Rekrutacja na Stacjonarne Studia Doktoranckie

stdokt2011

Studia trwać będą od 01.10.2011 roku do 30.09.2015 roku

  • Dziedzina: :   nauki rolnicze,
    • Dyscyplina: technologia żywności i żywienia.


Osoby zainteresowane podjęciem studiów proszone są o składanie do dnia 23 września 2011 roku w pokoju 1037 w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa następujących dokumentów:

1. Podanie wraz z uzasadnieniem chęci podjęcia tych studiów, określeniem swoich zainteresowań oraz przedstawieniem dotychczasowego dorobku naukowego,
2. Życiorys,
3. Opinię jednego samodzielnego pracownika naukowego (np. promotor pracy magisterskiej) o predyspozycji kandydata do pracy naukowej,
4. Dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich,
5. Kwestionariusz osobowy, 2 fotografie,
6. Zaświadczenie o wysokości średniej ze studiów (nie dotyczy tegorocznych absolwentów WNoŻ na SGGW),
7. Informację, czy kandydat będzie się ubiegał o miejsce w akademiku.


O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli studia dzienne magisterskie z zakresu: technologii żywności i żywienia, biotechnologii, chemii, inżynierii chemicznej, organizacji produkcji, towaroznawstwa i kierunków pokrewnych.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Studium dr hab. Małgorzata Gniewosz, prof. SGGW Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Wydziału Nauk o Żywności SGGW, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, pokój 1037, tel. 5937650, e-mail:  malgorzata_gniewosz@sggw.pl.

Pobierz ogłoszenie