność, aktywność wody, izotermy adsorpcji wody z ich matematycznym opisem, kinetyka sorpcji i desorpcja wody, zmiany morfologiczne spowodowane przez wodę, badania prognostyczne przydatności do spożycia.
 • Badanie właściwości akustycznych w ocenie świeżości owoców i warzyw, kruchości i chrupkości produktów typu przekąski.
 • Pomiar osmolalności i temperatury krioskopowej roztworów i napojów.
 • Ultradźwiękowa dezintegracja i homogenizacja próbek ciekłych i stałych.

Dydaktyka:

 • Rysunek techniczny z elementami maszynoznawstwa
 • Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego
 • Inżynieria procesowa
 • Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Gospodarka energetyczna
 • Właściwości fizyczne żywności
 • Percepcja sensoryczna
 • Podstawy dietetyki
 • Właściwości teksturalne produktów spożywczych
 • Woda jako składnik żywności
 • Odwadnianie i suszenie żywności
 • Innowacyjne procesy i aparatura w żywności
 • Inżynieria układów wielofazowych żywności
 • Inżynieria produktu
 • Projektowanie produktu
 • Inżynieria żywności
 • Postawy metrologii w przemyśle spożywczym
 • Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa
 • Zintegrowane zarządzanie środowiskiem w łańcuchu żywnościowym
 • Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
 • Kontrola i sterowanie procesami biotechnologicznymi
 • Przemysłowe procesy biotechnologiczne