Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Stacjonarne – bezpieczeństwo żywności

czwartek 17.11.2011

Studia stacjonarne I stopnia od roku akadmickiego 2012/2013

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodzie na prowadzenie przez Wydział Nauk o Żywności SGGW studiów pierwszego stopnia  na kierunku „bezpieczeństwo żywności”

Nowy interdyscyplinarny kierunek studiów bezpieczeństwo żywności łączy wiedzę i umiejętności kierunków: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, OGRODNICTWO, WETERYNARIA, TOWAROZNAWSTWO. W treściach kształcenia znalazły się również elementy standardów kierunków rolnictwo oraz zootechnika. Kierunek ten łączy w unikalny sposób elementy studiów technicznych i przyrodniczych.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności, mikrobiologii żywności oraz nauk rolniczych i technicznych. Jest kompetentny w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu żywnościowym.

Potrafi identyfikować zanieczyszczenia chemiczne, biologiczne i fizyczne podczas produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, ich przetwarzania oraz w czasie dystrybucji i przechowywania żywności. Rozumie zagrożenia bioterroryzmem i agroterroryzmem. Zna zasady konstruowania i kontroli genetycznie modyfikowanej żywności oraz oceny bezpieczeństwa i analizy ryzyka stosowania organizmów transgenicznych. Zna zasady monitoringu zagrożeń oraz potrafi dokonać oceny bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zna zasady i zadania nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego w gospodarce żywnościowej.

Opanował podstawy prawa żywnościowego UE i RP. Orientuje się w zakresie działalności, kompetencji i zadań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA (European Food Safety Authority). Jest przygotowany do oceny ryzyka występowania substancji kancerogennych i genotoksycznych w żywności. Zna zasady logistyki i jej rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym.

Potrafi posługiwać się techniką komputerową w modelowaniu i sterowaniu oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:

Matematyki i statystyki

Biologii i mikrobiologii

Chemii i biochemii

Prawa żywnościowego

Podstaw produkcji roślinnej i zwierzęcej

Toksykologii

Ekologii i ochrony środowiska

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
T
reści kształcenia w zakresie:

Chemii, mikrobiologii i analizy żywności

Ogólnej i kierunkowych technologii żywności

Logistyki w łańcuchu żywnościowym i towaroznawstwa żywności

Metrologii i procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym

Patogennych zmian w surowcach żywnościowych

Zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w żywności

Instrumentalnych metod oceny bezpieczeństwa i jakości żywności

Podstaw biologii molekularnej i inżynierii genetycznej

Żywności genetycznie modyfikowanej

Nadzoru weterynaryjnego i sanitarnego w gospodarce żywnościowej

Ochrony zdrowia publicznego

Podstaw żywienia człowieka

Systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Program studiów od roku akademickiego 2016/2017

Program studiów od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów od roku akademickiego 2012/2013

Studia I stopnia

Sylabusy fakultetów: Fakultety 5 semestr:

 1. Ekologia w produkcji żywności – dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
 2. Etyka biznesu – dr inż. Agnieszka Tyburcy
 3. Kreatywne myślenie – dr inż. Agnieszka Tyburcy1
 4. Nowe metody w analizie żywności – dr hab. Rafał Wołosiak, dr inż. Dorota Derewiaka, dr inż. Beata Drużyńska2
 5. Mikologia w technologii żywności – dr inż. Iwona Gientka
 6. Miód i inne produkty pszczele – dr inż. Tomasz Florowski, dr hab. Aneta Cegiełka, dr hab. Dorota Pietrzak, dr hab. Ewa Majewska
 7. Polskie superowoce – prof. dr hab. Marta Mitek, dr inż. Joanna Niewczas, dr hab. Stanisław Kalisz
 8. Przekąski i napoje bezalkoholowe – charakterystyka i technologia – dr inż. Iwona Ścibisz, drhab. Stanisław Kalisz
 9. Słodycz w diecie – nowe i tradycyjne źródła – dr inż. Joanna Niewczas
 10. Towaroznawstwo surowców i produktów przemysłu spożywczego – dr hab. Antoni Pluta, prof., dr inż. Anna Berthold-Pluta3
 11. Zamrażalnictwo żywności – dr hab. Stanisław Kalisz
 12. Zielona chemia w przemyśle spożywczym – dr Ewa Majewska
 13. Alternatywne surowce do otrzymywania olejów jadalnych – dr hab. Małgorzata Wroniak, dr inż. Katarzyna Ratusz

Fakultety 4, 6 semestr:

 1. Apertyzacja – dr hab. Stanisław Kalisz
 2. Bakterie mlekowe w technologii żywności – dr hab. Małgorzata Ziarno, prof., dr inż. Anna Berthold-Pluta
 3. Dodatki do żywności – aspekty zdrowotne – prof. dr hab. Krzysztof Krygier
 4. Dodatki do żywności – aspekty technologiczne – dr hab. Elżbieta Dłużewska
 5. Podstawy dietetyki – dr inż. Katarzyna Ratusz, dr hab. Ewa Gondek, dr inż. Magdalena Maszewska
 6. Przeciwutleniacze w żywności – dr inż. Elwira Worobiej, dr inż. Beata Drużyńska, dr hab. Rafał Wołosiak
 7. System HAACP w przemyśle spożywczym – dr hab. Krzysztof Dasiewicz, dr inż. Lech Adamczak4
 8. Systemy zarządzania w laboratorium – dr hab. Jolanta Kowalska, dr hab. Ewa Majewska
 9. Właściwości teksturalne produktów spożywczych – dr hab. Agata Marzec
 10. Wykorzystanie roślin alternatywnych w przemyśle spożywczym – dr inż. Małgorzata Sobczyk
 11. Zioła, żywność i zdrowie – dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk
 12. Żywność dla dzieci – dr hab. Stanisław Kalisz
 13. Żywność minimalnie przetworzona – prof. dr hab. Marta Mitek
 14. Walidacja metod analitycznych – dr hab. Ewa Majewska
 15. Woda jako składnik żywności – dr hab. Zbigniew Pałacha, prof.
 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi – dr inż. Agnieszka Tyburcy

Fakultety 7 semestr:

 1. Alergeny w żywności – dr inż. Dorota Derewiaka, dr hab. Rafał Wołosiak
 2. Biotechnologiczne wykorzystanie bakterii octowych – dr inż. Lidia Stasiak-Różańska
 3. Kontrola i sterowanie procesami biotechnologicznymi – dr inż. Iwona Sitkiewicz
 4. Metody reologiczne w badaniu żywności – dr inż. Iwona Sitkiewicz
 5. Mikroorganizmy jako źródła składników bioaktywnych – dr inż. Anna Bzducha-Wróbel
 6. Percepcja sensoryczna żywności – dr hab. Agata Marzec
 7. Podstawy logistyki – prof. dr hab. Bogdan Klepacki5
 8. Polityka wyżywienia ludności – dr hab. Antoni Pluta, prof., dr inż. Anna Berthold-Pluta
 9. Przechowalnictwo żywności – warunki i zmiany w trakcie przechowywania – prof. dr hab. Marta Mitek
 10. Systemy zapewnienia jakości – dr hab. Jolanta Kowalska4
 11. Tłuszcze w technologii żywności – dr inż. Katarzyna Ratusz
 12. Wykorzystanie drożdży w technologii – dr hab. Edyta Lipińska
 13. Żywność specjalna – prof. dr hab. Krzysztof Krygier

1 limit wyboru min. 60 osób max. 75 osób (limit obejmuje wszystkie 3 kierunki)

2 nie oferowany studentom kierunku Bezpieczeństwo żywności, studentom kierunku Towaroznawstwo oferowany na 7 semestrze

nie oferowany studentom kierunku Towaroznawstwo

4 możliwość uzyskania certyfikatu na zasadach podanych przez Kierowników przedmiotów

 

 

 

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -