Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2009/2010, studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia stacjonarne

  1. Sesja poprawkowa po semestrze letnim w roku akad. 2009/2010 odbywać się będzie w dniach 27.09. – 08.10.2010 r.
  2. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego terminu poprawkowego proszę o złożenie przez Starostę roku podania do Dziekana z podaniem miejsca i terminu egzaminu. Podanie powyższe musi być zaopiniowane przez Egzaminatora i podpisane przez Studentów chcących przystąpić do egzaminu.
  3. Ostatecznym terminem złożenia do Dziekanatu indeksów w celu rejestracji na semestr zimowy jest dzień 20 października 2010 r. Studenci nie mający rejestracji na semestr zimowy roku akademickiego 2010/2011 po tym terminie będą skreśleni z listy studentów.
  4. Student może uzyskać zaliczenie semestru maksymalnie z dwoma warunkami (w tym dopuszczalny jest jeden warunek z niezaliczonymi ćwiczeniami). W przypadku niespełnienia warunku z niezaliczonymi ćwiczeniami Student będzie skierowany na powtarzanie semestru.

Studia niestacjonarne

  1. Sesja poprawkowa po semestrze letnim w roku akad. 2009/2010 odbywać się będzie w dniach 27.09. – 08.10.2010 r.
  2. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego terminu poprawkowego proszę o złożenie przez Starostę roku podania do Dziekana z podaniem miejsca i terminu egzaminu.. Podanie powyższe musi być zaopiniowane przez Egzaminatora i podpisane przez Studentów chcących przystąpić do egzaminu.
  3. Ostatecznym terminem złożenia do Dziekanatu indeksów w celu rejestracji na semestr zimowy jest dzień 20 października 2010 r. Studenci nie mający rejestracji po tym terminie na semestr zimowy roku akademickiego 2010/2011 będą skreśleni z listy studentów.
  4. Terminy płatności czesnego za semestr zimowy 2010/2011: I rata – 30 września 2010 r., II rata – 30 listopada 2010 r.