Organizacja roku akademickiego 2012/2013

Organizacja roku akademickiego 2012/2013  dla studentów SGGW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  20 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013

§ 1

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 odbędzie się w dniu 28 września 2012 roku o godz. 11.00 w Auli Kryształowej SGGW.

§ 2

1. Na studiach stacjonarnych obowiązują:

a)      Zajęcia dydaktyczne:

– w semestrze zimowym  – od dnia 1 października 2012 r.  do dnia 25 stycznia 2013 r.

– w semestrze letnim  – od dnia 25 lutego do 21 czerwca 2013 r.

– odrobienie zajęć dydaktycznych  planowanych w piątki   – w dniach 17-18 czerwca 2013 r.

b) Sesje zaliczeniowe:

– zimowa  I   – od 28 stycznia do 8 lutego 2013 r.

– zimowa  II  – od 11 lutego do 22 lutego 2013 r.

– letnia      III  – od 24 czerwca do 5 lipca 2013 r.

– letnia      IV  – od 9 do 20 września 2013 r.

c) Przerwy w zajęciach:

– zimowa – od 24 do 31 grudnia  2012 r.

– wiosenna – od 29 marca do 3 kwietnia 2013 r.

– inne dni wolne od zajęć dydaktycznych – 2 listopada 2012 r. oraz 2 maja 2013 r.

– Dni SGGW – 17 i 18 maja 2013 r.-

2. Szczegółową organizację roku akademickiego wynikającą z planu i programu studiów, zawierającą wykaz przedmiotów, praktyk oraz innych obowiązków z uwzględnieniem wyrównania liczby zajęć w semestrze w określonym terminie – § 2 ust. 1 a, ustala Dziekan
po zasięgnięciu opinii organu  samorządu studenckiego i podaje do wiadomości na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestrów.

3.  Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych i powinno być zakończone w terminie do dnia 30 września 2013 r.

4. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów I stopnia kończących się w semestrze zimowym podejmują Rady Wydziałów, z zastrzeżeniem, iż ostatecznym terminem ukończenia studiów kończących się w semestrze zimowym jest 22 lutego 2013 r. Uchwały Rad Wydziałów uwzględniają terminy zajęć dydaktycznych oraz sesji zaliczeniowych.

§ 3

1.      Na studiach niestacjonarnych obowiązują zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie
z harmonogramem zjazdów podanym w załączniku nr 2.

2.      Dziekani Wydziałów w porozumieniu z przedstawicielami studentów mogą w ramach harmonogramu zjazdów, zmienić terminy rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym oraz terminy sesji egzaminacyjnych w semestrze letnim, zachowując pełną realizację planu i programu studiów.

3.      Szczegółowe terminy zaliczeń ustalają Prodziekani ds. studiów niestacjonarnych.

§ 4

Studia podyplomowe i doktoranckie

Szczegółową organizację roku akademickiego tych studiów ustalają Dziekani lub Kierownicy Studiów.

(HARMONOGRAM ZJAZDÓW) Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  20 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013

 

————————————————–

Organizacja roku akademickiego 2011/2012  dla studentów SGGW

Załącznik nr 1do zarządzenia nr 42 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012

§ 1

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 odbędzie się w dniu 29 września 2011 roku o godz. 10.00 w Auli Kryształowej SGGW.

§ 2

Na studiach stacjonarnych obowiązują:

1. Zajęcia dydaktyczne:

 • w semestrze zimowym – od dnia 03 października 2011 r. do dnia 24 stycznia 2012 r.,
 • w semestrze letnim – od dnia 20 lutego do 15 czerwca 2012 r.
 • odrobienie zajęć dydaktycznych planowanych w piątki – od 25 do 27 stycznia 2012r.

Sesje egzaminacyjne:

 • zimowa – 30 stycznia do 10 lutego 2012 r.,
 • letnia – od 18 czerwca do 29 czerwca 2012 r.
 • jesienna – od 3 do 14 września 2012 r.

2. Przerwy w zajęciach:

 • ferie zimowe – od 27 do 31 grudnia 2011 r.
 • przerwa międzysemestralna – od 13 do 18 lutego 2012 r.
 • ferie wiosenne – od 10 do 11 kwietnia 2012 r.
 • 6.04.2012 – od godz. 12-tej – godziny rektorskie
 • inne dni wolne od zajęć dydaktycznych – 31.10.2011; 30,04; 2 i 4.05.2012
 • Dni SGGW – 18 i 19 maja 2012 r.

3. Szczegółową organizację roku akademickiego wynikającą z planu i programu studiów, zawierającą wykaz obowiązujących egzaminów i zaliczeń przedmiotów, praktyk oraz innych obowiązków z uwzględnieniem wyrównania liczby zajęć w semestrze w określonym terminie – § 2, ustala dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego i podaje do wiadomości przed rozpoczęciem semestrów.

4. Szczegółowy plan i rozkład zajęć dziekani podają do wiadomości studentów poszczególnych lat studiów przed rozpoczęciem semestrów.

5. Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych (z wpisem do indeksu) i powinno być zakończone w terminie do dnia 14 września 2012 r.

§ 3

Na studiach niestacjonarnych obowiązują:

1. Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z harmonogramu zjazdów podanego w załączniku nr 2.

2. Dziekani wydziałów w porozumieniu z przedstawicielami studentów mogą zmienić terminy rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym oraz terminy sesji egzaminacyjnych w semestrze letnim zachowując pełną realizację programu studiów.

3. Szczegółowe terminy egzaminów ustalają Prodziekani ds. studiów niestacjonarnych.

4. Dla studiów nie wykazanych w załączniku nr 2 terminy zajęć dydaktycznych, harmonogramy zjazdów i terminy sesji egzaminacyjnych ustalają Dziekani wydziałów lub Kierownicy studiów.

§ 4

Studia podyplomowe, doktoranckie niestacjonarne

Szczegółową organizację roku akademickiego tych studiów ustalają dziekani lub kierownicy studiów.

Harmonogram zjazdów – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012