Realizowanie zajęć na kierunkach studiów realizowanych na WTŻ na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19

Drodzy Studenci,

Zajęcia ujęte w Państwa planach dydaktycznych są wznowione i realizowane w systemie kształcenia zdalnego z wykorzystaniem różnych metod ustalonych dla każdego przedmiotu przez koordynatorów przedmiotów. Zajęcia będą realizowane w sposób możliwie jak najbardziej zgodny z planami zajęć, na ogół z tygodniowym opóźnieniem w odniesieniu do szczegółowych harmonogramów poszczególnych modułów dydaktycznych. Możliwe są zmiany i dostosowanie harmonogramów przedmiotów do obecnej sytuacji.

Koordynatorzy przedmiotów zaproponowali Władzom Dziekańskim metody realizacji poszczególnych modułów dydaktycznych. Koordynatorzy są zobowiązani do przekazania Państwu za pośrednictwem starostów roczników informacji o sposobach realizacji przedmiotu, prezentowania informacji i przekazywania materiałów dydaktycznych oraz organizacji konsultacji. Każdorazowo będziecie Państwo informowani o udostępnieniu materiałów dydaktycznych. Materiały mogą być udostępnianie niekoniecznie w dniu zajęć. Prosimy zwracać szczególną uwagę na terminy dostępności, np. materiałów wykładowych, które mogą wymagać od Państwa pewnego zaangażowania i mogą być udostępniane czasowo. Koordynatorzy będą prosili starostów o potwierdzanie, czy macie Państwo dostęp do przekazanych materiałów dydaktycznych i czy wszystko jest dla Państwa zrozumiałe.

W tej wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji prosimy o konsultowanie się z prowadzącymi zajęcia głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niekiedy będzie możliwy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem wideoczatów, w zależności od sposobów komunikacji zaproponowanych przez koordynatorów. W ten sposób możecie Państwo uzyskiwać wyjaśnienia od osób prowadzących w obszarach kształcenia dla Was niezrozumiałych.

W przypadku pojawienia się trudności lub nieprawidłowości w realizacji zajęć metodami zdalnymi prosimy o kontakt e-mailowy z Dziekanami WTŻ.

Przeprowadzenie części zajęć w sposób zdalny pozwoli nam na odblokowanie niektórych terminów i późniejsze przeprowadzenie ćwiczeń, które muszą się odbyć w laboratorium, aby osiągnąć brakujące efekty kształcenia.

Na studiach niestacjonarnych planujemy przesunięcie zajęć prowadzonych w tradycyjny sposób w ramach przyjętego w tym roku akademickim kalendarium zjazdów w SGGW w Warszawie (organizacja roku akademickiego). Terminy rozpoczęcia zajęć realizowanych w sposób tradycyjny uzależnione będą od sytuacji epidemiologicznej i zaleceń odgórnych. Tymczasem także zostanie uruchomiona część zajęć możliwa do realizacji zdalnej. Rozważamy możliwość większego wypełnienia zdalnie realizowanych zjazdów poprzez częstszą niż jednokrotną realizację poszczególnych przedmiotów.

Bieżące informacje będziemy dla Państwa publikować na stronie Wydziału i na facebook. Prosimy także o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Uczelni.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 18 marca do odwołania pracownicy dziekanatu pełnią codzienne dyżury w godzinach 9.30-14.30 w systemie rotacyjnym w celu zminimalizowania ryzyka związanego z pandemią (każda osoba co 3 dni). Z dziekanatem możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny (22 59 37507-09) lub e-mailowy.

Dziekan i Prodziekan Wydziału pozostają z Państwem w stałym kontakcie e-mailowym poprzez starostów.

Starostom roczników, ale i Państwu już teraz bardzo dziękujemy za sprawny kontakt, dobrą współpracę w tych nietypowych warunkach i szybką reakcję na nasze prośby. Wszystkich Studentów prosimy o systematyczną realizację postawionych zadań dydaktycznych na podstawie przekazanych materiałów do pracy.

Serdecznie Państwa pozdrawiamy, życząc zdrowia i wytrwałości w tym trudnym okresie,

Władze Wydziału Technologii Żywności