Kierunki studiów – Bezpieczeństwo Żywności

bezpieczenstwoBezpieczeństwo żywności to kierunek interdyscyplinarny związany z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi; obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z podstawami produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, inżynierią żywności, przetwarzaniem i dystrybucją żywności, zasadami ochrony środowiska, problematyką identyfikacji, monitorowania, kontroli krytycznych parametrów bezpieczeństwa surowców i produktów oraz systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu żywnościowym.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Żywności ma podstawową wiedzę z zakresu chemii, matematyki, biologii, fizyki i nauk pokrewnych niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w żywności, związanych z zapewnieniem jej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego. Dysponuje ogólną wiedzą o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności oraz przyrody nieożywionej, przydatną dla inżynierii bezpieczeństwa i jakości żywności. Zna podstawowe metody, techniki, technologie i narzędzia w zakresie korzystania i kształtowania potencjału przyrody w celu doskonalenia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka. Ma ogólną wiedzę na temat biologicznych, chemicznych i fizycznych właściwości surowców, półproduktów i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Znane mu są podstawowe procesy mikrobiologiczne, biochemiczne, chemiczne i fizyczne zachodzące w produkcji żywności i żywieniu człowieka. Wykazuje znajomość podstawowych operacji, procesów jednostkowych i technologii produkcji żywności. Posiada wiedzę na temat metod i aparatury do badania podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych surowców, półproduktów i produktów żywnościowych. Dysponuje wiedzą o podstawowych metodach i technikach analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej, przydatnych w ocenie i kształtowaniu bezpieczeństwa i jakości żywności. Zna podstawy funkcjonowania maszyn, urządzeń i aparatów wchodzących w skład linii produkcyjnych produkcji żywności, z uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa żywności. Znane mu są ogólne zasady kontroli i systemowego zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym i żywieniu. Wykazuje znajomość zasad identyfikowania biologicznych, chemicznych i fizycznych zagrożeń bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu żywnościowym. Posiada wiedzę na temat zasad analizy ryzyka i korzyści w zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością żywności. Dysponuje wiedzą o zasadach identyfikacji i kontroli punktów krytycznych dla bezpieczeństwa i jakości żywności. Zna podstawy fizjologii człowieka i rolę żywienia w zachowaniu zdrowia i profilaktyce. Posiada wiedzę z zakresu toksykologii i skutków zdrowotnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Znane są mu podstawowe narzędzia i metody wykorzystywane w inżynierii genetycznej. Wykazuje podstawową wiedzę z zakresu logistyki i jej znaczenia w zachowaniu bezpieczeństwa i jakości żywności. Posiada wiedzę z zakresu higieny produkcji żywności i żywienia. Dysponuje wiedzą na temat regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i jakości, a także zasad urzędowej kontroli żywności. Zna podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz nauk społecznych. Znane są mu zasady zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, organizacji systemów ekologicznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i jakość żywności. Ma wiedzę na temat podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy oraz oceny zjawisk i procesów dla prognozowania bezpieczeństwa i jakości żywności. Posiada wiedzę o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji żywności. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej. Znana jest mu polska i angielska terminologia w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów, wyznaczania wartości oraz oceny dokładności pomiarów w odniesieniu do wielkości biologicznych, chemicznych i fizycznych związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności. Potrafi wykonywać proste zadania badawcze związane z bezpieczeństwem materiałów, zmianami zachodzącymi w łańcuchu żywnościowym oraz identyfikacją jakości żywności. Umie dokonać krytycznej analizy operacji i procesów jednostkowych oraz zaproponować rozwiązania alternatywne, uwzględniające bezpieczeństwo żywności i doskonalenie jakości. Wykorzystuje metody eksperymentalne, matematyczno-statystyczne oraz informatyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach produkcji żywności. Posiada umiejętności samodzielnej interpretacji uzyskanych danych empirycznych i formułowania wniosków. Wyszukuje, interpretuje i ocenia przydatność danych związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności. Identyfikuje zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne oraz źródła ich pochodzenia środowiskowego lub przemysłowego, z uwzględnieniem zmienności czasowo-przestrzennej. Przeprowadza analizę ryzyka i korzyści oraz formułuje wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Przygotowuje udokumentowane źródłowo opracowania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem specyfiki jej produkcji. Posiada umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy do prognozowania bezpieczeństwa i jakości żywności. Potrafi właściwie reagować w sytuacjach kryzysowych. Umie posługiwać się dokumentami prawnymi związanymi z bezpieczeństwem i jakością żywności. Korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wykorzystywania danych odnoszących się do oceny bezpieczeństwa i jakości w łańcuchu żywnościowym. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego zadania badawcze związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i jakością żywności. Potrafi ocenić gospodarkę odpadową, wodną i ściekową, uwzględniając zintegrowane zarządzanie środowiskiem oraz kryteria zrównoważonego rozwoju. Absolwent ma ponadto opanowane umiejętności studiowania literatury i samodzielnego uczenia się oraz komunikowania w obszarze problemowym żywności i żywienia człowieka w języku polskim oraz angielskim na poziomie B2. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej zdrowotnie i stabilnej jakościowo żywności. Zdaje sobie sprawę z ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Jest wrażliwy na bezpieczeństwo, jakość, autentyczność i estetykę żywności w odniesieniu do konsumenta oraz na zachowanie dobrostanu środowiska naturalnego. Rozumie wagę zapewniania odpowiednich warunków pracy w przygotowaniu żywności i procesach obrotu żywnością.

Absolwenci kształcenia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Żywności mają wiedzę z zakresu chemii żywności, mikrobiologii żywności oraz nauk rolniczych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu żywnościowym. Potrafią identyfikować zanieczyszczenia chemiczne, biologiczne i fizyczne podczas produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, ich przetwarzania oraz w czasie dystrybucji i przechowywania żywności. Rozumieją zagrożenia bioterroryzmem i agroterroryzmem. Znają zasady konstruowania i kontroli genetycznie modyfikowanej żywności oraz oceny bezpieczeństwa i analizy ryzyka stosowania organizmów transgenicznych, jak również monitoringu zagrożeń. Potrafią dokonać oceny bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz znają zasady i zadania nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego w gospodarce żywnościowej, a także podstawy prawa żywnościowego UE i RP, zakres działalności, kompetencji i zadań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA (European Food Safety Authority). Są przygotowani do oceny ryzyka występowania substancji kancerogennych i genotoksycznych w żywności, a ponadto znają zasady logistyki i jej rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności.

Na kierunku Bezpieczeństwo Żywności dotychczas nie uruchomiono studiów II stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich obejmujących kontrolę jakości bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym w przedsiębiorstwach, zakładach i innych instytucjach; mogą być zatrudniani w placówkach edukacyjnych i badawczo-rozwojowych, firmach doradczych i audytujących, inspekcjach urzędowej kontroli jakości, centrach zarządzania kryzysowego itp.