Kierunki studiów – Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

technologiaTechnologia Żywności i Żywienie Człowieka to kierunek związany z naukami technicznymi, chemicznymi i biologicznymi. Kształcenie obejmuje podstawy produkcji żywności i żywienia człowieka, znajomość inżynierii żywności i maszynoznawstwa przemysłu spożywczego, chemicznych, biologicznych i fizycznych przemian w procesach przetwarzania i utrwalania żywności, kształtowania jakości produktów spożywczych, metod i technik analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, zagadnień związanych z ekonomiką i organizacją procesów przetwarzania żywności oraz zagadnień prawnych żywności.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka ma podstawową wiedzę z zakresu chemii, matematyki, biologii, fizyki i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w technologii żywności i żywieniu człowieka. Dysponuje ogólną wiedzą na temat funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zagadnieniach inżynierskich, przydatną do produkcji żywności i żywienia człowieka. Zna podstawowe metody, techniki, technologie i narzędzia w zakresie wykorzystania i kształtowania potencjału przyrody w celu doskonalenia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka. Ma ogólną wiedzę na temat chemicznych, biologicznych i fizycznych właściwości surowców, półproduktów i produktów roślinnych i zwierzęcych. Znane mu są typowe technologie produkcji żywności i żywienia człowieka. Posiada wiedzę o podstawowych procesach mikrobiologicznych, biochemicznych, chemicznych i fizycznych zachodzących w produkcji żywności i żywieniu człowieka. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych operacji i procesów jednostkowych stosowanych w produkcji żywności, a ponadto zna metody i aparaturę do badania podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych żywności. Ma wiedzę o podstawowych metodach i technikach analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i finalnych produktów żywnościowych. Znana mu jest budowa i zasady funkcjonowania maszyn, urządzeń i aparatów wchodzących w skład linii produkcyjnych przetwórstwa żywności. Zna podstawy kontroli parametrów materiałów i procesów stosowanych w produkcji żywności. Posiada wiedzę na temat zasad identyfikowania zagrożeń jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym i żywieniu człowieka. Dysponuje wiedzą o ogólnych zasadach kontroli i zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym i żywieniu. Zna zasady technologicznego projektowania linii produkcyjnych zakładów przemysłu spożywczego oraz ich właściwej lokalizacji i wpływu na środowisko. Znane mu są podstawy fizjologii człowieka, rola żywienia w zachowaniu zdrowia i jego profilaktyce oraz zasady projektowania technologii racjonalnego żywienia. Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w zakresie produkcji żywności. Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów gospodarczych, ich zarządzania, nadzoru i kontroli. Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie ekologii i odnowy środowiska w aspekcie produkcji żywności i żywienia człowieka. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, organizacji systemów ekologicznych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe. Znane mu są podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne do analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w produkcji żywności i żywieniu człowieka. Nie są mu obce elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w działaniach na rzecz produkcji żywności. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej. Posiada wiedzę na temat polskiej i angielskiej terminologii w obszarze gospodarki żywnościowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów, wyznaczania wartości oraz oceny dokładności pomiarów w odniesieniu do wielkości biologicznych, chemicznych i fizycznych związanych z procesami produkcji żywności. Potrafi wykonywać proste zadania badawcze związane z identyfikacją jakości materiałów i zmian zachodzących podczas ich przetwarzania. Umie ocenić istniejące operacje i procesy jednostkowe oraz zaproponować rozwiązania alternatywne, uwzględniające doskonalenie jakości, bezpieczeństwo żywności i efektywność procesu technologicznego. Wykorzystuje metody eksperymentalne, matematyczno-statystyczne oraz informatyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych produkcji żywności i żywienia człowieka. Posiada umiejętności samodzielnej interpretacji uzyskanych danych empirycznych i wyciągania wniosków. Umie wyszukiwać, interpretować i oceniać przydatność danych związanych z technologią i gospodarką żywnościową. Identyfikuje zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne oraz źródła ich pochodzenia środowiskowego lub przemysłowego. Przeprowadza analizy ryzyka i korzyści oraz umie sformułować wytyczne do zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Przygotowuje udokumentowane źródłowo opracowania dotyczące produkcji żywności, technologii żywności i żywienia człowieka oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Posiada umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i przygotowania żywności do spożycia. Określa i ocenia wartość odżywczą, energetyczną i prozdrowotną surowców i produktów spożywczych, a także odpowiednio bilansuje dietę. Korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wykorzystywania danych odnoszących się do produkcji żywności i żywienia człowieka. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe, dotyczące szeroko rozumianego przetwarzania żywności. Potrafi dokonać wstępnej syntezy i analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Ocenia i planuje gospodarkę odpadową, wodną i ściekową, uwzględniając zintegrowane zarządzanie środowiskiem i kryteria zrównoważonego rozwoju. Absolwent ma umiejętności studiowania literatury i samodzielnego uczenia się oraz komunikowania w obszarze problemowym technologii żywności i żywienia człowieka w języku polskim i angielskim na poziomie B2. Ponadto ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej i stabilnej jakościowo żywności. Zdaje sobie sprawę z ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Jest wrażliwy na estetykę, autentyczność oraz jakość i bezpieczeństwo żywności w odniesieniu do konsumenta oraz na zachowanie dobrostanu środowiska naturalnego. Rozumie wagę zapewniania odpowiednich warunków pracy w przetwarzaniu i obrocie żywnością oraz przestrzegania zasad higieny pracy.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka ma zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii, matematyki, biologii, fizyki i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w technologii żywności i żywieniu człowieka. Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii i narzędzi w zakresie korzystania i kształtowania potencjału przyrody w celu doskonalenia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka. Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat chemicznych, biologicznych i fizycznych właściwości surowców, półproduktów i produktów roślinnych i zwierzęcych. Wykazuje znajomość zaawansowanych technologii produkcji żywności i żywienia człowieka. Ma pogłębioną wiedzę na temat procesów mikrobiologicznych, biochemicznych, chemicznych i fizycznych zachodzących w produkcji żywności i żywieniu człowieka. Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu operacji i procesów jednostkowych oraz technik kontroli parametrów stosowanych w produkcji żywności. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat metod i technik analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i gotowych produktów żywnościowych. Zna budowę i zasady funkcjonowania maszyn, urządzeń i aparatów wchodzących w skład linii produkcyjnych w przetwórstwie żywności. Ma rozszerzoną wiedzę na temat identyfikowania zagrożeń, zasad kontroli oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym i żywieniu. Znane mu są zasady technologicznego projektowania linii produkcyjnych zakładów przemysłu spożywczego oraz ich właściwej lokalizacji i wpływu na środowisko. Posiada zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w zakresie produkcji żywności. Dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania organizmów gospodarczych, ich zarządzania, nadzoru i kontroli oraz zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie ekologii i odnowy środowiska w aspekcie produkcji żywności i żywienia człowieka. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, organizacji systemów ekologicznych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe. Zna podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne do analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w produkcji żywności i żywieniu człowieka. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Znana jest mu polska i angielska terminologia z obszaru gospodarki żywnościowej.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi samodzielnie zaplanować i wykonać pomiary, wyznaczyć wartości oraz dokonać oceny dokładności pomiarów w odniesieniu do wielkości biologicznych, chemicznych i fizycznych związanych z procesami produkcji żywności. Przeprowadza operacje i procesy jednostkowe, potrafi je dobrać, ocenić i zaproponować rozwiązania alternatywne, uwzględniające doskonalenie jakości, bezpieczeństwo żywności oraz efektywność procesu technologicznego. Samodzielnie stosuje metody eksperymentalne, matematyczno-statystyczne oraz informatyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych produkcji żywności i żywienia człowieka oraz posiada umiejętności samodzielnej interpretacji uzyskanych danych empirycznych i wyciągania wniosków. Posiada pogłębioną umiejętność identyfikowania zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz źródeł ich pochodzenia środowiskowego lub przemysłowego. Umie samodzielnie przygotować opracowanie dotyczące technologii żywności i żywienia człowieka oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności w oparciu o udokumentowane źródła. Ponadto dysponuje pogłębionymi umiejętnościami praktycznego wykorzystywania wiedzy w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i przygotowania do spożycia żywności oraz potrafi powiązać ze sobą i zaprezentować zdobyte umiejętności. Jest w stanie syntetyzować i analizować problemy zawodowe, w tym ekonomiczne, związane z doskonaleniem podejmowanych działań inżynierskich. Samodzielnie ocenia i planuje gospodarkę odpadową, wodną i ściekową, uwzględniając zintegrowane zarządzanie środowiskiem i kryteria zrównoważonego rozwoju. Posiada pogłębioną umiejętność komunikowania się w obszarze problemowym technologii żywności i żywienia człowieka w języku polskim i angielskim na poziomie B2+. Absolwent rozumie znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej i stabilnej jakościowo żywności w odniesieniu do konsumenta i dobrostanu środowiska naturalnego. Potrafi identyfikować problemy zawodowe, odpowiednio określić priorytety służące działalności szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Rozumie wagę zapewniania odpowiednich warunków pracy w przetwarzaniu i obrocie żywnością oraz przestrzegania zasad higieny pracy.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach różnych branż przemysłu spożywczego;
  • instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych;
  • laboratoriach i instytucjach kontrolnych;
  • jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności;
  • placówkach upowszechniających wiedzę, w firmach doradczych i audytujących;
  • innych instytucjach łańcucha żywnościowego.