Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

buwiwmBiuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, iż na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl od 23 sierpnia br. dostępna będzie oferta stypendialna na rok akademicki 2011/2012, opracowana we współpracy z Departamentem Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oferta zawierać będzie informacje o możliwości wyjazdów w roku ak. 2011/2012 na studia częściowe, staże i misje naukowe, staże doktoranckie oraz kursy językowe.

Zgłoszenia kandydatów prosimy nadsyłać w terminie do 30 listopada 2010 r. na adres:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
00 – 896 Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30

 

W przypadku, gdy termin złożenia jest inny niż powyżej, zaznaczone jest to przy kraju, którego to dotyczy.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • pismo uczelni zgłaszające kandydata/ów;
 • kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. Nr 1);
 • życiorys naukowy (zał. Nr 2) dot. tylko pracowników naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
 • potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie
  w tym kraju języków światowych;
 • informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału (dot. studentów);
 • potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy;
 • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1361/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. nr 3);
 • plan badawczy pobytu.

Dokumenty, które nie będą zawierały pisma zgłaszającego kandydatów przez upoważnione do tego komórki organizacyjne w danej uczelni nie będą rozpatrywane.

Wszelkie dokumenty należy składać w języku polskim (o ile na etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty mają być złożone w języku obcym jest to podane w ofercie przy kraju, którego to dotyczy).

Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)

Z uwagi na ograniczoną ilość stypendiów prosimy o przeprowadzenie wnikliwego doboru kandydatów, uwzględniając przy tym potrzeby zarówno kraju jak i uczelni w dziedzinie badań oraz kształcenia kadr naukowych. Rezygnacja z wyjazdu na stypendium (zwłaszcza już przyznanego przez partnera zagranicznego) może nastąpić jedynie z udokumentowanych ważnych przyczyn losowych.

Przypominamy, iż osoba może starać się tylko o jedno stypendium w tym samym roku akademickim.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone przez Zespół do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą – organ pomocniczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O wynikach kwalifikacji Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia.

Ostateczna akceptacja kandydata należy do partnera zagranicznego.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ani Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania stażu czy uczestniczenia w innej formie kształcenia.

Informacja o wysokości stypendium wypłacanego przez partnera zagranicznego (w niektórych przypadkach przez stronę polską) zostanie przekazana osobom, które uzyskają ostateczną akceptację partnera zagranicznego, w piśmie powiadamiającym o przyznaniu stypendium.

O fakcie podpisania programów wykonawczych nie wymienionych w ofercie BUWiWM będzie informowało zainteresowane uczelnie a także będzie zamieszczało informację na stronie internetowej.