Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie 2015-2019

WNOŻ banerWydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na

Stacjonarne Studia Doktoranckie, które trwać będą od 01.10.2015 roku do 30.09.2019 roku

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się: absolwenci studiów magisterskich na kierunku: technologia żywności i żywienia, biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna, organizacja produkcji, towaroznawstwo i kierunków pokrewnych.

Limit miejsc: 20

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 23 września 2015 roku, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Mięsa, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie pokój 054, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Przewidywany termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: 29 września 2015 roku, Sala Rady Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Dodatkowych informacji związanych z rekrutacją udziela: Kierownik Studiów dr hab. Dorota Pietrzak, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Mięsa, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, pokój 054, tel. 5937537, e-mail: dorota_pietrzak@sggw.pl

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

  • wypełnione dokumenty Kandydata (1.1. Podanie – Załacznik_nr 1, 1.2. Kwestionariusz osobowy – Załacznik_nr_2, 1.3. CV, 1.4. Zgoda przyszłego opiekuna naukowego/promotora – Załacznik_nr_3),
  • 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem,
  • udokumentowana średnia ocen ze studiów,
  • opinia promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
  • pracownicy Uczelni i innych instytucji naukowych poza wszystkimi wymaganymi dokumentami, składają opinię z miejsca pracy.

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej: Praca magisterska kandydata, zainteresowania naukowe oraz plany naukowe

Zasady przyjęć: Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia:

  1. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),
  2. dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.),
  3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.).

 

Zasady rekrutacji określa szczegółowo Uchwała nr 36 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne)