Stacjonarne – bezpieczeństwo żywności

Studia stacjonarne I stopnia od roku akadmickiego 2012/2013

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodzie na prowadzenie przez Wydział Nauk o Żywności SGGW studiów pierwszego stopnia  na kierunku „bezpieczeństwo żywności”

Nowy interdyscyplinarny kierunek studiów bezpieczeństwo żywności łączy wiedzę i umiejętności kierunków: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, OGRODNICTWO, WETERYNARIA, TOWAROZNAWSTWO. W treściach kształcenia znalazły się również elementy standardów kierunków rolnictwo oraz zootechnika. Kierunek ten łączy w unikalny sposób elementy studiów technicznych i przyrodniczych.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności, mikrobiologii żywności oraz nauk rolniczych i technicznych. Jest kompetentny w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu żywnościowym.

Potrafi identyfikować zanieczyszczenia chemiczne, biologiczne i fizyczne podczas produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, ich przetwarzania oraz w czasie dystrybucji i przechowywania żywności. Rozumie zagrożenia bioterroryzmem i agroterroryzmem. Zna zasady konstruowania i kontroli genetycznie modyfikowanej żywności oraz oceny bezpieczeństwa i analizy ryzyka stosowania organizmów transgenicznych. Zna zasady monitoringu zagrożeń oraz potrafi dokonać oceny bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zna zasady i zadania nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego w gospodarce żywnościowej.

Opanował podstawy prawa żywnościowego UE i RP. Orientuje się w zakresie działalności, kompetencji i zadań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA (European Food Safety Authority). Jest przygotowany do oceny ryzyka występowania substancji kancerogennych i genotoksycznych w żywności. Zna zasady logistyki i jej rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym.

Potrafi posługiwać się techniką komputerową w modelowaniu i sterowaniu oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:

Matematyki i statystyki

Biologii i mikrobiologii

Chemii i biochemii

Prawa żywnościowego

Podstaw produkcji roślinnej i zwierzęcej

Toksykologii

Ekologii i ochrony środowiska

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
T
reści kształcenia w zakresie:

Chemii, mikrobiologii i analizy żywności

Ogólnej i kierunkowych technologii żywności

Logistyki w łańcuchu żywnościowym i towaroznawstwa żywności

Metrologii i procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym

Patogennych zmian w surowcach żywnościowych

Zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w żywności

Instrumentalnych metod oceny bezpieczeństwa i jakości żywności

Podstaw biologii molekularnej i inżynierii genetycznej

Żywności genetycznie modyfikowanej

Nadzoru weterynaryjnego i sanitarnego w gospodarce żywnościowej

Ochrony zdrowia publicznego

Podstaw żywienia człowieka

Systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Program studiów od roku akademickiego 2016/2017

Program studiów od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów od roku akademickiego 2012/2013