Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wymagania dotyczące prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności/2016

piątek 17.06.2016

 

  1. Praca inżynierska

 

Praca dyplomowa (za wyjątkiem artykułu) nie może obejmować mniej niż 30 stron, a praca o charakterze projektowym – 20 stron. W pracy należy zamieścić co najmniej 30 pozycji bibliograficznych o charakterze merytorycznym (naukowych, popularnonaukowych lub branżowych), w tym przynajmniej 5 obcojęzycznych.

 

Wymagany układ pracy dyplomowej inżynierskiej:

 

Spis treści
Wstęp
1. Cel i zakres pracy
2. Przegląd piśmiennictwa
3. Materiał i metodyka pracy
4. Omówienie i dyskusja wyników
5. Podsumowanie i wnioski
6. Spis piśmiennictwa
7. (ewentualnie) Aneks

 

 

  1. Praca magisterska

 

Praca dyplomowa obowiązująca na studiach drugiego stopnia ma charakter teoretyczno-empiryczny i jest przygotowana w oparciu o badania lub prace projektowe przeprowadzone przez autora pracy.

Praca magisterska (za wyjątkiem artykułu) nie może obejmować mniej niż 60 stron, przy czym rozdział „Przegląd piśmiennictwa” może stanowić maksymalnie 30% całkowitej liczby stron pracy. Bibliografia obejmuje minimum 50 pozycji merytorycznych (naukowych, popularnonaukowych lub branżowych), w tym przynajmniej 15 obcojęzycznych.

 

Wymagany układ pracy dyplomowej magisterskiej:

 

Spis treści
Wstęp
1. Przegląd piśmiennictwa
2. Cel i zakres pracy
3. Materiał i metodyka pracy
4. Omówienie i dyskusja wyników
5. Podsumowanie i wnioski
6. Spis piśmiennictwa
7. (ewentualnie) Aneks

 


 

  1. Ustalenia ogólne dla prac dyplomowych

 

Zakres prac dyplomowych powinien być zgodny z problematyką poruszaną na kierunku studiów, w ramach którego realizowany jest dyplom. W pracy można stosować oryginalne (niewykonane przez studenta) rysunki, pod warunkiem uzyskania zgody wydawcy (autora) na ich wykorzystanie. Tytuły rysunków należy umieszczać pod rysunkami, zaś tabel – nad tabelami. Numeracja rysunków oraz numeracja tabel powinny być ciągłe w całej pracy. Praca powinna zawierać w tekście odwołania do każdego rysunku lub tabeli z podaniem ich numeru. Każdy główny rozdział (ujęty w przedstawionym powyżej układzie pracy magisterskiej/inżynierskiej) zaczyna się od nowej strony, każdy podrozdział ma pełną numerację począwszy od numeru rozdziału (np. 1.2.1.). W pracy powinno się stosować jednostki zgodne z układem SI.

 

Sposób cytowania literatury w tekście pracy: w nawiasie kwadratowym od najstarszej do najnowszej publikacji (poszczególne publikacje oddzielone przecinkami), powyżej 2 autorów dodaje się „i wsp.” do nazwiska pierwszego autora; gdy różne publikacje byłyby cytowane identycznie, dodaje się litery do roku [Holme i Peck 1993, Saraiva i wsp. 1996a, Saraiva i wsp. 1996b, Bednarski 1997, Internet 1].

 

Poniżej przedstawiono sposób przedstawiania różnych źródeł w Spisie literatury. Listę (jednolitą, bez podziału na rodzaje cytowanych źródeł) należy przygotować alfabetycznie, numerując wszystkie pozycje.

 

W przypadku artykułów podaje się wszystkich autorów, rok i tytuł publikacji, pełną nazwę czasopisma, wolumin i strony publikacji. Gdy każdy zeszyt cytowanego czasopisma ma oddzielną numerację stron (od strony pierwszej), należy do numeru woluminu dołączyć w nawiasie numer zeszytu; gdy wydawca nie numeruje woluminów, lecz jedynie zeszyty, należy zastąpić wolumin numerem zeszytu podając tę informację (np. Przegląd Gastronomiczny, nr 2, 35-37).

Anonim (jeśli brak nazwiska autora) 2012: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: use of nutritive an nonnutritive sweeteners. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 112, 739-758

Bednarski W. 1997: Stan obecny i perspektywy biotechnologii żywności. Przemysł Spożywczy, 51(2), 29-32

Djeridane A., Yousfi M.P., Nadjemi B., Stocker P.-H., Vidal N. 2006: Antioxidant activity of some Algerian medicinal plants extracts containing phenolic compounds. Food Chemistry, 97, 654-660

Saraiva J., Oliveira J.C., Hendrickx M., Oliveira F.A.R., Tobback P. 1996a: Analysis of the inactivation kinetics of freeze dried a-amylase form Bacillus amyloliquefaciens at different moisture contents. Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie, 29, 260-266

Saraiva J., Oliveira J.C., Lemos A., Hendrickx M. 1996b: Analysis of the kinetic patterns of horseradish peroxidase thermal inactivation in sodium phosphate buffer solutions of different ionic strength. International Journal of Food Science and Technology, 31, 223-231

 

 

Cytując podręczniki, monografie lub rozdziały w podręcznikach i monografiach (gdy każdy rozdział ma innych autorów) podaje się nazwiska autorów, rok wydania, tytuł, wydawnictwo i miejsce wydania; w pracach zbiorowych podaje się także redaktorów i tytuł całej publikacji:

Czapski J. 2007: Betalainy. W: Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty technologiczne, molekularne i analityczne (red. W. Grajek). Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

Holme D.J., Peck H. 1993: Analytical biochemistry. Longman Scientific & Technical, London

Praca zbiorowa (gdy autorzy rozdziałów nie są podani) 2001: Materiały do ćwiczeń z biochemii (red. M. Toczko, A. Grzelińska). Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 

Cytowanie materiałów konferencyjnych:

Bartosz G. 1999: Rola antyoksydantów w homeostazie organizmu. W: Antyoksydanty w żywności. Aspekty technologiczne i zdrowotne. Materiały II Konferencji Naukowej „Żywność a zdrowie”. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Łódź, 18-26

Okello H.O., Brennan J.G., Lewis M.J., Gilmour S. 1998: Optimisation of the spray drying of the enzyme polyphenol oxidase by response surface methodology. W: Materiały
11th International Drying Symposium “Drying ’98” (red. A.S. Mujumdar, C.B. Akritidis, D. Marinos-Kouris, G.D. Saravacos). Ziti Editions, Thessaloniki, vol. C, 1713-1722

 

Akty prawne, źródła internetowe, instrukcje:

Instrukcja 1: Megazyme. D-Sorbitol/Xylitol. Assay procedure

Internet 1: http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia, dostęp w dniu 11.12.2012

Internet 2: Jakubowska M., Walidacja metod analitycznych. http://home.agh.edu.pl/~kca/Walidacja%20-%20raport%20z%20walidacji.pdf, dostęp w dniu 16.08.2013

PN-A-76100:2009P. Kawa palona – wymagania i metody badań

Rozporządzenie 1991: Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (Dz. Urz. UE L 221)

 Forma, oświadczenia i warunki edytorskie dla pracy dyplomowej składanej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

1. Tradycyjne zwarte opracowanie.

1) Format A4,
a) druk jednostronny bez numeracji stron:
– strona 1 – strona tytułowa,
– strona 2 (tył strony tytułowej) – tylko w przypadku pracy przygotowywanej zespołowo zawiera spis autorów z wyszczególnieniem numerów rozdziałów pracy,
– strona 3 – oświadczenie promotora pracy; oświadczenie autora pracy,
– strona 5 – streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku polskim; streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku angielskim,
– strona przedostatnia – wyrażenie zgody na udostępnienie pracy w bibliotece;
– strony 2 w przypadku pracy indywidualnej, 4, 6 i ostatnia pozostają niezadrukowane.
– treść stron od 1 do 5 jest zgodna z wzorem określonym w załączniku nr 2.
b) druk dwustronny, strony numerowane od numeru 7 (spis treści): wszystkie pozostałe strony zawierające treść pracy wg określonego spisu treści – numeracja ciągła.
2) Marginesy: górny – 2,5cm., dolny – 2,5cm., boczne – lustrzane: wewnętrzny 3,5 cm., zewnętrzny 2,0 cm.,
3) Czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, z wyjątkiem stron od 1 do 5, dla których rozmiar czcionki dla poszczególnych elementów podany został w załączniku 2 w nawiasach,
4) Odstęp między wierszami 1,5 wiersza, tekst wyjustowany (wyrównanie do bocznych marginesów),
5) Przypis dolny czcionka 10, odstęp między wierszami pojedynczy, tekst wyjustowany,
6) Oprawa trwała.

Praca przygotowana w formie opublikowanego artykułu lub w formie rozdziału w monografii składana jest w formie określonej dla tradycyjnego zwartego opracowania w ust. 1., przy czym:

– na stronie tytułowej, pod nazwą kierunku studiów wpisuje się informację o przygotowaniu pracy w formie opublikowanego artykułu lub w formie rozdziału w monografii wraz z podaniem czasopisma/monografii w pełnym brzmieniu,
– strona 7 – kopia okładki czasopisma/monografii, w której tekst został opublikowany,
– strona 9 – kopia pierwszej strony artykułu/ rozdziału monografii,
– numeracja stron rozpoczyna się od strony 11 i obejmuje całą treść artykułu/rozdziału monografii.

Załączniki do pobrania


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -