Opracowanie dokumentacji projektowej

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Opracowania dokumentacji projektowej dla projektu: „Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce – Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektu – Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
– doradztwo projektowe
– przygotowanie studium wykonalności Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia
– analiza popytu wraz z badaniami rynku na ofertę B+R dla części komercyjnej projektu, jako determinant dla oszacowania przyszłych przychodów z działalności komercyjnej
– przygotowanie wniosku na konkurs Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektu – Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych Województwa Mazowieckiego

CPV: 71241000-9

Termin składania ofert: 01.02.2017 godz. 15.