Własny Fundusz Stypendialny SGGW na rok akademicki 2012/2013

Na podstawie Uchwały Senatu SGGW nr 53-2010/2011 w sprawie własnego funduszu stypendialnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uchwały nr 31-2011/2012 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie podziału środków dotacji przyznanych na rok 2012, młodzi nauczyciele akademiccy (po doktoracie, przed habilitacją) oraz doktoranci mogą ubiegać się o stypendia na kilkumiesięczne staże zagraniczne mające na celu prowadzenie badań związanych z realizacją rozprawy habilitacyjnej lub doktoranckiej w roku akademickim 2012/2013.

Pracownicy i doktoranci składają wnioski w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok.106). Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor.

Pracownicy i doktoranci ubiegający się o stypendium na staż naukowy w instytucji zagranicznej składają następujące dokumenty:

– wniosek do Rektora,

– plan badań zaakceptowany przez promotora (doktoranci) i/lub Kierownika Katedry (habilitanci) oraz Dziekana,

– zgodę instytucji przyjmującej,

– informację o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,

– opinię promotora, z poparciem kierownika studium doktoranckiego i samorządu doktorantów (doktoranci), lub opinię bezpośredniego przełożonego (habilitanci),

– potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego (tylko doktoranci).


Wnioski o kilkumiesięczne stypendia w wysokości brutto 6300 zł na miesiąc dla doktorantów i 7600 zł na miesiąc dla habilitantów oraz ryczałt na koszty podróży w kwocie brutto 1900 zł (kraje europejskie) i 3800 zł (kraje pozaeuropejskie), należy składać w terminie do 30 czerwca 2012 r.

Kontakt:

Sekretariat Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej

Aleksandra Kuncewicz

e-mail: aleksandra_kuncewicz@sggw.pl

tel.: 22 593 18 41

Budynek 8, pok. 106