Kierunki studiów – Towaroznawstwo

Kierunek towaroznawstwo ma charakter interdyscyplinarny – ekonomiczno-techniczno-przyrodniczy i obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z badaniem i oceną właściwości użytkowych produktów oraz czynników determinujących ich jakość. Przygotowuje studentów do zarządzania produktem (żywność, zioła, drewno, płody rolne i ogrodnicze), wykorzystania technik mikro- i makroekonomii oraz marketingu.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Towaroznawstwo ma podstawową wiedzę o charakterze towaroznawstwa, jego miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Dysponuje podstawową wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz ich relacjach w skali krajowej i międzynarodowej. Zna rodzaje więzi społecznych właściwych dla towaroznawstwa oraz rządzące nimi prawidłowości. Ma podstawową wiedzę o człowieku działającym w strukturach rynkowych. Znane są mu metody i narzędzia właściwe dla towaroznawstwa, w tym techniki pozyskiwania danych. Posiada wiedzę o normach prawnych i organizacyjnych właściwych dla towaroznawstwa niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Dysponuje wiedzą o strukturach i instytucjach społecznych oraz o rodzajach więzi rynkowych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej. Znane mu są ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki i nauk pokrewnych oraz wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowane do towaroznawstwa. Posiada ogólną wiedzę dostosowaną do towaroznawstwa na temat właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki, cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, kształtowania środowiska, funkcjonowania organizmów żywych oraz o technicznych zadaniach inżynierskich. Wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w kształtowaniu jakości towarów, stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu towaroznawstwa. Dysponuje wiedzą o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz na temat stanu i czynników determinujących rozwój i funkcjonowanie obszarów wiejskich. Ma podstawową wiedzę na temat zarządzania, w tym zarządzania jakością w agrobiznesie.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi interpretować, analizować i prognozować procesy i zjawiska społeczne właściwe dla towaroznawstwa. Prawidłowo posługuje się normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu towaroznawstwa. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów i zadań pojawiających się w pracy towaroznawcy, potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania oraz posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zachowań konsumentów na rynku towarów i usług szeroko rozumianego agrobiznesu. Wyszukuje, rozumie, analizuje i wykorzystuje potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych właściwych dla towaroznawstwa. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze i projektowe dotyczące szeroko rozumianego agrobiznesu, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Posiada zdolność identyfikacji, analizy i podejmowania działań rozwiązujących problemy i zadania inżynierskie o charakterze praktycznym w zakresie towaroznawstwa z wykorzystaniem metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych. Jest w stanie przygotować w języku polskim pracę pisemną (projekt) dotyczącą zagadnień szczegółowych związanych z towaroznawstwem oraz jej streszczenie w języku angielskim. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych (referatów, prezentacji). Ma umiejętności językowe w zakresie towaroznawstwa zgodnie z wymaganiami B2 ESOKJ. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług i dokonać ich oceny, dostrzegając ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Projektuje i realizuje produkt, system, proces, używając metod, technik i narzędzi właściwych dla towaroznawstwa. Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt i stan środowiska naturalnego oraz ryzyka związanego z wykonywaną działalnością.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Towaroznawstwo ma zaawansowaną wiedzę z zakresu towaroznawstwa i nauk pokrewnych oraz poszerzoną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną właściwą dla towaroznawstwa. Dysponuje ponadto rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz o relacjach między nimi w odniesieniu do towaroznawstwa. Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do towaroznawstwa. Posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku działającym w strukturach rynkowych. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla towaroznawstwa. Dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych i technicznych) właściwych dla towaroznawstwa. Ma pogłębioną wiedzę o zmianach struktur, instytucji i więzi społecznych właściwych dla towaroznawstwa oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych, przyrody, biosfery, chemicznych i fizycznych procesach w niej zachodzących oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do towaroznawstwa. Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w kształtowaniu jakości towarów, stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu towaroznawstwa. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz na temat stanu obszarów wiejskich i czynników determinujących ich funkcjonowanie i rozwój. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz na tym tle zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne, relacje między nimi oraz właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych właściwych dla towaroznawstwa, a także stawiać proste hipotezy badawcze i weryfikować je. Jest w stanie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych właściwych dla towaroznawstwa oraz potrafi formułować własne opinie, krytycznie dobierać dane i metody analiz, jak również posiada umiejętność rozwiązywania problemów właściwych dla towaroznawstwa. Prognozuje i modeluje złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie towaroznawstwa. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu towaroznawstwa. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zachowań konsumentów na rynku towarów i usług szeroko rozumianego agrobiznesu, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk, z zastosowaniem metody badawczej. Dysponuje pogłębionymi umiejętnościami przygotowania w języku polskim prac pisemnych i wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z towaroznawstwem oraz ich streszczenia w języku angielskim. Ma umiejętności językowe w zakresie towaroznawstwa zgodne z wymaganiami B2+ ESOKJ. Posiada umiejętność wyszukiwania, rozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych) właściwych dla towaroznawstwa. Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania lub eksperymentu, potrafi ocenić przydatność rutynowych metod z zakresu towaroznawstwa, potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację produktu. Samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy z zakresu towaroznawstwa, dobiera i modyfikuje typowe działania (w tym techniki i technologie) z zakresu towaroznawstwa, potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej. Ocenia wady i zalety podejmowanych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych celem nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich. Ponadto ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego towaroznawstwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może pracować w zawodach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów, np. specjalista w dziale jakości, audytor, menadżer produktu, technolog ds. innowacji, a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Jest także przygotowany do pracy w zawodach pośrednio związanych z kierunkiem studiów, np. jako przedstawiciel handlowy, specjalista w działach: eksportu, księgowości, finansowym, zakupów w różnych firmach związanych z szeroko pojętym agrobiznesem. Również przygotowany jest do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wykaz przykładowych zajmowanych i potencjalnych miejsc i stanowisk pracy, do objęcia których absolwent jest przygotowany:

 • towaroznawca;
 • kierownik działu zapewnienia jakości;
 • specjalista w dziale kontroli np. w inspekcji jakości handlowej i sanitarnej lub urzędach celnych;
 • laborant, np. standaryzacja, atestacja, certyfikacja wyrobów;
 • specjalista ds. jakości marki;
 • technolog produktu;
 • specjalista ds. badań i rozwoju produktu lub opakowań;
 • specjalista ds. dystrybucji towarów;
 • koordynator ds. organizacji dostaw;
 • pracownik instytucji badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych;
 • samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.