Koordynator praktyk

Dr inż. Sabina Galus
Koordynator ds. praktyk

Tel. 22 593 75 79, budynek 32, p.1022
Dane kontaktowe: wtz_praktyki@sggw.pl

Zadania Koordynatora ds. praktyk:

  • opracowywanie zasad odbywania praktyk w sposób właściwy dla poszczególnych kierunków studiów
  • informowanie studentów o zasadach odbywania praktyk
  • nadzór nad procesem odbywania praktyk
  • rozpatrywanie ze współpracy z Prodziekanem wniosków studentów związanych z odbywaniem praktyk
  • dokonywanie wpisów do systemu eHMS
  • przygotowywanie informacji dotyczących swojej działalności, upowszechnianych środkami elektronicznymi i tradycyjnymi