Egzaminy końcowe z języków obcych

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną COVID-19, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie – w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Dydaktyki – przedstawia dwie opcje harmonogramu końcowego egzaminu z języków obcych w sesji letniej 2020/21 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Po zaliczeniu ostatniego semestru nauki języka w regulaminowym terminie lub po odpłatnym powtórzeniu ostatniego semestru języka, student zostanie zapisany na najbliższy egzamin przez prowadzącego zajęcia. Formę egzaminu (ustny / pisemny) student zgłasza prowadzącemu zajęcia.

Informacja o godzinie egzaminów i przydziale auli zostanie umieszczona na stronie internetowej SPNJO 22.06. 2021 a przed egzaminem poprawkowym 30.08.2021 w zakładce EGZAMINY.

I OPCJA egzamin pisemny metodą tradycyjną, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

I termin: 25 czerwca 2021 (piątek) studia stacjonarne, 02 lipca 2021(piątek) studia niestacjonarne

II termin: 03 września 2021 (piątek) – sesja poprawkowa studia stacjonarne i niestacjonarne

Student, który nie zdał egzaminu w pierwszym terminie lub był nieobecny, zostanie automatycznie zapisany na termin poprawkowy. II OPCJA Indywidualny egzamin ustny przeprowadzony w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Opcja dostępna tylko w pierwszym terminie.

I termin: Terminarz egzaminów ustnych zostanie ogłoszony na stronie SPNJO po 30 maja.

Informacja o terminie i godzinie egzaminu ustnego zostanie przekazana każdemu studentowi indywidualnie przez MS Teams.

II termin: 03 września 2021(piątek) – sesja poprawkowa studia stacjonarne i niestacjonarne

Student, który nie zdał egzaminu ustnego w pierwszym terminie lub był nieobecny, zostanie automatycznie zapisany na pisemny egzamin poprawkowy w formie stacjonarnej. Przystępujący do egzaminu ustnego powinni: – mieć dostęp do usługi Office 365 – dysponować sprawnym komputerem z kamerą i mikrofonem (wyraźny obraz i dźwięk) – przedstawić dowód osobisty i nr albumu – przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, na tle zamkniętych drzwi

1. Czas trwania egzaminu – ok. 30 minut

2. Treść egzaminu: wypowiedź na wylosowane tematy z zakresu obowiązującego programu

3. Egzaminator przypisany losowo z wyłączeniem lektora prowadzącego zajęcia

4. W przypadku przerwania połączenia synchronicznego w trakcie czasu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne, pytanie to jest anulowane, a po ponownym nawiązaniu połączenia – w ramach czasu przewidzianego na egzamin – student odpowiada na nowo wylosowane pytanie

5. W przypadku zarówno niemożności połączenia, jak i braku stabilnego połączenia audiowizualnego, umożliwiającego przeprowadzenie zdalnego egzaminu, egzamin nie jest przeprowadzany. Kierownik SPNJO może wyznaczyć kolejny termin egzaminu tylko jeden raz. Zakłócenia w trakcie egzaminu wyznaczonego w kolejnym terminie skutkują jego unieważnieniem i utratą pierwszego terminu.

UWAGA – Zgodnie z regulaminem SPNJO, każdemu studentowi przysługują dwa podejścia do egzaminu. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres spnjo@sggw.edu.pl